Vi behöver renare bränslen

Bild: Mostphotos

Naturgasen är det minst onda bland de fossila bränslena. Förnybar energi klarar inte allt.

I slutet av juni publicerade konsultbolaget University Maritime Advisory Services (Umas) en rapport som visar att flytande naturgas, LNG, som bränsle för fartyg inte ger någon stor klimatnytta. Tvärtom, hävdar rapporten, ser man till hela produktionskedjan är utsläppen av metan så stora att LNG ökar mängden utsläppta växthusgaser.

Umas är specialiserat på ekologiska lösningar för sjöfart. Utsläpp och miljö hör till även den här näringsgrenens viktigaste framtidsfrågor. All forskning som kan bidra till en renare sjöfart är välkommen.

LNG har överlag presenterats som något som minskar fartygstrafikens utsläpp väsentligt. Globalt beställer rederier fartyg som använder flytande naturgas som bränsle och både passagerarfärjor, isbrytare och fraktfartyg använder numera bränslet även hos oss.

Samtidigt har LNG- terminalerna i Finland ökat och det statliga naturgasbolaget Gasum har köpt in sig i norska Skangas specialiserat på flytande naturgas.

Den flytande naturgasen är inte tänkt enbart som bränsle för fartyg eller andra fordon, LNG kan precis som den rena gasen användas i olika industrianläggningar och i olika produktionsprocesser. Att bygga LNG-terminaler i Finland har inte varit något man gjort enbart för sjöfartens skull, tanken har varit att utöka importmöjligheterna överlag och minska beroendet av gasledningen från Ryssland som länge var Finlands enda gaskälla.

Att användningen av LNG i sjöfarten ökar utsläppen av växthusgaser kan säkert stämma. Vid utvinningen av gas frigörs metan som är en växthusgas, dock en snabbt nedbrytbar sådan. Men när man betraktar olika bränslens klimatpåverkan så gäller det att se till helheten, inte till enskilda delar av den.

Att de fartyg som använder LNG som bränsle släpper ut mindre skadliga gaser än fartyg som kör på tung brännolja går att se till och med bara med blotta ögat. När fartygen ligger i hamn kommer inte längre svart rök ur skorstenarna, ett tydligt tecken på att svavelutsläpp och sot minskat radikalt. Dessutom minskar utsläppen av kväve och skadliga småpartiklar.

Det händer att instanser som vill göra en poäng låter göra en undersökning som ger just det resultat man vill påvisa. Man ljuger inte, men lämnar bort delar av helheten. Metoden kallas för "researchdriven PR". Det är säkert förment att beskylla Umas för någonting sådant, men icke desto mindre lämnar bolagets rapport bort delar av den helhet problematiken kring växthusgaser och utsläpp som påverkar klimatförändringen inte bara inom sjöfarten utgör.

Vätgas och ammoniak som i Umas rapport nämns som alternativ till LNG är i likhet med många andra alternativa bränslen fortfarande dyra och inte tekniskt färdiga produkter.

Alldeles självklart är att vi i framtiden behöver mera förnybar energi och bränslen som ger upphov till så lite utsläpp som möjligt av vilket slag utsläppen än är. Men en omställning till förnybart går tyvärr inte i en handvändning.

Då gäller det att fundera på vad som är det minst onda. Är det kolkraften med alla sina koldioxidutsläpp som till exempel Tyskland nu använder när kärnkraften körs ned och vind och sol inte förmår täcka bortfallet? Elbilar i trafiken är gott och väl, men den el de använder måste också produceras på något sätt.

När det gäller ett land som Finland behövs både el och värme. Vindkraften klarar inte värmeproduktion, så kraftvärmeverk, som använder till exempel biobränslen behövs. Naturgasen är också en bra energikälla för att ersätta kol.

Att underkänna ett bränsle utan att se till helheten fungerar inte, den som gör det lurar både sig själv och andra.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46