Viktigt att trygga övergången vid reformer i gymnasiet

Petronella Nordman och Carl Nyberg, studerande vid Mattlidens gymnasium, lyfter (HBL Debatt 15.11) upp viktiga frågor kring den utvidgade läroplikten och gymnasiets nya läroplan som säkert många gymnasiestuderande funderar på. Precis som de skriver kan övergången i samband med olika reformer vara krävande, särskilt då det ibland innebär att vissa förmåner gäller endast en viss åldersgrupp.

Hösten 2021 trädde två olika reformer i kraft; dels en reform av gymnasieutbildningen inklusive nya grunder för gymnasiets läroplan, dels den utvidgade läroplikten. Den kanske mest synliga förändringen i anslutning till den utvidgade läroplikten, sett ur de studerandes synvinkel, är avgiftsfriheten. Avgiftsfriheten gäller de studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten, i praktiken den årskullen som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021 och senare. Avgiftsfriheten omfattar bland annat läroböcker och annat studiematerial som behövs i undervisningen. Avgiftsfriheten omfattar också fem studentprov som är en förutsättning för att avlägga studentexamen. Personliga redskap såsom musikinstrument, idrottsredskap och kläder inför de gamlas dans som den studerande också använder utanför undervisningen, ska den studerande fortsättningsvis betala själv.

Utbildningsanordnaren har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan frivillig verksamhet som kompletterar studierna, såsom exkursioner, studiebesök eller evenemang.  Men den avgiftsbelagda verksamheten får inte vara den enda möjligheten att avlägga en viss kurs eller ett studieavsnitt, utan utbildningsanordnaren ska alltid även erbjuda ett avgiftsfritt alternativ.  Undervisnings- och kulturministeriet har på sin webbplats samlat en rad vanliga frågor och svar om avgiftsfriheten i specifika situationer.

Också övergången mellan två olika läroplaner kan vara krävande både för skolan och för de studerande. Utgångspunkten är att skapa smidiga lösningar för att trygga övergången till den nya läroplanen. Med hjälp av sakkunnig handledning i den egna skolan går det att hitta individuella lösningar för att exempelvis avlägga kurser.

Det är glädjande att våra svenskspråkiga gymnasiestuderande vill diskutera gymnasieutbildningen och diskussionen ska finnas såväl i det egna skolhuset som på lokal, regional och nationell nivå. Diskussion och framför allt de insikter den ger är ett viktigt led i vårt uppdrag att utveckla utbildningen på ett sätt som främjar undervisningen och lärandet.

Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning