VALHÖRNA, RIKSDAGSVALET 2109

Möjligheter till en förnuftig vårdreform

Nu då regeringens landskapsreform stött på patrull finns det alla möjligheter till en förnuftig vårdreform. Vi behöver ingen landskapsförvaltning, men nog en vårdreform. Primärhälsovården måste få mera resurser, det vill säga flera läkare och vårdpersonal till hälsocentralerna. Vi borde ta modell från våra nordiska länder, speciellt när det gäller närservicen.

Närservicen såsom äldreomsorgen och hemvården fungerar bäst ifall ansvaret finns hos staden och kommunen. Den specialiserade sjukvården kan fortsättningsvis skötas av HUS. Ett sjukvårdsområde för primärvården i Östnyland och Västnyland gemensamt med kommunerna borde bildas. Detta skulle ge bättre förutsättningar att utveckla verksamheten på till exempel Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus. De stora städerna såsom Esbo och Vanda kan själva handha primärvården.

Olika serviceproducenter behövs, men den offentliga sektorn måste ha helhetsansvaret. Viktigt är också att statens andel i finansieringen av vården ökar!

Kaj Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande, Sibbo, SFP, Nyland

Det lönar sig att investera i barn

Fint att Sixten Korkman använder sin röst för barnens väl. I Finland lever många barn i fattigdom. Vi experter har upprepade gånger lyft fram detta, men budskapet har inte nått fram. Barnfamiljer har varit föremål för otaliga nedskärningar.

Barn som lever i fattiga familjer löper risk för att fara illa. I ett välfärdssamhälle ska inget barn behöva gå hungrigt och lägga sig. Barn ska inte utebli från kompisens kalas på grund av ekonomin. Barn ska ha möjlighet till hobbyer. Barn ska inte behöva oroa och bekymra sig för den egna familjens ekonomiska situation.

Barn har rätt till tillräckliga samhällsresurser. Barn och barnfamiljer ska stödas tillräckligt. Barn som lever i utsatta livssituationer har företräde och ska prioriteras. Vi behöver ett barnvänligt Finland, ett land där barnets rättigheter respekteras. Inte ett enda barn ska behöva leva i fattigdom och ingen ska falla igenom skyddsnätet. Det lönar sig, även ur ett ekonomiskt perspektiv, att investera i barn och barnfamiljer.

Pia-Lisa Sundell, SFP, Nyland

Satsa på kustbanan

För Västnyland är kustbanan en livsnerv som ska utvecklas. Enligt en utredning som kommunerna i Västnyland lät utföra 2016 är en investering i kustbanan kostnadseffektiv. Däremot är en investering på cirka två miljarder euro i en ny höghastighetsbana mellan Helsingfors och Åbo olönsam.

För att göra trafiken snabbare på kustbanan bör stadsbanan till Esbo byggas. Den åtgärdar den flaskhals som nu finns mellan Helsingfors och Esbo. Dessutom bör det byggas dubbelspår på åtminstone vissa delar av kustbanan. Det skulle utöka banans kapacitet och trafiken skulle försnabbas. De här förbättringarna skulle ha en mycket positiv effekt för området längs kustbanan och för samhällsekonomin, men till en bråkdel av kostnaden för en ny bana.

Den nya järnväg som borde byggas går österut via Borgå och Lovisa, en region som i dag saknar spårtrafik. Om det efter det finns pengar kvar ska vi satsa på att sätta det befintliga vägnätet i hela Finland i skick. Inte bygga nytt för två miljarder för att spara cirka 20 minuter.

Thomas Blomqvist, SFP, Nyland

Skattebortfallet måste kompenseras

Jag vill kommentera Sakari Aaltonens svar (HBL Debatt 9.3) på min insändare om energiskatteintäkterna. Jag har inte för avsikt att varna för följderna av att skatteintäkterna sjunker då bruket av fossila bränslen minskar. Det är bra att vi använder mindre fossilt. Vi måste bara förbereda oss på en förändring.

Om man kör 20 000 km per år med en bensinbil, betalar man 700 euro per år i bränsleskatt (förbrukning 5 l/100 km). En elbil bidrar bara med 90 euro per år (20 kWh/100 km). Det blir svårt att övertyga konsumenterna att köpa en elbil om skatterna skall stiga märkbart. Därför tycker jag att den lösningen är ohållbar.

Om alla bilar – inte bara 250 000 – skulle drivas med el, stiger elförbrukningen i Finland med cirka 14 procent. För att kompensera hela "fossilskatten" med en elskatt, krävs en förhöjning på bortåt 400 procent. Jag är säker på att en dylik förhöjning inte går att genomföra utan att vi under nästa valperiod måste förbereda andra lösningar för att kompensera skattebortfallet.

Kristian Rehnström, SFP, Nyland

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03