Valhörna

Finlands bästa tjänster byggs i Västnyland

Västra Nylands välfärdsområde ska särskilt se till att service erbjuds på båda inhemska språken. I västra Nyland är det speciellt viktigt att tjänster även ska finnas tillgängliga på svenska, eftersom det finns många som har svenska som modersmål i området. Ett exempel på tjänster som det råder stor brist på oberoende av språk är terapitjänster. Välfärdsområden måste se till att terapitjänster bjuds på invånarnas eget modersmål.

Västnylands stora befolkning möjliggör för bättre service på båda språken då varje kommun inte behöver konkurrera om svenskspråkig personal. Det är också bra att Västnyland har fått ett särskilt ansvar för utvecklingen av svenskspråkiga tjänster i hela landet. Detta kommer säkerligen att bidra till att förse Västnyland med de bästa tjänsterna på båda språken, inklusive svenska.

Emilia Knaapi politices magister, sjukskötare, Saml, Esbo Rätt vård, vid rätt tidpunkt, nära dig och på ditt modersmål

Hur garantera rätt vård, vid rätt tidpunkt och på patientens modersmål? Vi behöver beslutsfattare till välfärdsområdena som har ett genuint intresse av och tid att engagera sig i välfärdsområdets frågeställningar och har visioner om hur vi kan utveckla verksamheten inom de nya välfärdsområdena. Vi behöver personer som kan skapa en positiv anda inom organisationen och har en förmåga och vilja att samarbeta med tjänstemännen för att skapa nya innovativa lösningar som garanterar en högklassig vård för alla och envar, oberoende av var de bor eller vilken socioekonomisk grupp de tillhör. Det kommer att vara ett otroligt tungt och tidskrävande arbete. Inte något man kan göra med vänster hand. Vi kommer att i allt högre grad behöva ta i bruk användningen av servicesedlar och öka samarbetet med tredje sektorn för att garantera vården på svenska.

Jan-Erik Eklöf SFP, Vanda Tredje sektorn behövs

I vårdreformen flyttas allt ansvar för social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommuner till välfärdsområdena. Välfärdsområdet ska trygga jämlika och kvalitativa tjänster för alla. Tillgången till service ska förbättras och samtidigt vill man minska på skillnaderna i välfärd och hälsa.

För att uppnå målsättningarna måste man inkludera alla aktörer. Jag tycker att tredje sektorn bör få en klar roll i den nya strategin, som stakar ut hur och var service ska produceras. Föreningar erbjuder lågtröskelhjälp, kamratstöd och mångsidig rådgivning. De känner till fältet och gör ett ovärderligt arbete som inte nu får gå till spillo.

Det är både fiffigt och ekonomiskt lönsamt att ta vara på den kunskap och kapacitet som redan finns. Ett friktionsfritt samarbete med organisationsfältet kommer alla till gagn. Bara tillsammans kan vi göra denna historiska reform till en framgång.

Nina af Hällström SFP, Esbo Valhörna

Inför välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 publicerar HBL kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".

Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text.Valhörnan publiceras sista gången tisdagen den 18 januari.

Kandidaterna måste uppge partitillhörighet och vilken kommun de representerar. Bifoga även fullständiga telefon- och adressuppgifter för redaktionens bruk. HBL kan inte garantera att alla inlägg ryms med.

Bidragen sänds till HBL:s debattredaktion: debatt@hbl.fi eller HBL/Debatt, Pb 217, 00101 Helsingfors, märkta "Valhörnan".

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning