Tabu och tragedi

Om Finland inte som ordförandeland uppfattar situationens allvar och kräver en omställning av det ekonomisk-politiska regelverket, så kommer vi att bidra till det tragiska slutet.

Jerker Örjans insändare "Ett tabu bryts" (HBL Debatt 29.6) ger en uppskattande tolkning av min analys av regeringens svårigheter att förena sina mål med de dystra ekonomiska framtidsutsikterna. Visst vill jag framhålla att regeringen har flera vägar än att anpassa sig till den rådande kamerala doktrinen, enligt vilken statsbudgeten bör vara i balans och skuldsättningen under sträng uppsikt. Men ett tabu uppstår inte bara av oförnuft. I regel har det en begriplig orsak. Tabun skyddar mot handlingar som trots att de är frestande kan vara skadliga. Om det bara var en fråga om att bryta ett irrationellt tabu skulle regeringens dilemma inte behöva vara så allvarligt.

Tyvärr befinner vi oss i en situation som liknar en klassisk grekisk tragedi. Regeringen är bunden av EU:s regler beträffande budgetpolitiken, och har själv kraftigt framhållit att reglerna måste följas till varje pris. Finland vill inta en plats i "EU:s kärna" och vara ett mönsterland i förhållande till de mindre pålitliga medlemmarna. Om inte ens Finland håller sig inom de ramar som ställs av stabilitets- och tillväxtpakten kan vi inte fortsätta att kräva åtstramning i mer skuldsatta och mindre regellydiga länder.

På grund av att EU fråntagit medlemsländerna mycket av deras ekonomiska och politiska suveränitet, utan att själv överta de instrument som är nödvändiga för att föra en stabiliserande och ekosocial budgetpolitik, deltar vi nu i en ödesmättad tragedi. Stater tvingas konkurrera med skattesänkningar, nedskärningar och ojusta favörer, i stället för att samordnat möta konjunkturväxlingar och ekonomiska kriser.

Allt gynnar extrem populism och nationalism. Om Finland inte som ordförandeland uppfattar situationens allvar och kräver en omställning av det ekonomisk-politiska regelverket, så kommer vi att bidra till det tragiska slutet. EU måste ta huvudansvaret för konjunkturpolitiken och beskattningen av kapitalinkomsterna, medan medlemsländerna måste återfå sin suveränitet beträffande sin egen budgetpolitik.

Jan Otto Andersson Åbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning