Vård på svenska ”i mån av möjlighet”

En närmare analys av vad detta innebär är på sin plats för att säkerställa de rättigheter vi svenskspråkiga har enligt grundlagen.

I lagförslaget om vårdreformen som överlämnades till riksdagen den 8 mars står det att vårdcentralerna skall ge social- och hälsovård på svenska "i mån av möjlighet". En närmare analys av vad detta innebär är på sin plats för att säkerställa de rättigheter vi svenskspråkiga har enligt grundlagen samtidigt som kvaliteten på vården och patientsäkerheten inte får äventyras.

De nya vårdcentralerna skall ha en enhet som tillsammans med klienten-patienten utvärderar behovet av offentligt finansierad vård. Enheten kan bestå av ett team i större vårdcentraler eller bara av en enda person i de mindre. Väldigt litet information om hur detta ska fungera i praktiken har förekommit i offentligheten. Man får anta att denna enhet koordinerar social- och hälsovården på vårdcentralen, men också remisserna till specialhälsovården. Det är alltså av yttersta vikt att enheten kan planera frekvensen på och antalet av kontrollbesök inom vården på alla nivåer.

För patienten gäller det att se till att alla diagnoser man får finns inskrivna i kanta.fi. Denna databas innehåller förutom diagnoser även de elektroniska recepten, resultat på laboratorieundersökningar och sporadiskt vaccinationer. Utförligare epikriser kan patienten inte se. En annan för hälsovårdspersonalen avsedd utförligare databas utarbetas för tillfället. I denna databas skall varje läkare se patientens vårdbehov som helhet, även samtidiga diagnoser och medicineringar. Vågar man hoppas att bägge databaserna utarbetas så att behovet av kontrollbesök tydligt framgår för såväl patienten, vårdcentralen och specialistvården?

Kanta.fi är delvis översatt till svenska. Genom att välja språk kan man faktiskt läsa rubrikerna och brödtexten på svenska. Läkarnas diagnoser, de elektroniska recepten och laboratorievärdena är helt eller delvis på finska. Diagnoser klassificeras enligt WHO:s internationella ICD-10-standard och varje diagnos har en bokstavs- och sifferkod. Koderna finns naturligtvis översatta till svenska och finska. Kunde man kräva att kanta.fi utarbetas så att den svenskspråkiga befolkningen får möjlighet att välja att läsa diagnosen också på svenska. Samtidigt borde de elektroniska recepten och laboratorievärdena gå att läsa helt på svenska. Vården digitaliseras och vi som har svenska som modersmål kan faktiskt enligt grundlagen kräva detta.

Den för läkarna avsedda hälsovårdsdatabasen måste vara på finska för att kvaliteten på vården och patientsäkerheten inte ska äventyras. Det är uteslutet att man med hjälp av robotar skulle översätta krävande medicinsk text. Man kan inte heller kräva att alla läkare ska kunna utöva sitt yrke på både svenska och finska. Dessutom är det oklart om patienten kommer att ha tillgång till denna databas. Vårdcentralen har tillgång till denna professionella databas och koordinerar som sagt det offentligt finansierade vårdbehovet också den "i mån av möjlighet".

Maria Langenskiöld provisor, filosofiekandidat, Esbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning