Villkoren i kraft från 16.11.2020

KSF MEDIAS PRENUMERATIONS- OCH DISTRIBUTIONSVILLKOR FÖR HBL Junior

Dessa prenumerations- och distributionsvillkor tillämpas på KSF Medias leverans av den tryckta tidningen HBL Junior till prenumeranterna.

Tecknande av prenumeration

Prenumeranten, dvs. betalaren, bör ha fyllt 18 år. Prenumeranten kan ange en annan person som tidningsmottagare. Prenumeration på tidningen HBL Junior är en fortlöpande prenumeration. Den fortlöpande prenumerationen förnyas automatiskt vid faktureringsperiodens utgång och hålls i kraft till utgången av den avtalsperiod (faktureringsperiod) under vilken den sägs upp.

En ny prenumeration börjar det datum prenumeranten önskar eller så snabbt som KSF Media hunnit mata in nödvändiga uppgifter i prenumerationssystemet.

KSF Media har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall prenumeranten har en oreglerad skuld till KSF Media eller något av KSF Medias koncernbolag.

Frekvenser för utgivning av HBL Junior

Mot betald prenumerationsavgift har prenumeranten rätt att erhålla samtliga nummer av HBL Junior som utkommer under den period som den betalda prenumerationsavgiften täcker. För närvarande utkommer tidningen 24 gånger per år. KSF Media har rätt att ändra antalet utgivningsnummer och skall i så fall meddela om sådan ändring senast två (2) månader före ändringen träder i kraft. KSF Media meddelar om ändring av utgivningsfrekvens skriftligen (t.ex. i samband med faktura, i tidningen, per e-post eller på annat sätt). Minskning eller ökning av antalet utgivningsnummer ger inte någon förtida rätt till uppsägning av prenumeration.

Tillgång till digitalt innehåll

Prenumeranten är berättigad till e-tidningsversionen av HBL Junior om en sådan publiceras. Prenumeration av HBL Junior berättigar inte till tillgång till KSF Medias övriga digitala tidningar eller nättjänster.

HBL Junior prenumerationsavgift och fakturering

Den vid var tid gällande prenumerationsavgiften uppges på KSF Medias webbplatser. KSF Media har rätt att justera sina avgifter och priser.

KSF Media fakturerar prenumeranten den vid var tid gällande prenumerationsavgiften enligt den överenskomna faktureringsperioden. Om inte annat anges på HBL Juniors webbplats, kan prenumeranten välja om hans/hennes faktureringsperiod ska vara sex (6) eller tolv (12) månader. Den valda faktureringsperioden avser hur ofta prenumeranten faktureras och för hur lång tid prenumeranten binder sig till prenumerationen.

För en ny prenumeration fakturerar KSF Media prenumeranten i början av den första faktureringsperioden och därefter innan följande faktureringsperiod inleds. Prenumeranten kan ändra faktureringsperiodens längd genom att meddela KSF Medias kundservice om ändringen senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod inleds.

KSF Media upplyser prenumeranten om prisförändringar skriftligt (t.ex. i samband med en faktura, i tidningen, per e-post och/eller på annat sätt) innan nästa faktureringsperiod inleds. De ändrade priserna träder i kraft vid angiven tidpunkt och tillämpas för påföljande faktureringsperiod. Prenumeranten kan härvid säga upp sin prenumeration att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) vardagar innan nästa faktureringsperiod inleds.

Prisjusteringar som direkt följer av lagändringar, förvaltningsbeslut, förändringar i uppburen skatt eller andra liknande faktorer träder i kraft med omedelbar verkan utan skilt meddelande och gäller alla beställningar.

KSF Media återbetalar inte erlagda prenumerationsavgifter.

Prenumerationen betalas via de kanaler som erbjuds på HBL Juniors webbsida. KSF Media strävar efter att erbjuda samtliga prenumeranter följande betalningssätt: pappersfaktura (faktureringstillägg 5,00 €/faktura), e-faktura, direktbetalning, kortbetalning, nätbetalning.

Om betalningssättet är en nätbetalning erläggs den första prenumerationsavgiften i prenumerantens nätbank, varefter prenumeranten mottar en pappersfaktura om han/hon inte aktiverat e-faktura, direktbetalning eller kortbetalning.

Beträffande pappersfakturor som levereras per post uppbär KSF en tilläggsavgift på 5,00 euro per faktura (inkl. moms). Prenumeranten kan undvika denna tilläggsavgift, som gäller betalningssättet pappersfaktura, genom att aktivera e-faktura (i prenumerantens nätbank) eller direktbetalning (på prenumerantens bankkontor).

Vid fortlöpande prenumeration som prenumeranten betalar med kreditkort debiteras kreditkortet månatligen. Annulleringar bör meddelas KSF Medias kundservice senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod börjar.

KSF Media lagrar eller läser inte kreditkortsnummer – utan de sparas av betalningslösningsleverantören Nets Finland Oy, Industrigatan 21, 00510 Helsingfors, Contact Center 0600-414 243 (avgiftsbelagda samtal), www.nets.fi.

Om prenumeranten inte betalar för sin prenumeration senast på förfallodagen, har KSF Media rätt att överföra sin fordran till en indrivningsbyrå och/eller avbryta prenumerationen. Vid försenade betalningar har KSF Media rätt att uppbära förseningsränta enligt räntelagen och debitera skäliga kostnader för betalningspåminnelser och indrivning. Därtill kan KSF Media häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om prenumeranten underlåter att betala för prenumerationen trots betalningspåminnelse.

För utdelade men obetalda tidskrifter har KSF Media rätt att av prenumeranten uppbära en summa som motsvarar priset för de utdelade tidskrifterna ökad med skälig faktureringsavgift.

Distribution av HBL Junior

KSF Media väljer fritt distributionssätt och -kanal för HBL Junior. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

Utebliven utdelning eller trycktekniska brister

Vid utebliven utdelning av tidningen strävar KSF Media efter att prenumeranten skall få sin tidning med posten så fort som möjligt efter att prenumeranten meddelat KSF Medias kundtjänst att tidningen uteblivit. Kontaktuppgifterna till KSF Medias kundtjänst finns i tidningen och på KSF Medias webbplats.

KSF Medias ansvar vid utebliven leverans begränsar sig till att leverera den tryckta tidningen till prenumeranten. Med utebliven leverans förstås att den tryckta tidningen inte levererats senast sju (7) dagar efter att det ifrågavarande numret utkommit.

KSF Medias ansvar för grava trycktekniska brister i tidningen begränsar sig till ny leverans av felfri produkt. Prisnedsättning beviljas inte. Sedvanliga smärre trycktekniska brister ersätts inte.

KSF Media ansvarar inte för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, avbrott i elförsörjning, avbrott i allmänna kommunikations- eller telekommunikationsförbindelser, eller strejk eller lockout som berör KSF Media eller KSF Medias underleverantörer och distributörer).

KSF Media har inte ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Behandling av personuppgifter

Prenumerantens och tidningens mottagares uppgifter sparas i KSF Medias prenumerations- och kundregister. KSF Media behandlar prenumerantens och tidningsmottagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av KSF Medias dataskyddsbeskrivning.

KSF Media spelar in kundservice- och försäljningssamtal för att kunna påvisa avtal som eventuellt ingås samt för att kunna övervaka och utveckla kvaliteten på tjänsterna. Inspelningarna hanterats endast av behöriga personer som är bundna av tystnadsplikt.

Uppsägning av prenumeration

En prenumeration som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl sägas upp av Prenumeranten genom meddelande om detta till KSF Medias kundservice inom 14 dagar från det Prenumeranten mottagit fakturan.

Prenumerationer kan i övrigt sägas upp att upphöra vid faktureringsperiodens utgång genom att meddela KSF Media om detta minst fjorton (14) dagar innan den följande faktureringsperioden inleds. Prenumeranten kan inte säga upp sin prenumeration endast genom att lämna KSF Medias faktura obetald. Om prenumerationen sägs upp mitt under pågående faktureringsperiod återbetalas inte erlagd prenumerationsavgift.

Eventuella återbetalningar av erlagda prenumerationsavgifter görs enbart ifall mottagaren av tidningen avlider samt i fall då mottagaren av tidningen flyttar utomlands. Återbetalning sker då till prenumeranten.

KSF Media kan säga upp en prenumeration genom att meddela prenumeranten om detta per brev eller e-post. KSF Media kan även häva prenumerationsavtalet med omedelbar verkan om prenumeranten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, och inte rättat felet trots anmärkning. Till exempel underlåtelse att erlägga betalning trots betalningspåminnelse utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Villkorens giltighet

Priset för varje faktureringsperiod baserar sig på den prislista som gäller vid början av faktureringsperioden. De vid var tid gällande priserna och villkoren finns till påseende på KSF Medias webbplats.

KSF Media har rätt att ändra prenumerationsvillkoren och priserna. KSF Media anmäler om ändringar i villkoren på KSF Medias webbplatser, i tidningen HBL Junior, i samband med faktura och/eller på annat sätt.

Förändringarna träder i kraft den dag som anges och gäller för alla beställningar. Genom att fortsätta prenumerationen under den faktureringsperiod som följer efter att villkoren ändrats förbinder sig prenumeranten att följa de ändrade villkoren.

Se punkt ”HBL Junior prenumerationsavgift och betalning” ovan beträffande prisändringar.

Kontaktuppgifter för KSF Medias kundtjänst

I samtliga ärenden som gäller en privat prenumeration skall prenumeranten i första hand kontakta KSF Medias kundtjänst, e-post junior.pren@hbl.fi tel. +358 (0)9 123 500

KSF MEDIAS DATASKYDDSBESKRIVNING

Dataskyddsbeskrivning för KSF Medias kund-, intressegrupps- och direktmarknadsföringsregister

Ta kontakt

Du hittar svar på de vanligaste frågorna på sidan Frågor och svar.

Prenumerationer:
De flesta prenumerationsärenden kan skötas på Mitt konto.
E-post: pren@ksfmedia.fi
mån-fre kl. 8.00-12.00 och 13.00-16.00.
På onsdagar stänger kundservice kl. 15.00

Annonsservice:
E-post: annons@hbl.fi

Hur läser jag HBL digitalt?

Hur använder jag sajten? Hur får jag tillgång till appen HBL 365? Jag har glömt mitt lösenord, vad ska jag göra? Var hittar jag mitt kundnummer? Läs mer på Frågor och Svar »

Frågor och svar om prenumerationer

Vad ingår i en prenumeration? Kan man teckna en veckoslutsprenumeration? Läs mer på Frågor och Svar »