Veteranförmånerna förbättras äntligen

Frontveteranerna kommer hösten 2019 att få rätt till samma service som krigsinvaliderna har i fråga om service som ges i hemmen.

I fjol firade Finland 100 år av självständighet. Våra 101 år av självständighet rymmer en otrolig berättelse. Vårt samhälle kunde se mycket annorlunda ut och även i år då vi firar självständighetsdag har vi all orsak att vara tacksamma och stolta över alla framsteg.

Den finländska välfärdsstaten har vuxit fram jämsides med de övriga nordiska länderna. Finland är en västerländsk rättsstat med stark tilltro till bildning, utbildning och demokrati. Denna utveckling har inte skett slumpmässigt, det har krävts visioner, vilja, handling och framför allt uppoffringar av flera generationer för att skapa det land vi lever i i dag. Vi ska värna om fundamenten i vårt samhälle samtidigt som vi måste hålla i minnet att det krävs fortsatta insatser för att försvara och utveckla fundamenten.

Utvecklingen av jämställdheten har haft en avgörande betydelse för uppkomsten av välfärds- och bildningssamhället. Då männen var vid fronten var det kvinnorna som skötte arbetet på åkrarna, i fabrikerna och i hemmen. Att utnyttja hela den kapacitet ett samhälle besitter har varit en ledande tanke då vi i Finland bit för bit förstärkt jämställdheten inom alla sektorer. Arbetet bör fortsätta.

Den avgiftsfria utbildningen för alla på lika villkor har möjliggjort att vi i Finland kan skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga. Oberoende av bakgrund har var och en av oss kunnat uppnå "vad som helst". Utbildningens betydelse för det finländska samhällets utveckling har varit och är fortsättningsvis obestridbar. Utbildning har varit en garant för en bättre framtid, både för individen och för det finländska samhället som helhet. Nu krävs nya beslut för att vi ska kunna trygga alla barns och ungas rätt till jämlika förutsättningar, tiderna förändras och behoven likaså.

Ensamhet, utanförskap och en växande skara finländare som drabbas av psykisk ohälsa utmanar i dag det finländska samhället och oss som individer. En gång i tiden konstaterades att man inte lämnar sin kamrat – "kaveria ei jätetä". Denna attityd bör forma beslutsfattandet på alla nivåer och synas i samhällsservicen. Men var och en av oss kan också som medmänniskor skapa framtidstro genom att inkludera medmänniskor som är ensamma och upplever utanförskap.

Veteranerna har gjort enorma uppoffringar för vårt land. Tidigare under hösten fattade samtliga riksdagsgrupper ett efterlängtat beslut som vi arbetat för länge. Frontveteranerna kommer hösten 2019 att få rätt till samma service som krigsinvaliderna har i fråga om service som ges i hemmen. Eftersom medelåldern bland veteranerna är hög är det nödvändigt att rikta stöd- och rehabiliterande åtgärder till hemmamiljön. Följande steg borde vara att uppmärksamma de makar och änkor som under årtionden stöttat och skött om sina veteranmän.

Jämlikhet, jämställdhet, bildning, utbildning, en stark vilja att uppnå ett bättre samhälle och en ännu starkare vilja att arbeta för detta har burit Finland i 101 år. Det bästa sättet att visa vår tacksamhet är att värna om de värderingar vårt land baserar sig på.

Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP), medlem i delegationen för frontveteranfrågor

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning