Utsläppen ökar fast de skulle minska

Försvinner. Beslut om att lägga ner Hanaholmens kraftverk finns, medan Sundholmen måste byta till annat bränsle. Snart brådskar det med konkreta åtgärder. Bild: HBL-arkiv

Helsingfors och andra stora städer i huvudstadsregionen kämpar mot växthusgaserna. Just nu går det inte så bra.

Färska siffror från Helsingforsregionens miljötjänster HRM visar på en ökning av utsläppen mellan åren 2015 och 2016. Ökningen motsvarar en procent och den är anmärkningsvärd mot bakgrunden av att städerna och Nylands förbund nyligen fattat beslut om att minska utsläppen i snabbare takt än det ursprungligen var tänkt.

Av rapporten framgår att det används mera stenkol för att producera fjärrvärme. Också trafikens utsläpp har ökat, vilket beror främst på att biobränslets andel minskat.

Trots att siffrorna nu tagit en lite förvånande vändning har utsläppen i huvudstadsregionen minskat med 12 procent sedan 1990, enligt HRM. Riktningen är fortfarande rätt, alltså.

Vikten av att tänka grönt

– Det här är en bra påminnelse. Vi måste arbeta hårt för att uppnå det kolneutrala målet, säger Raimo Inkinen som är vd vid Helsingforsregionens miljötjänster om den oväntade utsläppsökningen. Hälsningen är riktad till politikerna.

I huvudstadsregionen görs redan stora investeringar i spårtrafik, men införandet av vägavgifter, "vägtullar", skulle vara ett dramatiskt beslut.

– Internationell forskning visar på miljönyttan. Det är ett betydande knep. Ett annat handlar om att hitta på nya sätt att producera fjärrvärme. Och så är det attityderna, vi måste helt enkelt tänka om.

Åren går och snart finns inte tid för funderingar och debatter om man inte vill tumma på utsläppsmålen.

– Planerna måste småningom också förverkligas. Det måste ske senast i början på 2020-talet, säger Raimo Inkinen.

Yle skrev först om HRM:s färska utsläppsrapport.

FAKTA

Siktet är på 2035

Nylands landskapsstyrelse beslöt i början på december att styrelsen tidigarelägger sitt mål att bli ett koldioxidneutralt landskap.

Nyland hade tidigare haft som mål att vara koldioxidneutralt senast år 2050. Enligt landskapsstyrelsens beslut tidigareläggs det beslutet nu med femton år.

En lång rad nyländska kommuner har redan tidigare justerat tidtabellen för sina målsättningar att slå in på den koldioxidneutrala vägen. Till dessa kommuner hör Helsingfors, Vanda, Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå, Hyvinge, Lojo och Borgå som alla strävar efter att vara koldioxidneutrala senast år 2035. Esbo har ställt som mål att vara kolneutralt redan 2030.

Åtgärdsplan i Helsingfors

Helsingfors mål är att minska utsläppen med 60 procent före utgången av år 2030 och tidigarelägga kolneutralitetsmålet från år 2050 till år 2035.

Staden förbereder sig för ett eventuellt beslut om förbud att använda kol i energiproduktionen. Här behöver Helsingfors statens stöd för att utveckla en ersättande del i energisystemet. Målet att vara kolneutralt definieras på ett sätt som motsvarar allmän praxis i Finland.

Ett schemalagt åtgärdsprogram om genomförandet av utsläppsminskningarna tas fram före februari 2018. Rapporten av stadens klimatarbetsgrupp och Helens godkända utvecklingsprogram fungerar som grund för arbetet.

Källa: Helsingfors stadsfullmäktige, stadsstrategi 2017–2021.