Världsomfattande protest mot 5G

Vi lever i en tid av förändringar i vår livsmiljö vars konsekvenser för människans hälsa vi ännu inte kan överblicka. Därför manar vi till försiktighet när vi inför ny teknologi i människans vardag.

Den radiofrekventa mobilstrålningens påstådda ofarlighet baserar sig helt på ett antagande gjort av den privata organisationen ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) i München. Enligt hypotesen skulle skador endast kunna uppstå av en omedelbar värmepåverkan av strålningen, och Finlands strålsäkerhetslag följer denna bedömning. Med samma antagande motiverar man att 5G skulle vara tryggt. I verkligheten har dock inga säkerhetsstudier genomförts. Detta medgav representanter för mobilindustrin inför senatens offentliga utfrågning i februari 2019 i USA.

Redan innan 5G diskussionen tog fart har dock flera stater med tanke på sin befolknings säkerhet självständigt fastställt snävare gränsdragningar för strålningen än de som fastslagits av ICNIRP (och Finland). Nu har fyra stater och 297 städer och områden på olika håll i världen stoppat utbyggnaden av 5G tills inverkan på människors hälsa och naturen har klarlagts opartiskt. Vi förundrar oss över att detta inte alls diskuteras i Finland.

Undersökande journalister kom i sina analyser i januari 2019 och i juni 2020 till slutsatsen att ICNIRP inte alls är en så opartisk organisation som man låter påskina, utan att man noggrant valt ut såväl sina medlemmar som den vetenskap man baserar sina utlåtanden på så att dessa inte äventyrar mobilindustrins intressen. Dessutom publicerade två europaparlamentariker i juni 2020 en rätt så nedgörande rapport om ICNIRP och krävde att EU-finansieringen av organisationen bör avslutas och att det i dess ställe bör skapas en av industrin oavhängig grupp forskare, i vilken även den medicinska vetenskapen skulle vara väl representerad.

Över 250 forskare på området har redan offentligt starkt kritiserat ICNIRP:s dogmer och deras grundbudskap kan sammanfattas på följande sätt: Påståendet att icke-joniserande mobilstrålning inte skulle kunna leda till skador är föråldrat. Likaså bör uppfattningen om att mobilstrålningen inte kan vara skadlig i andra fall än genom kortvarig uppvärmning av vävnader förpassas till vetenskapshistoriens papperskorg. Mobilstrålningen kan på goda grunder anses farligare än den av cancerorganisationen IARC år 2011 fastställda klassificeringen 2B ("möjligen förorsakande cancer"). Flera kända forskare har krävt att man tillämpar den högsta cancerklassificeringen 1 jämsides med tobak och asbest.

Vi lever i en tid av förändringar i vår livsmiljö vars konsekvenser för människans hälsa vi ännu inte kan överblicka. Därför manar vi till försiktighet när vi inför ny teknologi i människans vardag.

Förteckningen över 5G-protesterande länder och områden, EU-ledamöternas rapport om ICNIRP och mer information om mobilstrålning kan läsas på webbsidan www.liikaasateilya.fi.

Karin Munsterhjelm medicine licentiat Ekenäs Rauli Mäkelä medicine licentiat Esbo Päivi Mäkeläinen medicine licentiat, diplomingenjör Turenki

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning