Utredning: Vindkraftverk är inte skadliga för hälsan

Bild: Lehtikuva/Timo Heikkala

Det finns inget som tyder på att vindkraftverk orsakar hälsoproblem, visar en färsk utredning.

Enligt rapporten har man inte hittat bevis på att det infraljud vindkraftverken ger upphov till leder till några direkta hälsokonsekvenser. Infraljudnivån nära vindkraftverk var enligt utredningen på samma nivå som i stadscentrum.

Utredningen gjordes på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet av teknologicentralen VTT, Strålsäkerhetscentralen, Institutet för hälsa och välfärd THL och Helsingfors universitet.

Enligt Naturhistoriska centralmuseets bedömning utgör vindkraftverken sannolikt inte något hot mot fåglar och fladdermöss. Enligt utredningen har många fåglar och fladdermöss ställvis krockat med vindkraftverk, men man har inte upptäckt några verkningar på populationsstorleken hos arterna. Enligt utredningen kommer utbyggnaden av vindkraften i Finland sannolikt inte att utgöra ett märkbart hot mot fågel- och fladdermösspopulationer, om vindkraftverken placeras på sådana områden där arttätheten är låg och sannolikheten för krockar så liten som möjligt.

Samtidigt konstaterar man att uppgifterna om vindkraftverkens inverkningar på fåglar och fladdermöss är bristfälliga till många delar och att fler utredningar behövs.

Styrgruppen bakom utredningen rekommenderar att undersökningarna fortsätter så att en mer omfattande helhetsbild kan nås.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03