Utvärdering: Yrkesskolreformen försummar elever med inlärningssvårigheter och har gjort finansieringen oförutsägbar

Yrkesskolreformen får godkänt i två utvärderingar, men det finns brister i det nuvarande finansieringssystemet, anser Statens revisionsverk. Bild: Jeanette Östman/SPT

Utbudet har förbättrats men studerande med inlärningssvårigheter får inte det stöd de behöver, anser Statens revisionsverk i en utvärdering av yrkesskolreformen.

Den yrkesskolreform som genomfördes 2018 har i stort sett utfallit väl, anser Statens revisionsverk som har granskat två utvärderingar av reformen.

Men det finns också problem. Till reformens nackdelar hör bland annat brister i finansieringen av yrkesskolorna. Systemet uppmuntrar inte till att erbjuda utbildning till studerande som har inlärningssvårigheter eller bristfälliga språkkunskaper. Yrkesskolornas ledning anser att det är svårt att förutse vilken statlig eller kommunal finansiering som skolorna kan räkna med.

States revisionsverk anser att de nuvarande finansieringskriterierna inte är tillräckligt transparenta och att de bör ses över.

Utöver revisionsverkets egen utvärdering har konsultbolaget Owal Group granskat reformen på Undervisnings- och kulturministeriets begäran.

Enligt Owal Group har den nya lagstiftningen effektiverat yrkesskolornas utbud och därtill förbättrat studietiderna. I synnerhet de kontinuerliga ansökningstiderna har gjort det lättare för unga att lämna in en ansökan, skriver konsultbolaget i sin rapport.

En annan ljusglimt är yrkesskolornas samarbete med affärslivet som enligt Statens revisionsverk förlöper väl.

Revisionsverkets utvärdering bygger bland annat på en enkät som har besvarats av 89,1 procent av utvalda experter inom branschen 2018-2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning