Utred svenskars kunskaper i svenska, ÅA!

ÅA bör se över vilka kunskaper i svenska sökande från Sverige har, då det är fullt möjligt att dessa inte uppfyller akademins språkkrav.

För några år sedan beslöt sig min italienska hustru för att slutföra sina vid ett italienskt universitet inledda farmacistudier vid Åbo Akademi. För att bli antagen till ÅA, Finlands enda helt svenskspråkiga universitet, måste hon skaffa ett intyg på goda kunskaper i svenska. Arbetet med intyget syntes mödan värd eftersom det en gång för alla skulle bevisa hennes svenskkunskaper – det trodde vi i varje fall. Under våren ansökte hon om att få bygga vidare på sin farmaceutexamen med en apotekarexamen i Sverige vid Uppsala universitet (UU), men fick avslag med motiveringen att hon "saknar intyg på tillräckliga kunskaper i svenska"!

Den svenska myndighet som ansvarar för universitetens språkkrav, Universitets- och högskolerådet (UHR), hävdar att en person som inte har en nordisk gymnasieexamen kan bli behörig genom att avlägga en behörighetsgivande kurs i svenska. Behörighet uppnår man om man klarar kursen med det lägsta godkända betyget E. Bestämmelsen verkar någorlunda rimlig tills man inser att den endast gäller för Sverige. UHR låter sig heller inte bevekas av att min fru förutom den finländska statsförvaltningens examen i svenska även har en legitimation för att få praktisera farmaceutyrket både i Sverige och i Finland. Sin ståndpunkt försvarar UHR med att man inte har utrett om ÅA:s intyg i svenska uppfyller de nationella språkkraven.

Det visade sig snart att beslutet inte kunde omprövas med mindre än att sökande överklagade till förvaltningsmyndigheten Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). I sitt yttrande till ÖNH hävdar UU att min fru borde ha bifogat förtydliganden i sin ansökan. Lärosätet verkar helt enkelt inte kunna greppa tanken att man kan avlägga en utbildning på svenska i Finland. I en talande slutkläm slår UU felaktigt fast att sökande har sin examen från det finskspråkiga Åbo universitet och inte, så som egentligen är fallet, från det svenskspråkiga Åbo Akademi. Men inget av detta bekommer ÖNH som efter en anmärkningsvärt snabb handläggningstid meddelar att överklagan avslås och att beslutet inte kan omprövas.

I början av denna process ställde jag mig frågande till varför ÅA inte låtit harmonisera sina språkkrav med UHR:s riktlinjer. Efter att ha bevittnat alla akter i detta tragikomiska skådespel har jag ändrat uppfattning. Det finns ingen som helst orsak för ÅA att anpassa sitt system efter svenska normer. Däremot bör nog ÅA se över vilka kunskaper i svenska sökande från Sverige har, då det är fullt möjligt att dessa inte uppfyller akademins språkkrav. "Blott Sverige svenska krusbär har", visst, men finländska är likafullt bättre.

Cecil Lindholm, Västerås, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning