Bruksvillkor

Villkoren i kraft från 4.2.2022

Prenumerations- och distributionsvillkor för tryckta tidningar av Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland

Dessa prenumerations- och distributionsvillkor ("Prenumerationsvillkor") tillämpas på KSF Media Ab:s ("KSF Media") leverans av nedan nämnda tryckta tidningar till sina prenumeranter ("Prenumerant(er)"). För närvarande gäller dessa Prenumerationsvillkor följande tidningar:

 • HBL Hufvudstadsbladet
 • Västra Nyland
 • Östnyland

I dessa Prenumerationsvillkor benämns de ovannämnda tidningarna var för sig med termen "Tidning" och gemensamt "Tidningarna". Tidningen kan innehålla bilagor samt kommersiella instick som KSF Media ensidigt äger rätt att bestämma om. Prenumeranten får tillgång till den Tidning som hans eller hennes prenumeration gäller.

Tecknande av fortlöpande prenumeration eller tidsbunden prenumeration

Prenumeranten tecknar antingen en fortlöpande prenumeration eller en tidsbunden prenumeration (det sistnämnda alternativet gäller i första hand kampanjprenumerationer). En fortlöpande prenumeration förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft tills den sägs upp. En tidsbunden prenumeration upphör då den överenskomna prenumerationsperioden utgår.

En ny prenumeration börjar det datum Prenumeranten önskat eller så snabbt som KSF Medias kundservice hunnit mata in nödvändiga uppgifter i prenumerationssystemet.

KSF Media har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall Prenumeranten har en oreglerad skuld till KSF Media eller något av KSF Medias koncernbolag.

Alternativa frekvenser för utdelning av tryckt tidning

Mot betald prenumerationsavgift har Prenumeranten rätt att erhålla Tidningen med överenskommen frekvens.

HBL Hufvudstadsbladet kan beställas sju dagar i veckan, fredag–söndag, lördag–söndag eller endast söndag.

Västra Nyland och Östnyland kan beställas två dagar i veckan (tisdag och fredag) eller kompletterad med HBL Hufvudstadsbladet (2+5 prenumeration) på så sätt att Västra Nyland respektive Östnyland utdelas tisdag och fredag medan HBL Hufvudstadsbladet delas ut de övriga dagarna i veckan.

Tidningen kan utebli vid helgdagar och dagar i anslutning till helg samt av tungt vägande produktionsekonomiska eller -tekniska orsaker.

Tillgång till digitalt innehåll

Mot betald prenumerationsavgift har Prenumeranten rätt att erhålla den tryckta Tidningen samt tillgång till en digital version av Tidningen ("e-tidning"). KSF Media kan enligt eget förgottfinnande välja att erbjuda Prenumeranter av den tryckta Tidningen tillgång till annat digitalt innehåll, eller andra digitala tjänster, för en viss av KSF Media bestämd tid.

KSF Medias användarvillkor för nättjänster tillämpas på KSF Media Ab:s leverans av e-tidningar, HBL 365-tjänsten och annat digitalt innehåll till sina kunder.

Användarnamnet och lösenordet som Prenumeranten får för att ha tillgång till e-tidningen är personliga och dessa får inte spridas. Prenumeranten ansvarar för att utomstående inte får tillgång till användarnamnet och lösenordet. Bryter prenumeranten mot detta förbud äger KSF Media rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas.

Uppehåll i utdelningen och tillfälliga adressändringar

Prenumeranten har rätt att göra uppehåll i utdelningen av den tryckta Tidningen genom att i god tid före uppehållet meddela om detta till KSF Medias kundservice. Uppehållet måste vara minst en (1) vecka och högst tre (3) månader långt. Under uppehållstiden har Prenumeranten tillgång till e-tidningen (och till HBL 365 tjänsten i fråga om prenumerationer på HBL Hufvudstadsbladet) gratis. KSF Media har rätt att av Prenumeranten uppbära en skälig avgift för administrationen av uppehållet i utdelningen av den tryckta Tidningen, vilket i praktiken sker genom att ingen kompensation (förlängning av prenumerationsperioden) ges för uppehållets sju första dagar.

Prenumeranten har rätt att göra tillfälliga adressändringar för sin prenumeration. Adressändringen måste gälla i minst sju (7) dagar för att KSF Media ska kunna garantera problemfri distribution.

Prenumerationsavgift och betalning

De vid var tid gällande prenumerationsavgifterna uppges på Tidningarnas webbplatser. KSF Media har rätt att justera sina avgifter och priser.

Tidsbundna prenumerationer faktureras eller betalas i början av prenumerationsperioden i en rat.

I fråga om fortlöpande prenumerationer fakturerar KSF Media Prenumeranten den vid var tid gällande prenumerationsavgiften enligt den överenskomna faktureringsperioden. Om inte annat anges på Tidningens webbplats, kan Prenumeranten välja om hans/hennes faktureringsperiod ska vara en (1), tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Vid kortbetalning är faktureringsperioden alltid en (1) månad. Den valda faktureringsperioden påverkar hur ofta Prenumeranten faktureras och för hur lång tid framåt Prenumeranten binder sig till prenumerationen.

För en ny fortlöpande prenumeration fakturerar KSF Media Prenumeranten i början av den första faktureringsperioden och därefter innan följande faktureringsperiod inleds. Prenumeranten kan ändra faktureringsperiodens längd genom att anmäla KSF Medias/Tidningens kundservice om ändringen senast sju (7) dagar före följande faktureringsperiod inleds.

KSF Media upplyser Prenumeranten om prisförändringar skriftligt (t.ex. i samband med en faktura, i Tidningen, på Tidningens webbplats, per e-post och/eller på annat sätt) innan nästa faktureringsperiod inleds. De ändrade priserna träder i kraft vid angiven tidpunkt. Prenumeranten kan härvid säga upp sin prenumeration att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan nästa faktureringsperiod inleds (då tillämpas de tidigare priserna fram till upphörandet).

Prisjusteringar som direkt följer av lagändringar, förvaltningsbeslut, förändringar i uppburen skatt eller andra liknande faktorer träder i kraft med omedelbar verkan utan skilt meddelande och gäller alla beställningar.

KSF återbetalar inte erlagda prenumerationsavgifter.

Betalningssätt och Prenumerantens betalningsskyldighet

Prenumerationen betalas via de kanaler som erbjuds på Tidningens webbsida, t.ex. https://prenumerera.ksfmedia.fi/. KSF Media strävar efter att erbjuda samtliga Prenumeranter följande betalningssätt:

 • pappersfaktura (obs. betalningssättstillägg 5,00 €/faktura från 1.1.2018)
 • e-faktura
 • direktbetalning
 • kortbetalning
 • nätbetalning

Om betalningssättet är en nätbetalning erläggs den första prenumerationsavgiften i Prenumerantens nätbank, varefter Prenumeranten mottar en pappersfaktura om han/hon inte aktiverat e-faktura, direktbetalning eller kortbetalning.

Beträffande pappersfakturor som levereras per post kommer KSF Media från och med den 1 januari 2018 att uppbära en tilläggsavgift på 5,00 euro per faktura (inkl. moms). Prenumeranten kan undvika denna tilläggsavgift, som gäller betalningssättet pappersfaktura, genom att aktivera e-faktura (i Prenumerantens nätbank) eller direktbetalning (på Prenumerantens bankkontor).

Vid fortlöpande prenumeration som Prenumeranten betalar med kreditkort debiteras kreditkortet månatligen. Annulleringar bör meddelas KSF Medias kundservice senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod börjar.

KSF Media lagrar eller läser inte kreditkortsnummer – utan de sparas av betalningslösningsleverantören Nets Finland Oy, Industrigatan 21, 00510 Helsingfors, Contact Center 0600-414 243 (avgiftsbelagda samtal), www.nets.fi.

För utdelade men obetalda Tidningar har KSF Media rätt att av Prenumeranten uppbära en summa som motsvarar priset för de utdelade Tidningarna ökad med en skälig faktureringsavgift.

Om Prenumeranten inte betalar för sin prenumeration senast på förfallodagen, har KSF Media rätt att överföra sin fordran till en indrivningsbyrå och/eller avbryta prenumerationen. Vid försenade betalningar har KSF Media rätt att uppbära förseningsränta enligt räntelagen och debitera skäliga kostnader för betalningspåminnelser och indrivning. Därtill kan KSF Media häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om Prenumeranten underlåter att betala för prenumerationen trots betalningspåminnelse.

Studierabatt

KSF Media erbjuder inte studierabatt för prenumerationer på tryckta Tidningar. Studierabatt gäller endast för angivna digitala produkter.

Distribution av Tidningen

KSF Media väljer fritt distributionssätt och -kanal för Tidningarna. Målsättningen är att Prenumeranten skall få sin tryckta Tidning så tidigt som möjligt (morgondistribution). På områden där morgondistribution inte finns att tillgå eller kostnaden för den är oskäligt hög i förhållande till prenumerationsavgiften används dagspostens vanliga utdelning eller andra alternativa utdelningssätt och -kanaler. Detta innebär i vissa fall att den tryckta Tidningen inte kan delas ut på utgivningsdagen utan först senare. Detta gäller särskilt under veckosluten på vissa områden i Finland. Prenumerationspriset är det samma oberoende av utdelningssätt och -kanal. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

Försenad utdelning av Tidningen

Vid försenad eller utebliven utdelning av Tidningen strävar KSF Media efter att Prenumeranten skall få sin Tidning redan samma dag, om distributören erbjuder den möjligheten. Detta förutsätter dock att Prenumeranten så snabbt som möjligt och inom utsatt tid meddelar det utdelningsbolag som KSF Media anlitar eller KSF Medias kundservice att Tidningen uteblivit. Om möjlighet till utdelning samma dag inte erbjuds, eller nämnda information meddelas efter utsatt tid, delas Tidningen ut i följande dags utdelning. Kontaktuppgifterna till KSF Media och utdelningsbolagen finns i Tidningen (begränsade uppgifter) och på Tidningens webbsida

https://www.hbl.fi/ingen-tidning/

https://www.vastranyland.fi/ingen-tidning/

https://www.ostnyland.fi/ingen-tidning/

KSF Medias ansvar vid försenad leverans begränsar sig till att leverera den tryckta Tidningen till Prenumeranten. Med försenad leverans förstås att den tryckta Tidningen inte levererats senast vid den tidpunkt som distributören angett som bakre tidsgräns på ifrågavarande utdelningsområde; uppgifter om detta finns i Tidningen.

Vid helt utebliven leverans kompenseras de uteblivna tryckta numren av Tidningen genom att förlänga prenumerationstiden med motsvarande antal dagar. Med utebliven leverans avses att Tidningen inte levererats till Prenumeranten senast utdelningsdagen efter den dag då Tidningen normalt skulle ha utdelats.

KSF Media ansvarar inte för utebliven Tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, avbrott i elförsörjning, avbrott i allmänna kommunikations- eller telekommunikationsförbindelser, eller strejk eller lockout som berör KSF Media eller KSF Medias underleverantörer och distributörer).

KSF Media har inte ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Prenumeranten ansvarar för att utdelaren har fri passage till postluckan eller -lådan och att Prenumerantens namn finns tydligt angivet på denna.

Trycktekniska brister

Av trycktekniska orsaker kan det i Tidningen förekomma smärre skillnader avseende färger, bildkvalitet och motsvarande. KSF Media ansvarar inte för dessa skillnader och sedvanliga brister i dessa berättigar inte Prenumeranten till prisnedsättning eller annan kompensation.

Behandling av personuppgifter

Prenumerantens uppgifter sparas i KSF Medias prenumerations- och kundregister. KSF Media behandlar Prenumerantens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning nedan.

KSF Media spelar in kundservice- och försäljningssamtal för att kunna påvisa avtal som eventuellt ingås samt för att kunna övervaka och utveckla kvaliteten på tjänsterna. Inspelningarna hanterats endast av behöriga personer som är bundna av tystnadsplikt.

Uppsägning av prenumeration

En prenumeration som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl sägas upp av Prenumeranten genom meddelande om detta till KSF Medias kundservice inom 14 dagar från det Prenumeranten mottagit fakturan.

Fortlöpande prenumerationer kan i övrigt sägas upp att upphöra vid faktureringsperiodens utgång genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan den följande faktureringsperioden inleds. Prenumeranten kan inte säga upp sin prenumeration endast genom att lämna KSF Medias faktura obetald.

Vid uppsägning av prenumeration under avtalsperioden kan den återstående delen av saldot kostnadsfritt överföras till en prenumeration åt en tredje person. I övriga fall löper prenumerationen avtalsperioden till slut. Eventuella återbetalningar av erlagda prenumerationsavgifter görs enbart vid dödsfall, då återbetalningen görs till den avlidne Prenumerantens dödsbo, samt i fall då Prenumeranten flyttar utomlands.

Tidsbundna prenumerationer kan inte sägas upp under avtalsperioden.

KSF Media kan säga upp en prenumeration genom att meddela Prenumeranten om detta per brev eller e-post. KSF Media kan även häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om Prenumeranten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, och inte rättat felet trots anmärkning. Till exempel underlåtelse att erlägga betalning trots betalningspåminnelse utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Villkorens giltighet

Priset för varje faktureringsperiod baserar sig på den prislista som gäller vid början av faktureringsperioden. De vid var tid gällande priserna och villkoren finns till påseende på Tidningens webbplats samt vid KSF Medias kundservice (Mannerheimvägen 18, Helsingfors).

KSF Media har rätt att ändra Prenumerationsvillkoren, priserna, samt användarvillkoren för nättjänster. KSF Media anmäler om ändringar i villkoren på KSF Medias webbplatser, i Tidningarna, i samband med faktura och/eller på annat sätt. Förändringarna träder i kraft den dag som anges och gäller för alla beställningar. Genom att fortsätta prenumerationen efter att villkoren ändrats förbinder sig Prenumeranten att följa de ändrade villkoren. Efter att Prenumeranten informerats om ändrade villkor har han/hon rätt att säga upp sin prenumeration att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan nästa faktureringsperiod inleds och då tillämpas inte de förändrade villkoren på prenumerationen.

Se punkt "Prenumerationsavgift och betalning" ovan beträffade prisändringar.

Kontaktuppgifter för KSF Medias kundservice

I samtliga ärenden som gäller prenumerationen skall Prenumeranten i första hand kontakta KSF Medias kundservice (Mannerheimvägen 18, PB 217, 00101 Helsingfors, tel. (09)1253 500, pren@hbl.fi).

Villkoren i kraft från 1.1.2021

KSF Medias användarvillkor för nättjänster

Dessa användarvillkor för nättjänster ("Användarvillkor") tillämpas på KSF Media Ab:s ("KSF Media") leverans av nättjänster. För tillfället erbjuder KSF Media följande nättjänster:

 • HBL 365 – Nyhetsappen HBL 365
 • HBL Hufvudstadsbladet som e-tidning – en digital kopia av papperstidningen HBL Hufvudstadsbladet.
 • hbl.fi – Hufvudstadsbladets webbplats.
 • Västra Nyland som e-tidning – en digital kopia av papperstidningen Västra Nyland.
 • vastranyland.fi – Västra Nylands webbplats.
 • Östnyland som e-tidning – en digital kopia av papperstidningen Östnyland.
 • ostnyland.fi – Östnylands webbplats.

Var och en av tjänsterna benämns enskilt "Tjänsten" och tillsammans "Tjänsterna". Tjänsterna tillhandahålls av KSF Media eller av ett bolag som tillhör samma koncern. Dessa Användarvillkor tillämpas mellan KSF Media (inklusive dess koncernbolag) och användaren av Tjänsten ("kund", "prenumerant" eller "användare") gällande Tjänstens nätversion, mobilversion och nedladdbara applikation.

Närmare beskrivning av innehållet i de digitala Tjänsterna och information om prissättningen (vissa digitala Tjänster ingår i prenumeration av tryckt Tidning medan andra Tjänster är avgiftsbelagde tilläggstjänster) finns på webbplatsen för respektive Tidning eller Tjänst (och vid KSF kundservice).

Genom att beställa och/eller använda KSF Medias Tjänster ("abonnemang") förbinder sig användaren till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Användningen av vissa Tjänster kan förutsätta registrering medan andra Tjänster kan användas utan registrering. För vissa Tjänster gäller det som i dessa Användarvillkor fastställts som särskilda villkor för en specifik Tjänst. Om de allmänna Användarvillkoren och de tjänstespecifika särskilda villkoren till någon del är motstridiga tillämpas i första hand det som bestäms i de tjänstespecifika särskilda villkoren. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje parts avtalsvillkor.

Den digitala Tjänsten kan vara ett tidsbundet abonnemang, varvid abonnemanget upphör då abonnemangsperioden utgår, eller ett fortlöpande abonnemang. Det fortlöpande digitala abonnemanget förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft tills Tjänsten sägs upp.

Om användaren av Tjänsten är minderårig ska användaren försäkra sig om att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till användningen av Tjänsten och behandling av personuppgifter samt är medveten om innehållet i dessa Användarvillkor, de särskilda tjänstespecifika villkoren samt dataskyddsbeskrivningen.

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Avtalets uppkomst

Avtalet mellan kunden och KSF Media gällande KSF Medias Tjänster träder i kraft när kunden har registrerat sig i en Tjänst som förutsätter registrering och godkänt de gällande Användarvillkoren, de tjänstespecifika särskilda villkoren och KSF Medias dataskyddsbeskrivning, eller på annat av KSF Media godkänt sätt, exempelvis när KSF Media godkänt kundens beställning. Avtalet kan även träda i kraft när kunden tar Tjänsten i bruk på ett sätt som KSF Media godkänt. Avtalet tillämpas även på kostnadsfria Tjänster som kunden tar i bruk och på Tjänster som beställs senare om inte annat avtalats gällande en specifik Tjänst.

KSF Media har rätt att neka abonnemang av Tjänst ifall kunden har en oreglerad skuld till KSF Media eller något av KSF Medias koncernbolag.

KSF Medias allmänna rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsten

KSF Media har rätt att producera Tjänsten på det sätt som KSF Media anser bäst. Tjänsterna kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda. För var och en Tjänst uppges om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst. Användning av de avgiftsbelagda tjänsterna förutsätter att angivet pris och andra avgifter betalas. Gällande priser och prissättningsgrunder finns tillgängliga på respektive Tjänsts webbplats. KSF Media har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för en enskild Tjänst samt ändra en avgiftsfri Tjänst till att vara avgiftsbelagd och vice versa.

KSF Media har rätt att lägga till, ändra eller avlägsna delar av Tjänsten samt rätt att avbryta tillhandahållandet av en Tjänst delvis eller i sin helhet. Om KSF Media helt och hållet avbryter en Tjänst, som tillhandahålls till ett eget pris, återbetalar KSF Media på kundens anmodan ett belopp som motsvarar den del av prenumerationstiden som blir outnyttjad (förutsatt att beloppet överstiger fem (5) euro och kunden förser KSF Media med nödvändiga konto- eller kortuppgifter).

KSF Media är ansvarig för lagligheten i det redaktionella innehållet i Tjänsten och strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i produktionen av Tjänsterna. KSF Media ger ändå inga garantier beträffande Tjänstens eller dess delars riktighet eller tillförlitlighet. KSF Media eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.). KSF Media har inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Kundens allmänna rättigheter och skyldigheter

Användning av Tjänsten kan kräva en dator med webbläsare, en mobiltelefon och/eller en pekdator samt en lämplig internetanslutning, för vilka kunden ansvarar. Utnyttjandet av Tjänsten kan därtill kräva att kunden har ett giltigt användarnamn och lösenord.

I samband med en registrering i Tjänsten, eller vid beställningen av en Tjänst som kräver registrering, får kunden ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet som kunden får för att ha tillgång till Tjänsten är personliga och det är inte tillåtet att sprida dem. Kunden ansvarar för att utomstående inte får tillgång till användarnamnet och lösenordet. Bryter kunden mot detta förbud äger KSF Media rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas. Kunden ansvarar för den användning som sker med dennes användarnamn och lösenord samt möjlig skada och tänkbara kostnader som förorsakas av detta fram till det att kunden anmält KSF Media om det faktum att användarnamnet och lösenordet kommit bort eller att tredje part har tillgång till det och KSF bekräftat mottagandet av meddelandet.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ångerrätt gäller inte för konsumentkunder vid köp av en Tjänst. Eftersom KSF Medias elektroniska nättjänster är av sådan karaktär att Tjänsten i sin helhet är utförd eller Tjänstens elektroniska utförande med kundens godkännande har inletts redan innan avbeställningstidens utgång, har kunden inte rätt att avbeställa Tjänsten.

Kunden ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som förorsakas KSF Media eller tredje part.

Avgifter och betalning

De vid var tid gällande priserna och prissättningsgrunderna för en Tjänst finns tillgängliga på respektive Tjänsts webbplats. De angivna priserna inkluderar moms enligt vad som uppges i prislistan. KSF Media har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för en enskild Tjänst.

Tidsbundet abonnemang av Tjänst faktureras eller betalas i början av abonnemangsperioden i en rat. Kunden kan inte erhålla uppehåll i abonnemang av Tjänst.

I fråga om fortlöpande abonnemang av Tjänst fakturerar KSF Media kunden den vid var tid gällande abonnemangsavgiften för Tjänsten enligt den överenskomna faktureringsperioden. Om inte annat anges på Tjänstens webbplats, kan kunden välja om hans/hennes faktureringsperiod ska vara en (1), tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Vid kortbetalning är faktureringsperioden alltid en (1) månad. Den valda
faktureringsperioden påverkar hur ofta kunden faktureras och för hur lång tid framåt kunden binder sig till abonnemanget.

För ett nytt fortlöpande abonnemang av Tjänst fakturerar KSF Media kunden i början av den första faktureringsperioden och därefter innan följande faktureringsperiod inleds. Kunden kan ändra faktureringsperiodens längd genom att anmäla KSF Medias/Tidningens kundservice om ändringen senast sju (7) dagar före följande faktureringsperiod inleds.

KSF Media upplyser kunden om prisförändringar (t.ex. i samband med en faktura, i Tjänstens webbplats, per e-post och/eller på annat sätt) innan nästa faktureringsperiod inleds. De ändrade priserna träder i kraft vid angiven tidpunkt. Kunden kan härvid säga upp sitt abonnemang att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan nästa faktureringsperiod inleds (då tillämpas de tidigare priserna fram till upphörandet).

Prisjusteringar som direkt följer av lagändringar, förvaltningsbeslut, förändringar i uppburen skatt eller andra liknande faktorer träder i kraft med omedelbar verkan utan skilt meddelande och gäller alla abonnemang.

KSF återbetalar inte erlagda abonnemangsavgifter.

Betalningssätt och kundens betalningsskyldighet

Abonnemanget betalas via de kanaler som erbjuds på Tjänstens webbplats. KSF Media strävar efter att erbjuda följande betalningssätt för samtliga Tjänster:

 • pappersfaktura (obs. betalningssättstillägg 5,00 €/faktura från 1.1.2018)
 • e-faktura
 • direktbetalning
 • kortbetalning
 • nätbetalning

Om betalningssättet är en nätbetalning erläggs den första abonnemangsavgiften i kundens nätbank, varefter kunden mottar en pappersfaktura om han/hon inte aktiverat e-faktura, direktbetalning eller kortbetalning.

Beträffande pappersfakturor som levereras per post kommer KSF Media från och med den 1 januari 2018 att uppbära en tilläggsavgift på 5,00 euro per faktura (inkl. moms). Kunden kan undvika denna tilläggsavgift, som gäller betalningssättet pappersfaktura, genom att aktivera e-faktura (i kundens nätbank) eller direktbetalning (på kundens bankkontor).

Vid fortlöpande abonnemang som kunden betalar med kreditkort debiteras kreditkortet månatligen. Annulleringar bör meddelas KSF Medias kundservice senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod börjar.

KSF Media lagrar eller läser inte kreditkortsnummer – utan de sparas av betalningslösningsleverantören Nets Finland Oy, Industrigatan 21, 00510 Helsingfors, Contact Center 0600-414 243 (avgiftsbelagda samtal), www.nets.fi.

Om kunden inte betalar för sitt abonnemang senast på förfallodagen, har KSF Media rätt att överföra sin fordran till en indrivningsbyrå och/eller avbryta abonnemanget. Vid försenade betalningar har KSF Media rätt att uppbära förseningsränta enligt räntelagen och debitera skäliga kostnader för betalningspåminnelser
och indrivning. Därtill kan KSF Media häva abonnemangsavtalet med omedelbar verkan om kunden underlåter att betala för abonnemanget trots betalningspåminnelse.

Studierabatt

KSF Media beviljar studierabatt för vissa angivna digitala Tjänster i enlighet med de tjänstespecifika villkoren för respektive Tjänst. Studierabatt förutsätter att kunden uppfyller kriterierna för studierabatt som framgår på webbplatsen www.studierabatt.fi och kan verifiera sin studierätt på av KSF Media godkänt sätt.

Uppsägning av Tjänst

Ett abonnemang som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl sägas upp av kunden genom meddelande om detta till KSF Medias kundservice inom 14 dagar från det kunden mottagit fakturan.

Fortlöpande abonnemang kan i övrigt oavsett betalningssätt sägas upp att upphöra vid faktureringsperiodens utgång genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan den följande faktureringsperioden inleds. Uppsägning bör göras uttryckligen för var och en Tjänst för vilken abonnemanget skall upphöra. Kunden kan inte säga upp sitt abonnemang av Tjänst endast genom att lämna KSF Medias faktura obetald.

Vid uppsägning av abonnemang under avtalsperioden kan den återstående delen av saldot kostnadsfritt överföras till en prenumeration åt en tredje person. I övriga fall löper abonnemanget avtalsperioden till slut. Eventuella återbetalningar av erlagda abonnemangsavgifter görs enbart vid dödsfall, då återbetalningen görs till den avlidne kundens dödsbo.

Tidsbundet abonnemang av Tjänst kan inte sägas upp under avtalsperioden.

KSF Media kan säga upp ett abonnemang av Tjänst genom att meddela kunden om detta per brev eller e-post. KSF Media kan även häva avtalet med omedelbar verkan om kunden gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, och inte rättat felet trots anmärkning. Till exempel underlåtelse att erlägga betalning trots betalningspåminnelse utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Immaterialrättigheter och bruk av Tjänsterna

Tjänstens innehåll är skyddat enligt globala upphovs-, varumärkes- och andra tillämpliga lagar och avtalsvillkor. Samtliga rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätten, tillhör KSF Media eller andra innehållsproducenter. KSF Media förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsten, om inte annat anges i Tjänsten.

Tjänsterna är avsedda endast för kundens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat uttryckligen anges skriftligt. Kunden har rätt att ta fram enstaka utskrifter av artiklar i Tjänsten för eget bruk, studier, privata forskningsaktiviteter eller icke-kommersiella fritidsaktiviteter. Eventuell användning av Tjänstens innehåll för reklam eller kommersiella syften kräver separat avtal på förhand med KSF Media.

KSF Media och/eller dess leverantörer beviljar ingen direkt eller indirekt rätt åt användaren på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Kunden får inte kopiera, redigera, offentliggöra, överföra, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av Tjänsterna utan KSF Medias specifika samtycke. Enskilda artiklar och/eller enskilt annat innehåll i Tjänsten får ändå delas i sociala medier på så sätt som möjliggjorts i Tjänsten av KSF Media.

Av Tjänsten eller dess innehåll får inte heller skapas ett annat verk eller tjänst och Tjänsten eller dess innehåll får inte användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Kunden får inte avlägsna från Tjänsten eller dess innehåll någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt.

Rättigheterna till programvara tillhör programvarans licensgivare och de relaterade licensrättigheterna tillhör programvarans legitima licensinnehavare.

Om Tjänsten förutsätter eller innehåller nedladdbar programvara beviljar KSF Media kunden en personlig, royaltyfri och icke-exklusiv rätt att använda programvaran som en del av Tjänsterna. Denna användarrätt kan inte överlåtas. Användarrätten har som enda syfte att möjliggöra bruk av Tjänster som erbjuds av KSF Media i enlighet med dessa Användarvillkor.

Kunden får inte kopiera, redigera, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av eller den programvara som utgör en del av Tjänsterna och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod.

Tillgång till Tjänsten och avbrott i Tjänsten

KSF Media strävar efter att kunden har tillgång till Tjänsten dygnet runt. Kunden ansluter till Tjänsten via en webbläsare eller ett program. Anslutningen kan kräva användarnamn och lösenord.

KSF Media ansvarar ändå inte för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, i realtid och/eller felfritt.

KSF Media har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. KSF Media strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.

Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under KSF Medias normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar KSF Media efter att minimera olägenheterna för kunden och vidtar nödvändiga åtgärder. KSF Media ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda olägenheter och åtgärder. KSF Media ansvarar inte för eventuella tillfälliga avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att KSF Media utför uppdaterings- eller servicearbete.

Om kundens tillgång till en avgiftsbelagd Tjänst avbryts för perioder längre än ett dygn ska kunden reklamera felet till KSF Medias kundservice. KSF Media kan förlänga kundens abonnemangstid med en period motsvarande avbrottet. KSF Media har inte annat ansvar för avbrott i Tjänsten.

KSF Media kan avbryta kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om kunden trots anmärkningar väsentligen underlåter att iaktta dessa Användarvillkor.

Ansvar för innehåll i Tjänsten

KSF Media ansvarar endast för det innehåll i Tjänsten som KSF Media själv producerat. KSF Media ansvarar inte för annat innehåll eller andra tjänster som ingår i eller görs tillgängligt via Tjänsten.

Kunden ansvarar ensam för inlägg, innehåll och material som denna levererat till Tjänsten, för deras riktighet samt för skada som förorsakas KSF Media eller tredje part på grund av eventuellt felaktig eller lagstridig information. Kunden är ansvarig för att dessa inlägg, innehåll och material samt hans eller hennes användning av Tjänsten inte strider mot dessa Användarvillkor, lag eller god sed eller gör intrång på tredje parts upphovsrätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Kunden förbinder sig att använda Tjänsten på ett sätt som inte stör nätverk, KSF Media, KSF Medias samarbetspartners, andra användare eller tredje part. Kunden förbinder sig att ersätta KSF Media eller tredje part för eventuell skada eller kostnader som uppstår på grund av att Tjänsten använts i strid med dessa bestämmelser.

Om kunden laddar upp bilder eller videofilmer i Tjänsten ansvarar kunden för att inneha alla nödvändiga upphovsrätter och andra rättigheter till det uppladdade materialet. Detta innebär att kunden själv bör ha fotograferat eller skapat materialet eller erhållit fullständiga rättigheter till materialet, inklusive rätten att modifiera och överlåta materialet. Kunden bör ha tillstånd från alla personer som förekommer på bilden/videofilmen att ladda upp bilden i Tjänsten och att ge KSF Media rätt att utnyttja och bearbeta materialet kommersiellt på så sätt som KSF Media finner lämpligt. Kunden måste på begäran kunna påvisa dylika samtycken, eller i fall av minderåriga, samtycke av en vårdnadshavare. Kunden försäkrar också att han eller hon inte har överlåtit materialet med exklusiva rättigheter åt någon tredje part.

Genom att ladda upp och publicera material i Tjänsten ger kunden KSF Media en användarrätt till materialet, inklusive men inte uteslutande, rätten att redigera, publicera och överlåta materialet vidare för att användas av KSF Media i dess produkter och tjänster.

Det står KSF Media fritt att inte publicera material som tillhandahållits av kunden liksom att ta bort material som publicerats i Tjänsten.

Datasekretess

KSF Media behandlar personuppgifter beträffande kunden i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning. KSF Medias Tjänster använder cookies och bolagets principer angående cookies framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning.

Ansvarsbegränsning

KSF Media eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsterna eller Tjänsternas innehåll utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig KSF Media inte på något vis till att ansvara för Tjänsternas innehåll, deras funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, fullständighet, tillgänglighet eller lämplighet för kundens behov. KSF Media tillhandahåller Tjänsterna och innehållet "i befintligt skick" och garanterar inte att immateriella rättigheter inte kränks.

I den utsträckning lagen tillåter begränsar KSF Media sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all indirekt skada, som till exempel utebliven inkomst eller vinst, förlorad information samt ekonomisk förlust eller indirekta skador. I den utsträckning lagen tillåter begränsas KSF Medias och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa Användarvillkor till det mindre av (a) det belopp kunden betalat KSF Media under föregående 12 månader, eller (b) 500 euro.

Inget i Användarvillkor begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Förändringar i Användarvillkoren och priser

För avgiftsbelagda Tjänster gäller de priser, abonnemangstider och Användarvillkor som är vid kraft vid avtalets ingång. Priset för varje faktureringsperiod baserar sig på den prislista som gäller vid början av faktureringsperioden. Priserna finns tillgängliga i samband med Tjänsten. KSF Media förbehåller sig rätten att ändra sina priser och dessa Användarvillkor. Kunden informeras om ändringar i Användarvillkoren och priserna till exempel genom Tjänsten.

KSF Media har rätt att ändra priserna och Användarvillkoren för nättjänster. KSF Media anmäler om ändringar i villkoren Tjänstens webbplats, i samband med faktura och/eller på annat sätt. Förändringarna
träder i kraft den dag som anges och gäller för alla abonnemang. Genom att fortsätta abonnemanget efter att villkoren ändrats förbinder sig kunden att följa de ändrade villkoren. Efter att kunden informerats om ändrade villkor har han/hon rätt att säga upp sitt abonnemang att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan nästa faktureringsperiod inleds och då tillämpas inte de förändrade villkoren på abonnemanget.

Övriga villkor

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts webbplats. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. KSF Media ansvarar inte för dessa tredje parters webbplatser och har inte gett sitt godkännande till webbplatsernas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeure) befriar KSF Media från skyldigheter i anknytning till Tjänsterna ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning som berör KSF Media eller dess tjänsteleverantör, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, datavirus, överbelastningsattack, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. KSF Media meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens webbsidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

KSF Media har rätt att överlåta Tjänsten, dess underhåll samt de relaterade kundrelationerna till koncernbolag eller till tredje part i samband med överlåtelse av rörelse.

På Tjänsten tillämpas finsk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan KSF Media och kunden. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även väcka åtal vid den tingsrätt till vars domkrets den egna hemorten hör.

2. TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR

Förutom de allmänna villkoren tillämpas följande tjänstespecifika villkor på nedan närmare angivna Tjänster.

HBL 365 och Premium produkterna för Hbl, Västra Nyland och Östnyland

Dessa tjänstespecifika villkor tillämpas på kunder som är privatpersoner. Digital prenumeration som utnyttjas av fler än en person i företag, skolor eller motsvarande förutsätter ett separat avtal.

Den digitala prenumerationen kan vara ett tidsbundet abonnemang, varvid abonnemanget upphör då prenumerationsperioden utgår, eller ett fortlöpande abonnemang. Det fortlöpande digitala abonnemanget förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft tills den sägs upp.

Det digitala abonnemanget betalas via de kanaler som erbjuds på tidningarnas hemsidor.

Med kundens samtycke kan Tjänsten använda positionsfunktionen i användarens apparat för att visa väderinformation, lokalt innehåll, lokal marknadsföring och annat lokalt nära platsen där användaren befinner sig. Användaren kan använda Tjänsten även utan positionsbestämning. Funktionen kan frånkopplas i apparatens inställningar varvid Tjänsten inte har tillgång till användarens position.

Villkoren i kraft från 16.11.2020

KSF Medias prenumerations- och distributionsvillkor för HBL Junior

Dessa prenumerations- och distributionsvillkor tillämpas på KSF Medias leverans av den tryckta tidningen HBL Junior till prenumeranterna.

Tecknande av prenumeration

Prenumeranten, dvs. betalaren, bör ha fyllt 18 år. Prenumeranten kan ange en annan person som tidningsmottagare. Prenumeration på tidningen HBL Junior är en fortlöpande prenumeration. Den fortlöpande prenumerationen förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft till utgången av den avtalsperiod (faktureringsperiod) under vilken den sägs upp.

En ny prenumeration börjar det datum prenumeranten önskar eller så snabbt som KSF Media hunnit mata in nödvändiga uppgifter i prenumerationssystemet.

KSF Media har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall prenumeranten har en oreglerad skuld till KSF Media eller något av KSF Medias koncernbolag.

Frekvenser för utgivning av HBL Junior

Mot betald prenumerationsavgift har prenumeranten rätt att erhålla samtliga nummer av HBL Junior som utkommer under den period som den betalda prenumerationsavgiften täcker. För närvarande utkommer tidningen 24 gånger per år. KSF Media har rätt att ändra antalet utgivningsnummer och skall i så fall meddela om sådan ändring senast två (2) månader före ändringen träder i kraft. KSF Media meddelar om ändring av utgivningsfrekvens skriftligen (t.ex. i samband med faktura, i tidningen, per e-post eller på annat sätt). Minskning eller ökning av antalet utgivningsnummer ger inte någon förtida rätt till uppsägning av prenumeration.

Tillgång till digitalt innehåll

Prenumeranten är berättigad till e-tidningsversionen av HBL Junior om en sådan publiceras. Prenumeration av HBL Junior berättigar inte till tillgång till KSF Medias övriga digitala tidningar eller nättjänster.

HBL Junior prenumerationsavgift och fakturering

Den vid var tid gällande prenumerationsavgiften uppges på KSF Medias webbplatser. KSF Media har rätt att justera sina avgifter och priser.

KSF Media fakturerar prenumeranten den vid var tid gällande prenumerationsavgiften enligt den överenskomna faktureringsperioden. Om inte annat anges på HBL Juniors webbplats, kan prenumeranten välja om hans/hennes faktureringsperiod ska vara sex (6) eller tolv (12) månader. Den valda faktureringsperioden avser hur ofta prenumeranten faktureras och för hur lång tid prenumeranten binder sig till prenumerationen.

För en ny prenumeration fakturerar KSF Media prenumeranten i början av den första faktureringsperioden och därefter innan följande faktureringsperiod inleds. Prenumeranten kan ändra faktureringsperiodens längd genom att meddela KSF Medias kundservice om ändringen senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod inleds.

KSF Media upplyser prenumeranten om prisförändringar skriftligt (t.ex. i samband med en faktura, i tidningen, per e-post och/eller på annat sätt) innan nästa faktureringsperiod inleds. De ändrade priserna träder i kraft vid angiven tidpunkt och tillämpas för påföljande faktureringsperiod. Prenumeranten kan härvid säga upp sin prenumeration att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) vardagar innan nästa faktureringsperiod inleds.

Prisjusteringar som direkt följer av lagändringar, förvaltningsbeslut, förändringar i uppburen skatt eller andra liknande faktorer träder i kraft med omedelbar verkan utan skilt meddelande och gäller alla beställningar.

KSF Media återbetalar inte erlagda prenumerationsavgifter.

Prenumerationen betalas via de kanaler som erbjuds på HBL Juniors webbsida. KSF Media strävar efter att erbjuda samtliga prenumeranter följande betalningssätt: pappersfaktura (faktureringstillägg 5,00 €/faktura), e-faktura, direktbetalning, kortbetalning, nätbetalning.

Om betalningssättet är en nätbetalning erläggs den första prenumerationsavgiften i prenumerantens nätbank, varefter prenumeranten mottar en pappersfaktura om han/hon inte aktiverat e-faktura, direktbetalning eller kortbetalning.

Beträffande pappersfakturor som levereras per post uppbär KSF en tilläggsavgift på 5,00 euro per faktura (inkl. moms). Prenumeranten kan undvika denna tilläggsavgift, som gäller betalningssättet pappersfaktura, genom att aktivera e-faktura (i prenumerantens nätbank) eller direktbetalning (på prenumerantens bankkontor).

Vid fortlöpande prenumeration som prenumeranten betalar med kreditkort debiteras kreditkortet månatligen. Annulleringar bör meddelas KSF Medias kundservice senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod börjar.

KSF Media lagrar eller läser inte kreditkortsnummer – utan de sparas av betalningslösningsleverantören Nets Finland Oy, Industrigatan 21, 00510 Helsingfors, Contact Center 0600-414 243 (avgiftsbelagda samtal), www.nets.fi.

Om prenumeranten inte betalar för sin prenumeration senast på förfallodagen, har KSF Media rätt att överföra sin fordran till en indrivningsbyrå och/eller avbryta prenumerationen. Vid försenade betalningar har KSF Media rätt att uppbära förseningsränta enligt räntelagen och debitera skäliga kostnader för betalningspåminnelser och indrivning. Därtill kan KSF Media häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om prenumeranten underlåter att betala för prenumerationen trots betalningspåminnelse.

För utdelade men obetalda tidskrifter har KSF Media rätt att av prenumeranten uppbära en summa som motsvarar priset för de utdelade tidskrifterna ökad med skälig faktureringsavgift.

Distribution av HBL Junior

KSF Media väljer fritt distributionssätt och -kanal för HBL Junior. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

Utebliven utdelning eller trycktekniska brister

Vid utebliven utdelning av tidningen strävar KSF Media efter att prenumeranten skall få sin tidning med posten så fort som möjligt efter att prenumeranten meddelat KSF Medias kundtjänst att tidningen uteblivit. Kontaktuppgifterna till KSF Medias kundtjänst finns i tidningen och på KSF Medias webbplats.

KSF Medias ansvar vid utebliven leverans begränsar sig till att leverera den tryckta tidningen till prenumeranten. Med utebliven leverans förstås att den tryckta tidningen inte levererats senast sju (7) dagar efter att det ifrågavarande numret utkommit.

KSF Medias ansvar för grava trycktekniska brister i tidningen begränsar sig till ny leverans av felfri produkt. Prisnedsättning beviljas inte. Sedvanliga smärre trycktekniska brister ersätts inte.

KSF Media ansvarar inte för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, avbrott i elförsörjning, avbrott i allmänna kommunikations- eller telekommunikationsförbindelser, eller strejk eller lockout som berör KSF Media eller KSF Medias underleverantörer och distributörer).

KSF Media har inte ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Behandling av personuppgifter

Prenumerantens och tidningens mottagares uppgifter sparas i KSF Medias prenumerations- och kundregister. KSF Media behandlar prenumerantens och tidningsmottagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning.

KSF Media spelar in kundservice- och försäljningssamtal för att kunna påvisa avtal som eventuellt ingås samt för att kunna övervaka och utveckla kvaliteten på tjänsterna. Inspelningarna hanterats endast av behöriga personer som är bundna av tystnadsplikt.

Uppsägning av prenumeration

En prenumeration som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl sägas upp av Prenumeranten genom meddelande om detta till KSF Medias kundservice inom 14 dagar från det Prenumeranten mottagit fakturan.

Prenumerationer kan i övrigt sägas upp att upphöra vid faktureringsperiodens utgång genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan den följande faktureringsperioden inleds. Prenumeranten kan inte säga upp sin prenumeration endast genom att lämna KSF Medias faktura obetald. Om prenumerationen sägs upp mitt under pågående faktureringsperiod återbetalas inte erlagd prenumerationsavgift.

Eventuella återbetalningar av erlagda prenumerationsavgifter görs enbart ifall mottagaren av tidningen avlider samt i fall då mottagaren av tidningen flyttar utomlands. Återbetalning sker då till prenumeranten.

KSF Media kan säga upp en prenumeration genom att meddela prenumeranten om detta per brev eller e-post. KSF Media kan även häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om prenumeranten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, och inte rättat felet trots anmärkning. Till exempel underlåtelse att erlägga betalning trots betalningspåminnelse utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Villkorens giltighet

Priset för varje faktureringsperiod baserar sig på den prislista som gäller vid början av faktureringsperioden. De vid var tid gällande priserna och villkoren finns till påseende på KSF Medias webbplats.

KSF Media har rätt att ändra prenumerationsvillkoren och priserna. KSF Media anmäler om ändringar i villkoren på KSF Medias webbplatser, i tidningen HBL Junior, i samband med faktura och/eller på annat sätt.

Förändringarna träder i kraft den dag som anges och gäller för alla beställningar. Genom att fortsätta prenumerationen under den faktureringsperiod som följer efter att villkoren ändrats förbinder sig prenumeranten att följa de ändrade villkoren.

Se punkt ”HBL Junior prenumerationsavgift och fakturering” ovan beträffande prisändringar.

Kontaktuppgifter för KSF Medias kundtjänst

I samtliga ärenden som gäller en privat prenumeration skall prenumeranten i första hand kontakta KSF Medias kundtjänst, e-post junior.pren@hbl.fi tel. +358 (0)9 123 500