THL-rapport: Droger blir vanligare – hälften av finländarna kan tänka sig brukarrum

En fjärdedel av finländarna har provat cannabis. Bild: Pixabay

Fler än varannan finländare under 35 år känner någon som använder droger och var tredje har blivit erbjuden att prova på eller köpa narkotika. Det visar en färsk rapport. Samtidigt blir nykterism vanligare bland unga.

Över hälften av finländarna yngre än 35 år känner en droganvändare personligen. Det framgår av Institutet för hälsa och välfärd, THL:s, rapport om narkotikaanvändning. Över en tredjedel har erbjudits att prova på droger eller köpa droger.

– Droger har blivit ett allt vanligare fenomen i det finländska samhället, säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen vid THL i ett pressmeddelande.

Enkäten görs vart fjärde år. Resultaten som presenterades på måndagen gäller 2018. Drygt 3 200 finländare svarade på enkäten.

Enligt rapporten har användningen av narkotika blivit vanligare de senaste tjugo åren, och i synnerhet bruket av cannabis. Cannabis har de senaste åren ökat speciellt bland män i åldern 25–34 år. Nästan hälften av dem har provat på, och en allt större del av dem fortsätter användningen.

Hälsoproblem som beror på droganvändning har ökat, så att 5 procent nu rapporterar problem jämfört med 2 procent för åtta år sedan. Även om andelen inte är speciellt stor betonar Karoliina Karjalainen, specialforskare vid THL, ändå att skador och servicebehov kan komma att öka, om droganvändningen fortsätter bli vanligare.

– Vi måste utveckla nya metoder och verksamhetssätt för att få kontroll över situationen, säger hon i pressmeddelandet.

Samtidigt som droganvändningen ökar blir också nykterism allt vanligare och rökningen minskar. Nykterismen har ökat framför allt bland finländare i åldern 15–24. Rökningen har minskat kontinuerligt sedan undersökningarna började genomföras 1998.

De flesta accepterar tester

I Finland, och i synnerhet i Helsingfors, har särskilda brukarrum för drogmissbrukare diskuterats. Helsingfors stadsfullmäktige har beslutat utreda möjligheten att grunda så kallade injiceringsrum, som bland annat förekommer i Danmark. Planerna har ändå fallit på den nuvarande lagstiftningen. THL:s undersökning visar att ungefär hälften av svarar "fullständigt eller delvis acceptabla".

Hela 90 procent godkänner narkotikatester på arbetsplatsen, 65 procent medicinsk avgiftningsvård av opioidberoende och 80 procent skilda rådgivningsplatser för missbrukare.

Läs också: Erfarenheter från Danmark: Injiceringsrum kräver gott samarbete med polisen samt aktiv städning

Kanske som en följd av det ökade bruket har folks rädsla för att utsättas för våld på grund av andra människors användning av droger minskat klart. I början av 2000-talet var 40 procent av finländarna rädda för våld, medan endast 19 procent var rädda då de tillfrågades 2018.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning