Var femte pensionär har svårt att få pengarna att räcka till

I reklamerna syns brunbrända pensionärer som surfar, golfar eller pysslar med den egna trädgården. Statistiken berättar att medelpensionen stiger, den är i dag 1 656 euro i månaden, och att pensionärerna har det bättre än tidigare. Samtidigt har var femte pensionär svårt att få pengarna att räcka till, till mat, mediciner och hälsovård.

Vad är en tillräcklig pension? Och varför känner så många pensionärer att pengarna inte räcker till trots att statistik och de officiella siffrorna talar ett annat språk?

Pensionsskyddet i Finland styrs av lagstiftningen. Pensionsförsäkringen består av arbetspension samt av folkpension och garantipension. Utgångspunkten är att pensionen ska trygga individens utkomst.

– Vad som är en tillräcklig pension är otroligt svårt att definiera, säger Jere Päivinen, sakkunnig på social- och hälsovårdsministeriet.

Flera faktorer inverkar

Päivinen, som främst arbetar med EU-frågor, säger att en måttstock är gränsvärdet för fattigdom som används i EU. Som fattig eller låginkomsttagare räknas den vars samtliga inkomster är 60 procent av medianinkomsten. I Finland går gränsen vid 1 250 euro per månad. Ungefär 12 procent av pensionärerna hör till låginkomsttagarna.

Bild: Maija Hurme

Det är ändå inte enbart pensionen i sig som avgör hur man klarar sig, påpekar Päivinen.

– Har du en skuldfri ägarbostad, hur ser ditt hälsotillstånd ut, vilken är prisnivån där du bor? Och vilka stöd eller bidrag får du? Många faktorer påverkar individens utkomst och vad som är tillräckligt är rätt subjektivt, säger han.

Enligt statistiken är de finländska pensionärerna i dag mer välbeställda än någonsin tidigare. Ändå upplever många att pensionen inte räcker till – och det är fler än de pensionärer som enligt statistiken räknas som låginkomsttagare.

Prutar på mat och mediciner

Upp till hälften av pensionärerna har ibland svårt att klara vardagliga utgifter och var femte har tvingats pruta på mat, transport eller mediciner och hälsovård. Detta fastställs i en färsk undersökning av Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens direktör, docent Mikko Kautto, säger att det finns många möjliga orsaker till att statistiken och den upplevda verkligheten skiljer sig från varandra. Gemensamt för dem som har svårast att få pengarna att räcka till är att de har problem med hälsan.

Hur resultaten av Pensionsskyddscentralens utredning ska användas är enligt Mikko Kautto ett politiskt beslut. Han säger att det är viktigt att undersöka subjektiva upplevelser men att man inte kan "göra politik bara på basen av vad folk tycker".

Själv säger Mikko Kautto att det mest effektiva sättet att minska fattigdomen bland pensionärerna kanske inte är att höja allas pensioner.

– Man borde i stället fundera på om det är mer kostnadseffektivt att förbättra situationen för dem som har det svårast, sjukpensionärerna och dem med höga hälsovårdskostnader. Är det staten som genom pensionerna och beskattningen kan påverka deras ekonomi eller kommunerna som genom social- och hälsovården kan underlätta deras situation?

Bild: Maija Hurme

Är pensionerna tillräckligt höga?

– De är tillräckligt höga för en stor majoritet av pensionärerna, i en internationell jämförelse har vi till och med pensionärer som får väldigt hög pension. En stor del av pensionärerna har också råd att lägga undan av sin pension och spara. Sedan har vi pensionärer som av olika skäl inte har en hög pension, men man kan inte säga om det är rätt eller fel nivå eftersom pensionens storlek beror på arbetskarriären och försäkringsavgifter man har betalt, säger Mikko Kautto.

Varken Mikko Kautto eller Jere Päivinen tror att inkomstklyftorna bland pensionärerna kommer att öka märkbart. Jere Päivinen säger att skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner kommer att minska en aning men inte försvinna helt.

– Bland pensionärer med låg inkomst är kvinnor som bor ensamma överrepresenterade. De har det svårast.

Fakta

Omfattande enkät

Pensionsskyddscentralens enkät gjordes hösten 2017.

Nästan 3 000 personer svarade på den. Svarsprocenten var 73 procent.

Svarandena var personer i åldern 55–85 år. De var personer som fick ålderspension, invalidpension eller delinvalidpension.

Fakta

Så byggs pensionen

I Finland finns två pensionssystem som kompletterar varandra: arbetspension samt folkpension och garantipension.

Arbetspension tjänas in med eget lönearbete och företagande. Arbetsgivaren är skyldig att teckna en pensionsförsäkring åt alla sina anställda och betala försäkringspremierna. Också den anställda betalar premier. Privatföretagare sköter sina premier själva.

Arbetspensionen förvaltas av olika arbetspensionsanstalter.

Folkpensionen och garantipensionen är avsedda för de pensionärer som inte får arbetspension eller vars pension är mycket liten. Dessa pensioner förvaltas av Folkpensionsanstalten, FPA.

Källor: Pensionsskyddscentralen, FPA, Infopankki.fi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03