Ann-Catrin Östman

Ann-Catrin Östman

Lektor i historia vid Åbo Akademi

Senast publicerade artiklar

12.11.2021

I dag: Svenskättade kunde framställas som de bästa av krigare och rasifierat knöts bilder av maskulinitet till begreppet folklynne

"De svenskättade kunde framställas som de bästa av krigare och på ett rasifierat sätt knöts bilder av maskulinitet till det då så populära begreppet folklynne."

Premium

8.10.2021

I dag: Kulturhistoriker har beskrivit äldre tiders marknader som karnevaler

"De förhållandevis informella möjligheterna till marknadshandel var en betydelsefull inkomstkälla för många."

Premium

4.9.2021

I dag: Dumsnål överhet

"På arkiven utformas vår framtid och där tryggas medborgerliga rättigheter"

Premium

30.7.2021

I dag: I bondesamhället var simkunnighet ingen självklarhet och det var få som lärde sig att simma

"Vid sekelskiftet 1900 grundades föreningar som skulle öka simkunnigheten. Inledningsvis var den här färdigheten knuten till klass och det var främst män i de övre klasserna som behärskade konsten."

Premium

21.5.2021

I dag: Den finländska utbildningens historia är kort och kan snabbt urholkas om resurserna för utbildning och forskning inte garanteras

"Ligger förklaringen till Finlands snabba utveckling i en välutformad utbildning?"

Premium

16.4.2021

I dag: I en samhällskultur där det stationära och det kontrollerbara utgjorde en överordnad norm såg i synnerhet överheten med oblida ögon på de individer som inte hölls på plats

"Gårdfarihandlare och andra kringvandrande yrkesutövare kunde bemötas med medömkan, nedlåtenhet, rädsla eller motvilja."

Premium

12.3.2021

I dag: Pandemin har gjort att vi för första gången i viss mån uppmärksammar utifrån kommande arbetares bostadsvillkor

"Bostadspolitiken har varit central i den finländska historien, inte minst efter de senaste krigen då en stor brist på bostäder rådde särskilt i storstäderna."

Premium

5.2.2021

I dag: Bettlare, vägmän och andra smittobärare

"I mitten av seklet yrkades det på att de karelska bönder som reste till Finland skulle vara försedda med läkarintyg."

Premium

1.1.2021

I dag: Är Sverige ett nordiskt land?

”Jag är säkert inte den enda som på det här sättet har sparat välfärdens artefakter, saker som för samman det lilla livet med det stora.”

Premium

30.11.2020

I dag: Friheter och restriktioner

Dagtid kunde även ”opåkallade” folksamlingar som lockade fler än fem förbjudas.

Premium

23.10.2020

I dag: Varför föll jag inte för korna i universitetsbokhandeln?

I Wisconsin har kornas antal inte minskat under de senaste fyra åren – men de återfinns i ökande grad på ”food factories”.

Premium

18.9.2020

I dag: ”För den swåra tijdens skuld”

I förmodern tid var rörligheten kringskuren på ett sätt som vi i dag har svårt att föreställa oss.

14.8.2020

I dag: Tidiga loppisgrävare irriterar – bättre regler förr

Förr fick handelsutbytet inte starta före utsatt tid på torg och marknader, i dag håller man inte så strikt på starttiden.

Premium

10.7.2020

I dag: Sammanflätade vägar

I dag behöver vi förse oss med många ingångar till det förflutna.

Premium

6.6.2020

I dag: Gamla platser, nya rum

Då handelsbegränsningarna luckrades upp blev det nästan något av ett mode att öppna lanthandel.

Premium

28.3.2020

I dag: En tågresa under fredskris

Samhället hanterade en så kallad fredskris, det vill säga de problem som uppstod när en ny vardag väntade efter det katastrofala.

Premium

22.2.2020

I dag: De nya hantlangarna

"I slutet av 1800-talet växte gruppen med kortvariga jobb."

Premium

18.1.2020

I dag: Vit månad?

"Handelsmannen Erik i Jakobstad krävde upprepade gånger att borgerskapet skulle förbjuda handel med hans svärdotter Karin, som flera gånger gjort sig skyldig till hustjuvnad och gett hushållets bodvaror i utbyte mot brännvin."

Premium

14.12.2019

I dag: Skog i blåsten

Det verkar som marknadsaktörer profiterar både på landsbygd och gröna tankesätt, med stora miljö- och landskapsmässiga ingrepp som följd.

Premium

9.11.2019

I dag: Att skatta det svenska

I de trakter där jag växte upp var svenskan stark och självklar, inget som ifrågasattes.

Premium

5.10.2019

I dag: Omvälvningar i resande

Emigranterna kunde framställas som odugliga och lata lycksökare, lätta offer för bondfångare.

Premium

31.8.2019

I dag: ”Koskam”

Smöret var också en klassfråga – ansedda husmödrar serverade sin familj smör, men för tjänstefolk var det inte alltid lätt att ta av det framdukade smöret.

Premium

27.7.2019

I dag: ”Främand”

Också i förmoderna städer fanns rädslor inför det främmande och främlingsfientlighet.

Premium

18.5.2019

I dag: Möjligheter och omöjligheter

På 1960-talet fördes en omfattande diskussion om abortfrågan: vid denna tid genomfördes ett stort antal hälsovådliga aborter.

Premium

13.4.2019

I dag: Heimat utan gränser

Företagande är en viktig grund för fortsatt upprätthållande av samhällelig välfärd.

Premium

9.3.2019

I dag: En dag att märka – med eller utan kvast

Just på den här dagen vill jag inte få en blomsterkvast.

Premium

2.2.2019

I dag: Förpaktare

En studie visar att diskussionen om allmännyttiga verksamheter är gammal och att tron på vinstdrivna lösningar har kritiserats under fyra århundraden.

Premium

29.12.2018

I dag: Flera folk på plan, förr och nu

Även om de skräniga drängarna, torparna och bönderna inte bar gula västar kan de ha bidragit till förändring.

Premium

24.11.2018

I dag: Könat krut

Uppfattningar om genus kan utformas till arenor där politiska, ekonomiska och kulturella konflikter utspelar sig.

20.10.2018

I dag: Mjölk i plast – om värdighet och konsumtion

I dag utpekas både plasten och mjölken som en klimatfara.

15.9.2018

I dag: Blåvita bär

Varför plockade finländska skolbarn bär under decennierna efter kriget?

11.8.2018

I dag: Semesterpengen

"Som konsumenter bär också vi ansvar för övergödningen av vatten; det är genom ett effektivt jordbruk och pressade priser som vi alla kunnat avnjuta allt billigare mat."

7.7.2018

I dag: Mellan andtider

Semestern som vi känner den – eller har känt den – kom till under mellankrigstiden.

2.6.2018

I dag: Historiekulturella skuggor

Tvivelsutan finns tabubelagda tystnader när det gäller sexualiserat våld.

28.4.2018

I dag: Emancipation och aktivering

Lagen om inlösen av torp behandlades den 25 januari år 1918, just då landet klövs itu.

24.3.2018

I dag: Vit socialist

Det skapades ett straffkompani för tredskande finnar, ett läger som förefaller att ha osynliggjorts i de texter om jägarna som nu cirkulerat.

17.2.2018

I dag: ”Allmogen, vargen och överheten”

Vargskinnsskatten sågs som olaga och som orättvis, och den var även svår att fullgöra.

11.1.2018

I dag: Ölets moralekonomi

Ölbryggning kom så småningom också att intressera män – detta skedde som ni förstår när gebitet blev mera lukrativt.

2.11.2017

I dag: Mökränkning förr och nu

Nu förefaller också de sociala skyddsmurar som främst gagnat män i överordnade positioner monteras ned.

27.9.2017

I dag: Mitt Norden

”Är det så här lätt att förstå isländska?” Det frågade den unge mannen mig när jag mötte honom vid bussen från Keflavik. Bägge hörde vi till en kohort av ungdomar som hade fått Nordjobb på Island år 1985. Då var den här formen av nordiskt samarbete ny.

24.8.2017

I dag: På salutorgen och på trätorgen

Mina kolleger kan visa på användning av rasifierade invektiv och därtill blottlägga våldsdåd, bland annat riktade mot gårdfarihandlare och mot judarna på Trätorget i Åbo.

19.7.2017

I dag: Mygg, sex och språk

Namnet försvenskades tvivelsutan innan ordet sex blivit sexigt.

14.6.2017

I dag: Förpassade

Det är många av oss som kommer att korsa gränser denna sommar: är ditt pass i skick inför stundande resor?

10.5.2017

I dag: Också en sida av medaljen

När republiken nu minns 1917 kan också detta uppmärksammas; den hungersnöd som många familjer stod inför ska ges plats i berättelsen om jubileumsåret

6.4.2017

I dag: Med böcker på Highway 99

När chauffören styr genom San Joaquin-dalen där familjen Joad förgäves sökte utkomst dras jag in i läsning.

2.3.2017

I dag: Ett annat 60-tal

De kvinnor som i dag skulle kallas nyanlända var med om att forma en del av det som vi kanske allra mest förknippar med grannlandet.

26.1.2017

I dag: I ett rum bakom saloonen

Socialhistoriska studier erbjuder statistik om de människor som valde eller tvingades att flytta, till en början främst unga män från landsbygden och senare även kvinnor.

21.12.2016

I dag: Land vi ha ändå?

Även den framväxande välfärdsstaten, inklusive 1960-talets omfattande vårdreformer, bidrog tvivelsutan till att också de enspråkigt svenska gjorde landet till sitt.

8.11.2016

I dag: Herrarna i hagen

Stärks återigen homosociala mönster och könskodade uppfattningar om politik?

5.10.2016

I dag: Sprit och sex i det femte landskapet?

Att just kvinnorna drog i väg väckte också ont blod: Hur kunde de lämna ett krigsdrabbat land?