Bild: Atria

Oberoende om det är fråga om människor eller djur, är det otroligt viktigt, att antibiotika inte används i onödan. För mycket användning av antibiotika ökar antibiotikaresistensen d.v.s bakterierna blir immuna mot antibiotika. Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att spridningen av antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot hälsa.

Atria svarar på hotet genom antibiotikafri produktion. Allt Atria Perhetila -märkt griskött är nuförtiden från helt antibiotikafri uppfödning. Antibiotikafri uppfödning är möjligt genom att grisarna i Finland är exceptionellt friska. Veterinärernas och grisfarmarnas arbete i årtionden kombinerat med gynnsam geografisk placering har verkat så, att finländska grisar inte har allmänna sjukdomar såsom i den övriga världen.

- Vi har också djurskötsel, förhållanden och utfodring som är bättre än i övriga världen. När grunden är i skick, mår djuren bra och har lite sjukdomar. Medicineringsbehovet är även internationellt mätt otroligt låg, säger veterinären Taneli Tirkkonen.

Hur får man grisarna att hållas friska? Med utmärkt skötsel, foder och förhållanden. Grisarna har tillräckligt med utrymme och stimulans, de får leva i rätt temperatur och lider inte av drag. Grisarna har också kontinuerligt tillgång till friskt vatten och fodret de äter kommer från Atrias eget fabrik och producentens egna åkrar, som försäkrar kvaliteten och renheten. Utmärkt hygien i överlag är en viktig del av underhållet av grisarnas hälsa.

- Allt har gjorts så bra man kunnat, om det finns något som behöver förbättras, görs det. Antibiotikafrihet garanterar en otroligt fin kvalitet i all verksamhet, säger Tirkkonen.

Öronmärkningen berättar om antibiotikafrihet


Antibiotikafri uppfödning grundar sig på ett hundraprocentigt uppföljningssystem. Det som syns är att diande grisar öronmärks, och märkningen följer grisen ända till slakten. Om någon gris i något skede bör medicineras med antibiotika, tas öronmärkningen bort från ifrågavarande gris.

- Om öronmärkningen tas bort, är det bekymmersamt för farmaren. Därför leder detta till en positiv utveckling. Man vill göra sakerna ännu bättre, så att grisarna inte behöver medicineras, säger Tirkkonen.

På de bästa farmerna har man uppnått t.o.m. 95 % antibiotikafrihet och medeltalet är närmare 20 procent lägre. Tirkkonen påminner om att grisar som är i behov av antibiotika får det. Sjuka djur lämnas inte oskötta, de sköts och vid behov också medicineras enligt veterinärens beslut och övervakning. Förebyggande eller rutinmässigt har inte grisar i Finland fått medicin i mannaminne, det här är rutin t.o.m. i flera EU-länder.

Griskött som föds upp utan antibiotika hålls åtskilda också vid Atrias fabrik, som kräver mycket av produktionsprocesserna. Från en gris får man delar till flera olika behov. Griskött som säljs i butiken kan Atria alltid spåra till den enskilda grisen. Det här kräver noggrann dokumentation och uppföljning under hela grisens livstid.

Antibiotikafri uppfödning bekämpar delvis antibiotikaresistens

Den antibiotikafria uppfödningens viktigaste uppgift är att bekämpa antibiotikaresistens. I många länder matas antibiotika i produktionsdjur rutinmässigt. De används för djurens tillväxt och för att förebygga sjukdomar. Ju mera antibiotika används desto mera resistenta bakteriestammar, som ingen tillgänglig antibiotika biter på. De s.k. superbakterierna är redan ett stort problem i världen, ju mera människorna och livsmedlen reser, desto snabbare är sannolikheten att också finländska konsumenter är hotade.

- Att resistenta bakteriestammar föds beror på användningen av antibiotika hos både människor, husdjur och produktionsdjur. Också resandet gör att stammarna sprids. Vi hos Atria kan påverka produktionsdjuren och sträva till att sköta vår egen andel på bästa möjliga sätt, det här är vår insats mot en bättre framtid, säger Tirkkonen.

Läs mera här.