Undersökning: Hela landet ska hållas befolkat anser knapp majoritet av finländarna

Av Centerns och Sannfinländarnas sympatisörer anser 70 procent att hela landet bör hållas bebott. Bild: Ari Sundberg/SPT

Nio av tio anser att den offentliga sektorn ska ta ansvar även för landets glest befolkade delar, visar en ny undersökning som publicerades på måndagen.

En majoritet av finländarna, 58 procent, tycker att det i framtiden ska finnas bosättning över hela landet, såväl runt städerna som på mindre orter. En lika stor andel anser att utvecklingen av landets olika delar i fortsättningen bör stärkas.

36 procent av finländarna anser däremot att bosättningen bör koncentreras runt de större städerna och runt landskapens centralorter. Tre procent anser att all bosättning i Finland kunde koncentreras till huvudstadsregionen.

Tanken på en koncentration av bebyggelsen i Finland får starkast stöd bland befolkningen i huvudstadsområdet, Åbo och Tammerfors där cirka hälften förespråkar en framtid där finländarna bor runt några av landets huvudorter.

Partisympatin styr

Av Samlingspartiets sympatisörer säger hela 63 procent att befolkningen i landet bör koncentreras runt de största städerna. Av Centerns och Sannfinländarnas sympatisörer anser däremot 70 procent att situationen bör vara den motsatta och att hela landet bör hållas bebott.

Övriga partier hamnar någonstans mellan dessa ytterligheter, visar undersökningen.

Hela 58 procent av dem som deltog i undersökningen anser att det är viktigt att landets alla delar även i framtiden utvecklas. 27 procent tycker att nuvarande nivå av utvecklingsstöd räcker.

Även i Helsingfors och Nyland är stödet för resten av landet starkt. Där är det bara 15 procent som tycker att man inte behöver utveckla alla delar av landet. På nationell nivå är den siffran så låg som sju procent.

Svagast är stödet för hela Finlands utveckling bland Samlingspartiets sympatisörer där endast 36 procent vill stärka utvecklingen av landet som helhet medan 20 procent är beredda att minska på stödet.

Starkast är stödet för en utveckling av landets alla delar bland Centerns (69 procent) och Vänsterförbundets (68 procent) sympatisörer.

Den offentliga sektorn bör bidra

Hela 90 procent av finländarna anser att den offentliga sektorn bör bidra till en jämlik utveckling av landets alla delar visar undersökningen. Den som ska bära det största ansvaret är staten, medan EU uppfattas ha minst betydelse i sammanhanget.

Som medel för att nå den jämlika utvecklingen ses offentliga bastjänster av god kvalitet, en fungerande infrastruktur för trafik samt livskraftig företagsverksamhet som de viktigaste.

Även digitala nätverk lyftes fram som verktyg för utvecklingen av landets alla delar medan skattesubventioner och den offentliga sektorns elektroniska tjänster inte sågs som så viktiga.

Undersökningen visar även att var tredje finländare anser att huvudkontoren för de statsägda bolagen kunde utlokaliseras till olika delar av landet medan endast nio procent anser att huvudkontoren mår bäst om de finns inom huvudstadsregionen.

Undersökningen är beställd av Arbets- och näringsministeriet och har utförts av tankesmedjan E2 i samarbete med det ekonomiska forskningsbolaget Taloustutkimus och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut. 1 210 finländare deltog i undersökningen som har en felmarginal på 2,5 procentenheter i vardera riktningen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning