Insändare: Skogsägaren bör vara herre i egen skog!

"Jag vill betona att de flesta skogsfackmän ingalunda är emot kontinuerlig beståndsvård som metod, utan mot att metoden skulle införas med tvång som allenarådande, "
7.1.2020 - 20.05

Insändare: Vinsten ska inte ensamt styra skogsbruket

De rent ekonomiska vinstfaktorerna får inte vara den enda mätaren i fråga om förnuftiga skogsbruksmetoder.
15.12.2019 - 05.50

Ann-Catrin Östman

I dag: Skog i blåsten

Det verkar som marknadsaktörer profiterar både på landsbygd och gröna tankesätt, med stora miljö- och landskapsmässiga ingrepp som följd.
14.12.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Beslut ska fattas i skogen och inte i myndigheternas korridorer

Den biologiska mångfalden framställs ibland som ett skäl att övergå till kontinuerlig beståndsvård. Forskningen är emellertid inte alls entydig på den punkten.
30.11.2019 - 05.50

Ny guide tipsar skogsägaren om mjukare metoder

29.11.2019 - 14.23

Skogsbrukets näringsläckage kraftigt underskattat

29.11.2019 - 10.50

Skogsindustrin utlyser lockout

27.11.2019 - 08.29

Insändare: Påståendet om den kontinuerliga beståndsvårdens lönsamhet måste få ett slut

Det är uttryckligen ett faktum och inte ett antagande, att virkesköparna prissätter plockhuggning i flerskiktade bestånd som gallringsavverkning.
4.11.2019 - 05.45

Insändare: Det är stor variation i virkesodlingsmetoderna

I skogar som sköts enligt kontinuitetsprinciper finns en reserv av små trädplantor. När ett närstående stort träd avverkas skjuter tillväxten i höjden.
30.10.2019 - 05.55

Insändare: Grönas lobbning hotar göra skogsägarens frihet under ansvar till ett tvång

Det borde också vara klart för var och en att påståendet om att kontinuerlig beståndsvård gynnar friluftslivet är taget ur luften.
24.10.2019 - 05.55

Medborgarinitiativ för ett slut på kalhyggen överräcktes – "Klimatförändringen ökar riskerna med ensidig skog"

22.10.2019 - 16.16

Insändare: Framtida EU-direktiv kan gälla både stats- och privatägd skog

Genom en övergång till kontinuerlig förnyelse av skogsbeståndet faller man tillbaka på det genetiska material som de vuxna träden i form av frömaterial lämnar efter sig
17.10.2019 - 05.55

Insändare: Kontinuitetsskogsbruk bra för klimatet

Omfattande försök med kontinuitetsskogsbruk pågår redan i statens skogar. Följande naturliga steg vore att Forststyrelsen helt skulle frångå kalavverkningar.
17.10.2019 - 05.50

Insändare: Kolsänkan maximeras endast genom röjning, gallring och kalhyggen

Antingen kan man binda en maximal kolsänka i skogen eller så utvecklar man mångfalden i skogen.
14.10.2019 - 05.55

Insändare: Förvånande att lobbningen för förbud mot kalavverkning få fortgå oemotsagd

Hur alla de flisbaserade energiverk som under senaste åren uppförts skulle klara sin råvaruförsörjning i händelse av kalyteförbud är ett problem för sig.
5.10.2019 - 05.55

Går det att bedriva lönsamt skogsbruk utan kalhyggen? Det testas nu i stor skala

29.9.2019 - 08.13 Premium

Torv, skog och åkerröjning – "Det här innehåller alla de politiskt känsliga ämnena"

8.8.2019 - 18.53 Premium

Dofter ska rädda granarna från granbarkborrarna

7.7.2019 - 10.54

Hälsar med kaffe och granplantor: Skogen behöver Metso-programmet och mera forskning

15.5.2019 - 11.26

Insändare: En välskött skog ökar kolsänkan

En del tror att skogen växer av sig själv och bara vi slutar att avverka så tuffar tillväxten på i samma takt och kolsänkan fortsätter lika stor också i framtiden.
9.5.2019 - 05.55