Tjänster på samiska upplevs som otillräckliga

Samiskspråkiga upplever att de tjänster de får på sitt modersmål och informationen om dem är otillräckliga.

Det framgår av den samebarometer som Justitieministeriet publicerade på fredagen. I barometern utreddes hur tjänster på samiska fungerar i samernas hembygd ur medborgarnas perspektiv.

Brister upplevdes särskilt i hälsovårdstjänster på samiska. Särskilt synd tyckte samerna det var att barn och äldre personer sällan får hälsovårdsservice på sitt modersmål.

Vidare ansåg de att det finns dåligt med information om tjänster på samiska.

De flesta av dem som svarade på barometern ansåg ändå att servicen på samiska snarare förbättrats än försämrats under de senaste åren.

I utredningen, som gjordes av Giellagas-institutet vid Uleåborgs universitet, intervjuades 80 personer som bor inom samernas hembygdsområde och har samiska som modersmål.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03