Vem övervakar att graven hålls i skick?

Bild: HBL/Mostphotos

I praktiken kan domstolen ålägga testamentstagaren att uppfylla ändamålsbestämmelsen med hot om att egendomen i annat fall sätts under särskild vård.

Jag läste nyheten att en Vandabo hade testamenterat 100 000 euro till Vanda stad för att undersöka gatudammet i hemstaden, och att staden hade tagit emot testamentet. På ett allmänt plan undrar jag för det första om det finns några gränser för hurudana villkor man får skriva in i ett testamente? För det andra undrar jag vem som övervakar att en testamentstagare verkligen i längden uppfyller en bestämmelse, som att hålla den avlidnes grav i skick i 20 år? Finns det någon utomstående instans som övervakar att bestämmelser av det här slaget följs?

Också Vandabo

Frågan avser så kallade ändamålsbestämmelser som kan tas med i ett testamente. En testator har möjligheten att i sitt testamente inta olika bestämmelser om hur egendomen ska användas efter testatorns frånfälle. Ändamålsbestämmelserna är bindande för testamentstagaren, och testamentstagaren kan inte enligt eget val låta bli att följa ändamålsbestämmelserna.

En testator kan i princip bestämma fritt om användningen av sin kvarlåtenskap, förutsatt att bestämmelsen inte strider mot lag eller god sed. Därtill begränsar rättsinnehavarnas skyddsregler användningsområdet: En ändamålsbestämmelse får inte inkräkta på en bröstarvinges rätt till laglott eller den efterlevande makens eller makans rätt att hålla kvarlåtenskapen – minst bostaden och bohaget – oskiftad i sin besittning.

Positiva och negativa

Ändamålsbestämmelserna brukar delas in i två olika kategorier; positiva ändamålsbestämmelser och negativa ändamålsbestämmelser. Positiva ändamålsbestämmelser förpliktar testamentstagaren att förfara på ett sätt som testatorn har bestämt. Det kan till exempel vara frågan om sådana bestämmelser till förmån för tredje person som innebär att testamentstagaren blir skyldig att överlåta ett outbrutet område av en fastighet till en tredje person. Ett sådant förordnade kan åberopas av den tredje person som bestämmelsen getts till förmån för.

Negativa ändamålsbestämmelser innebär att testamentstagaren är skyldig att avhålla sig från att göra något visst med egendomen. Detta kan till exempel innebära att testatorn inte är berättigad att överlåta den testamenterade egendomen under sin livstid. Om testatorn har intagit en sådan bestämmelse i testamentet och om testamentstagaren trots förbudet överlåter den testamenterade egendomen, beror möjligheterna att få överlåtelsen ogiltigförklarad på om mottagaren inte visste och inte heller borde ha vetat om förbudet.

Enligt ärvdabalkens bestämmelser kan var och en som kan ha fördel av ändamålsbestämmelsen kräva att den ska verkställas. I praktiken kan domstolen ålägga testamentstagaren att uppfylla ändamålsbestämmelsen med hot om att egendomen i annat fall sätts under särskild vård. Det är även möjligt för testatorn att i testamentet inta villkor om olika påföljder ifall ändamålsbestämmelsen inte uppfylls. Ett sådant villkor kan vara att den testamenterade egendomen går till någon annan person ifall ändamålsbestämmelsen inte uppfylls eller om testamentstagaren bryter mot den.

Många vill ha gravvård

Bestämmelser om gravvård är relativt vanliga i testamenten. En sådan bestämmelse anses vara en ändamålsbestämmelse, och de personer som kan väcka talan i tingsrätten för att ålägga testamentstagaren att verkställa bestämmelsen är uttömmande uppräknade i ärvdabalken. Dessa är var och en som kan ha fördel av att bestämmelsen verkställs samt boutredningsmän, testamentsexekutorer, efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare samt arvingars och universella testamentstagares avkomlingar.

Pontus Baarman advokat

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22