Tyskland har svårt att nå miljömålen

Stora krav. Solen ska skina och det ska blåsa lagom för att den tyska sol- och vindenergin ska producera som planerat. Fjolåret var både mulet och vindstilla och det inverkade på produktionssiffrorna. Bild: FABIAN PLOCK

Tyskland skulle bli ett föregångsland vid övergången till förnybar energi, men färsk statistik visar att Tyskland i stället är det land i EU som har de största koldioxidutsläppen. Samtidigt minskar investeringarna i förnybart.

Både politiker och frivilligorganisationer i Tyskland efterlyser nu nytänkande då det gäller den tyska energiomställningen, die Energiewende.

Medan all statistik talar för att energiomställningen blivit långt ifrån den framgångssaga Tyskland en gång hoppades på finns det också många som försvarar projektet.

Investeringarna i vindkraft både på land och till havs har ökat i Tyskland de senaste åren, men inte i den takt som planerades då Tyskland efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 började köra ner sin kärnkraft. I fjol producerades 29 procent av den tyska elektriciteten med hjälp av förnybara energikällor, sol, vind, biomassa och också små mängder vattenkraft. Brunkol och stenkol stod för över 40 procent av produktionen.

Färsk statistik från den europeiska statistikbyrån Eurostat visar att Tyskland är det EU-land som har de högsta utsläppen av koldioxid i Europa, Turkiet inräknat. Nästan en femtedel av de europeiska koldioxidutsläppen härstammar från Tyskland. Tyskland har inte lyckats begränsa sina utsläpp i samma takt som grannländerna, heter i rapporten från Eurostat.

– När Tyskland körde ner kärnkraften ökade användningen av kol, men den ökningen har inte ersatt all kärnkraft. Den tyska brunkolsindustrin är stark och den går inte att köra ner i en handvändning så Tyskland får svårt att nå sina utsläppsmål, säger Miikka Salo, forskare vid universitetet i Jyväskylä.

Salo är sociolog och har bland annat skrivit om den tyska energiomställningen för den gröna tankesmedjan Visio.

Han är övertygad om att Tyskland kommer att lägga ner kolkraften på sikt, när är ändå omöjligt att säga. Mycket beror på de politiska besluten kring beskattning, inmatningstariffer, auktioner och kring andra frågor som påverkar energiproduktionen påpekar han. Strävan att slopa kolproduktionen finns där, men att minska användningen av kol är inte någon lineär process.

– Med sina målsättningar och med alla de åtgärder Tyskland redan vidtagit för att öka andelen förnybart tycker jag tyskarna är utmärkta värdar för det pågående miljömötet, säger Salo.

Utsläpp på många håll

Tyskland har installerat produktionskapacitet för förnybar energiproduktion, men vädergudarna rår inte goda avsikter på. Mulet och vindstilla väder ledde till att vind- och solproduktionen ökade bara marginellt från 2015 till 2016. Mest ökade rent procentuellt användningen av naturgas, men fortfarande har Tyskland oanvänd, men installerad kraftverkskapacitet för naturgasen.

Gerd Müller (CDU), tills vidare minister för ekonomiskt samarbete och utveckling i Tyskland konstaterar i en intervju i tidningen Handelsblatt att det är klart att Tyskland ska hålla de klimatlöften man avgett. De minskningar av utsläpp som slogs fast vid klimatmötet i Paris i fjol gäller också för Tyskland, försäkrar han.

– Men när det gäller miljöskydd handlar det inte bara om tyska kolkraftverk. För att klara våra gemensamma mål måste också Kina, Indien och länder på den afrikanska kontinenten besluta sig för åtgärder. 98 procent av koldioxidutsläppen kommer från andra länder än Tyskland, säger Müller i intervjun.

Tyskland har ändå ett stort ansvar att ta för att förverkliga sin energiomställning, betonar organisationer som det internationella nätverket Energy watch group, som består av vetenskapsmän och parlamentariker från olika länder och Energy for humanity, en frivilligorganisation som tar fram olika metoder att minska utsläppen av koldioxid.

Blivit en eftersläntrare

Energiomställningen har förvärrat klimatsituationen genom att stänga kärnkraft som inte ger upphov till utsläpp av koldioxid och i stället låsa Tyskland vid beroende av att bränna kol flera årtionden framåt, det trots miljardsatsningar på olika stödprogram till förnybart, skriver Energy for humanity i en rapport som presenterades på klimatkonferensen i Bonn. Tyskland drar inte ner sina koldioxidutsläpp i samma takt som andra stora förorenare, konstaterar rapporten.

Tyskland förtjänar inte sitt rykte som en föregångare i klimatfrågor, däremot har Storbritannien visat sig progressivt när det gäller energikällor utan utsläpp. Det riktiga ledarskapet i klimatfrågor kommer från länder som just Storbritannien, Sverige och Schweiz där övergången till mindre kolintensiva ekonomier är på god väg, heter det i rapporten.

Enligt Energy watch group är det den politik Tyskland fört som bär skuld till en stor del av misslyckandet med energiomställningen. Anbudsförfarandet då det gäller inmatningstariffer, det som i slutändan avgör vad producenterna får för den el de producerar med hjälp av förnybara energikällor, är enligt gruppen ett totalt fiasko.

– Tyskland har gått från att vara föregångare till att vara eftersläntrare, säger gruppens ordförande Hans-Josef Fell.

Fell är också tidigare tysk parlamentsledamot och en av dem som ursprungligen planerade energiomvändningen. Han anser att anbudsförfarandet nu måste bort.

Nya stödsystem

Miikka Salo påpekar att det tyska stödsystemet numera bygger på ett anbudsförfarande, något som gagnar de stora producenterna, men är besvärligt för de mindre bolagen trots att de fortfarande får en fastställd tariff för sin produktion. En stor fråga är hur det i framtiden ska gå för de andelslag som producerar el.

Hittills är det de tyska konsumenterna som fått betala för energiomställningen, oberoende av vilket stödsystem som tillämpas. Elpriset för konsumenter har aldrig varit så högt som nu när nätöverföringen blivit dyrare och avgifter för förnybart lagts på konsumentpriset. Samtidigt säljer stora kraftbolag till exempel kolproducerad el billigt på elbörsen.

– Den här skillnaden borde absolut jämnas ut, säger Fell.

• Tysklands mål är att producera 80 procent av landets el med hjälp av förnybara energikällor 2050.

• Redan 2022 ska all kärnkraft enligt de nuvarande planerna vara utfasad.

• I fjol producerades 186 terawattimmar ekoström i Tyskland, en obetydlig uppgång från 183 terawattimmar 2015.

• Kol och naturgas är fortfarande viktiga energikällor. Fortsätter kolanvändningen som nu kommer Tyskland att få svårt att nå sina klimatmålsättningar.

• De exakta kostnaderna för energiomställningen är svåra att beräkna, men till exempel 2014 räknar man med att varje hushåll på sina elräkningar betalade runt 700 euro i stöd till de förnybara energiformerna. Totalt innebar det 23 miljarder euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning