Våld i närrelationer ska förebyggas på alla nivåer

Att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld är en fråga också för männen.

Våld i hemmen ansågs länge vara en privat angelägenhet. Mycket har gjorts för att förebygga den här typen av våld, men mycket arbete kvarstår ännu. Tyvärr är våld mot kvinnor i närrelationer eller så kallat familjevåld fortfarande verklighet för alltför många kvinnor världen över, inklusive Finland.

EU:s grundrättighetsbyrå visar nämligen att över 30 procent av kvinnorna i Finland upplevt våld från sin partner. Våld mot män har också ökat under 2000-talet, men en överväldigande majoritet (86 procent) av alla offer är kvinnor.

Våldet har också betydande ekonomiska konsekvenser. Enligt forskning från EU:s jämställdhetsinstitution (EIGE) uppskattas kostnaderna för samhället som förorsakas av våld mot kvinnor för Finlands del vara en miljard euro. Satsningar på service för att lindra skadorna för offren och på att bryta våldsspiralen skulle utgöra endast 3 procent av kostnaderna som förorsakas av våldet i parrelationer bedömer EIGE.

Den så kallade Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande europeiska instrumentet som förpliktigar stater att vidta åtgärder för att skydda kvinnor och flickor från våld, hjälpa offren och bestraffa förövaren. Kultur, religion, tradition eller så kallad heder kan aldrig enligt konventionen betraktas som ett rättfärdigande av våld.

Från och med början av 2015 har staten ansvaret för finansieringen av Finlands drygt 20 skyddshem. Det betyder att staten har ansvar för att de platser som finns runtom i landet har en tillräcklig och långsiktig finansiering. Finland har tyvärr för få platser i förhållande till behovet. Vi behöver en nationell, långsiktig plan för utvecklandet av skyddshemsverksamheten.

Det är också viktigt att olika personalgrupper kan identifiera familjevåld. Vi behöver utbilda personal inom kommuner och andra instanser att hjälpa personer i olika åldrar och livssituationer som drabbas av våld i hemmen. Kunnandet och servicen borde utvecklas på många håll i landet. De planerade landskapen är centrala aktörer i det förebyggandet arbetet i framtiden.

Att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld är en fråga också för männen. För att åstadkomma en förändring krävs det att även män förbinder sig att arbeta för jämställdhet och mot våld mot kvinnor. Attitydförändringar behövs. Likaså behövs konkreta satsningar på förebyggande åtgärder på alla nivåer i samhället för att kunna stoppa våldet mot kvinnor.

Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning