Var Christina Gestrin jävig? Invånare i Kyrkslätt överklagar till Esbo stad

Bild: Niklas Tallqvist/SPT-arkiv/Johannes Romppanen

Invånare i Kyrkslätt hävdar i besvär till Esbo stadsstyrelse att stadsstyrelsemedlemmen Christina Gestrin (SFP), var jävig, när stadsstyrelsen gav ett utlåtande till landskapsplanen 2050. I planen gavs ett utlåtande gällande en placering av en järnvägsdepå, som i Trafikledsverkets utredning skulle placeras i Mankby där Gestrin bor och äger mark.– Jag är inte jävig. Det gäller en generalplan och inte detaljplan, säger Gestrin, som motsätter sig placeringen av depån i Mankby.

En grupp invånare i Kyrkslätt har lämnat in besvär med anledning av att Esbo stadsstyrelse gett ett utlåtande till den övergripande landskapsplanen Nyland 2050. I utlåtandet står det att Mankby och Bo...