Väsentligt att Finland och Sverige samverkar inom ungt teknikföretagande

Bild: Wilfred Hildonen

Finland och Sverige rankas internationellt högt som innovationsländer. Avspeglar detta tillväxten av expansiva unga teknikföretag? Nej, svarar svenske ekonomen Peter Tovman. Konsekvensen är förlorade möjligheter till ekonomisk tillväxt och han framhåller därför behovet att Finland och Sverige samverkar.

Finland och Sverige har höga placeringar i internationella rankningslistor inom innovation och att etablera unga teknikföretag i (även kallade uppstartsföretag, techföretag). Helsingfors och Stockholm är högt rankande i hur mycket investerat kapital som tillförts i unga teknikföretag 2020.

Finland och Sverige är länder med tillgänglig information för upprättande av rankningslistorna. Andra länder har kanske sina skäl till att inte vara så öppna. I så fall kan detta påverka rankningsresultaten.

Avspeglas Finlands och Sveriges höga rankning i att många av de unga teknikföretagen expanderar och blir lönsamma? I en nyligen publicerad artikel i Finska Ekonomiska Samfundets Tidskrift visar jag att så rimligen inte är fallet.

Grunden till påståendet finner vi i rapporter från EU och Global Innovation Index. Här framhålls att Finland och Sverige har mindre god förmåga i att ta innovationer till marknad, kommersialisering och försäljning. I linje med rapporterna för Finlands vidkommande har Finansministeriet i år pekat på mindre bra konkurrenskraft, för liten export och för få innovationer.

För våra länder är detta ett stort problem, speciellt efter pandemins ekonomiska härjningar. Innebär det här uteblivna möjligheter till ökad sysselsättning och exportinkomster samt skattebas?

Vari ligger då problematiken? Riskerna i unga teknikföretag är ofta högre än för annat företagande. Exempelvis i teknik, finansiering, kompetens och marknad. I realitet är somliga unga teknikföretag bolagiserade forsknings- och utvecklingsprojekt. Man är tvungen att bolagisera för att kunna finansiera verksamheten, exempelvis inom läkemedelsutveckling med sina betydande utvecklingskostnader. Kanske även marknadsnotera det unga teknikföretaget för fortsatt finansiering. Fallgroparna är betydande. Således når många unga teknikföretag inte marknaden eller expansion.

Finland och Sverige måste därför enligt min mening verka för att fler unga teknikföretag når framåt och expanderar påtagligt med lönsamhet. Men även att fler unga teknikföretag startas för att skapa ytterligare bredd av sådana företag med potential att expandera. Sammantaget är allt detta nödvändigt för våra samhällsekonomier. Ett nationellt samhällsintresse.

Flera konkurrentländer driver med full kraft sina unga teknikföretag att vara expansiva. Något som är högprioriterat av dessa staters regeringar. Drivkrafterna kan sökas i politik, ekonomi och försvar. Betydande offentliga och privata resurser står till dessa unga teknikföretags förfogande. Därtill erbjuder många av konkurrentländerna i kraft av befolkningsstorleken sina unga teknikföretag en betydande hemmamarknad. Sammantaget ger detta påtagliga konkurrensfördelar gentemot finska och svenska unga teknikföretag.

Finland och Sverige har var för sig i jämförelse med många konkurrentländer begränsade offentliga och privata resurser, mindre antal invånare och därmed en snävare hemmamarknad och urval av ledarskap. Realiteter som inte kan bortses ifrån, oavsett internationell rankning. Kanske finns här en delförklaring till den mindre goda förmågan enligt EU och Global Innovation Index att ta innovation till marknaden, kommersialisering och försäljning.

Jag menar därför att Finland och Sverige bör samverka inom ungt teknikföretagande. Tillsammans är länderna starkare än var för sig, oavsett placering på internationella rankningslistor.

Finland och Sverige har sedan tidigare etablerat samarbete inom försvaret. Länderna har även under 2021 ingått avsiktsförklaring kring samarbete inom civilt försvar, krisberedskap och räddningstjänst. Min utgångspunkt är att samarbete även skulle finna former inom ungt teknikföretagande.

Vad skulle samarbetet innehålla? I Ekonomiska Samfundets Tidskrift presenterar jag ett antal förslag. Här är några korta, summariska axplock: För det första teambuilding för finsk-svenska ledningsteam. Målet är starka och expansiva ledningsteam. För det andra kompetensutveckling. För våra unga teknikföretag är det tidvis brist på medarbetare inom vissa kompetensområden. Våra lärosäten ska gemensamt tillgodose detta. För det tredje finansiering och kapitalmarknad. Här har jag en rad förslag hämtade från andra länder. Handlar om att skapa en finsk-svensk riskkapitalmarknad, bred och stor med internationella mått. För det fjärde riktade offentliga upphandlingar till unga teknikföretag inom områden med strategisk betydelse för våra länder. För det femte utökad forskning om ungt teknikföretagande i Finland och Sverige. För det sjätte, storföretagen är i regel drivkrafter i utvecklingen inom sitt teknikområde. Kring storföretagen skulle teknikparker skapas för unga teknikföretag inom samma teknikområde.

Om förslagen genomförs blir effekten enligt min mening att fler unga teknikföretag i Finland och Sverige dels expanderar och blir lönsamma, dels att de som expanderar väljer att ha kvar Finland och Sverige som sin hemvist. Därutöver, fler utländska unga teknikföretag och investerare söker sig till Finland och Sverige.

Förslagen är inte kostsamma, i stället handlar det om förmågan till genomförande av dem. Våra länder kan slå sig för bröstet och visa på höga internationella rankningar. Men våra konkurrentländer har regimer med foten på gaspedalen och som i hög hastighet driver på sitt inhemska unga teknikföretagande. Somliga länder har dessutom en utpräglad entreprenörskultur.

Finland och Sverige var för sig ensamma förslår här inte långt. Därför behövs samarbete mellan våra länder inom ungt teknikföretagande. Nu bör initiativ tas från centralt håll för att få detta på plats. Tiden är inte på vår sida – oavsett internationell rankning.

Peter Tovman är svensk ekonomie licentiat.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning