Vad är skillnaden på hyresgaranti och garantihyra?

Advokaten rekommenderar att hyresgästen och -värden från början går igenom bostadens skavanker så att man inte blir oense senre. Bild: Lina Enlund

Det kan vara både spännande och skrämmande att flytta in i sin första egna lägenhet. Veckans fråga handlar om garantihyran. Hur stor får den egentligen vara?

Nu när jag är myndig planerar jag att flytta hemifrån för att bo som hyresgäst. Jag har försökt ta reda på terminologin i hyresbranschen och undrar om det är någon skillnad mellan hyresgaranti och garantihyra? Hur stor får en sådan säkerhet vara? Vad kan jag göra om hyresvärden inte ger tillbaka garantibetalningen till mig när jag har flyttat ut?

Ung och aktiv

Hyresgaranti och garantihyra är två ord för samma sak, alltså en säkerhet som hyresgästen ger till sin hyresvärd – vilket normalt ska ske innan hyresvärden överlämnar nycklarna – för att trygga att hyresgästen uppfyller sina plikter enligt avtalet. Garantin kan användas för att täcka till exempel obetalda hyror eller vattenavgifter, sådana skador på bostaden som hyresgästen har orsakat och som inte utgör normalt slitage, eller extrakostnader som hyresgästen förorsakat hyresvärden i samband med att hyresförhållandet upphör, såsom städning eller byte av bostadens lås.

Hyresgarantin ska inte förväxlas med förskottshyra, som innebär att parterna avtalar om att hyran ska betalas i förskott för flera hyresbetalningsperioder åt gången.

Hyresgarantin ska bevaras under hela hyrestiden, och får inte användas för att täcka hyror eller kostnader medan hyresförhållandet varar. Hyresgästen får inte heller lämna de sista hyrorna obetalda i syfte att kvitta dem mot hyresgarantin.

Hyresvärden och hyresgästen kan avtala om hyresgarantins storlek och art, men enligt lagen får den högst motsvara 3 månaders hyra. Vanligen motsvarar hyresgarantin 2 månaders hyra. Garantin kan ges till exempel i form av ett bankkonto som pantsätts så att hyresvärden får intyget eller en deposition till ett separat hyresgarantikonto som hyresvärden disponerar över. Även andra slags garantier, såsom borgensförbindelser, är möjliga.

Returnering av säkerheten

Om hyresgästen har skött alla sina förpliktelser ska hyresgarantin returneras i sin helhet utan dröjsmål efter att hyrestiden har löpt ut, lägenheten och eventuella tilläggsutrymmen har tömts och städats, alla nycklar har returnerats och hyresvärden har gjort sin slutgranskning. Om hyresvärden har orsak att behålla hela eller en del av hyresgarantin ska orsaken meddelas brevledes eller per e-post till hyresgästen, och den resterande delen av säkerheten ska returneras. Hyresgarantin får bara användas till skäliga och faktiska kostnader som uppstått till följd av att hyresgästen misskött sig. Hyresgästen har rätt att få en skriftlig specifikation över kostnaderna.

Om hyresvärden inte returnerar hyresgarantin ska hyresgästen i första hand påminna hyresvärden om skyldigheten och sätta ut en tidsfrist för att returnera den. Om hyresvärden trots uppmaningen inte inom den utsatta tiden returnerar hyresgarantin eller uppger en godtagbar orsak för att innehålla den står konsumenttvistenämnden till hyresgästens förfogande. Hyresgästen kan också på rättslig väg kräva tillbaka hyresgarantin genom att väcka talan i tingsrätten.

I praktiken uppstår tvister om hyresgarantin ofta i fall där hyresvärden och hyresgästen är oense om huruvida hyresgästen har skött sina förpliktelser. Parterna har kanske olika uppfattning om vad som anses vara normalt slitage.

Jag rekommenderar därför att hyresgästen och hyresvärden vid hyresförhållandets början tillsammans går igenom bostadens skick och dokumenterar eventuella skavanker. Efter att hyresförhållandet har upphört kan parterna göra en gemensam slutgranskning. Om inga fel eller brister noteras ska hela hyresgarantin returneras utan dröjsmål.

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.

Maria Renlund, advokat

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning