Utvecklingsländernas behov styr biståndet

Finnfund gör investeringar till de fattigaste LDC–länderna så mycket som det ur ett riskhanteringsperspektiv är möjligt.

Finlands bistånd baserar sig på existerande behov av att stöda en hållbar utveckling i fattiga länder. Utifrån SPT-artikeln "Fattigaste länderna största förlorarna då biståndet skärs ned" (HBL 10.1) kan man få den uppfattningen att detta inte är fallet när det gäller det nya PIF (Public Sector investement Facility) finansieringsinstrumentet och utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund.

PIF-stödet, som delfinansierar projekt i den offentliga sektorn där finländska företag medverkar, baserar sig starkt på utvecklingsländernas eget intresse. Detta är fallet för att finländskt PIF-bistånd förutsätter att utvecklingslandet självt måste ta ett en till två gånger större lån för att finansiera projektinvesteringarna i sin offentliga service och hållbar utveckling. På grund av detta är den totala PIF-projektstorleken alltid större än det finländska biståndet, vilket också betyder mera omfattande resultat.

Experten Niina Mäki från Kepa nämner helt rätt i artikeln att endast 2 procent av de globala investeringarna från den privata sektorn går till de fattigaste LDC-länderna. Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfunds mål är för sin del att bidra till att lösa det här problemet. Finnfund strävar efter att öka privata investeringar till sådana utvecklingsländer som har stor brist på kapital inom viktiga ekonomiska sektorer, och på så sätt befrämja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och en ökning av skattebasen. Finnfund gör investeringar till de fattigaste LDC–länderna så mycket som det ur ett riskhanteringsperspektiv är möjligt.

FN har uppskattat att utvecklingsländerna behöver 1 500-2 500 miljarder euro i tilläggsfinansiering per år för att uppnå de så kallade SDG–målen (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling. Det totala internationella offentliga biståndet per år är bara 100-110 miljarder euro. Därför är det ytterst viktigt för det internationella samfundet att identifiera åtgärder som ökar sådana privata investeringar till utvecklingsländerna, och speciellt de fattigaste, som stöder SDG-målen. Det här är ett mål som biståndet kan och bör ha en roll i.

Max von Bonsdorff enhetschef, Utrikesministeriet

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46