Svårt för domstolar att konkurrera med advokatbyråer och storföretag

Bild: Wilfred Hildonen

Domararbetet är faktiskt ett av det mest givande jobben en jurist kan tänka sig.

Med anledning av artiklar (HBL 5.3) (HBL 11.3) och av och Yle Vegas satirprogram Fritt fram med Stefan och Staffan önskar jag klargöra min position i fråga om de svenskspråkiga juristernas betyg och domstolspraktik.

Sedan ett år tillbaka är det nu den nationella domarutbildningsnämnden som utnämner auskultanterna till de finska domstolarna. Auskulteringen är inte en absolut förutsättning för domartjänst, men i praktiken är detta vägen in på domarbanan. Alla sökande rangordnas enligt en poängskala, där studieprestationerna har den största tyngden (drygt 50 procent).

Det finns ingen utredning kring skillnaderna mellan finska och svenska jurisstuderandes examensbetyg, men åtminstone befann sig de som senast sökte till svenska platser rätt långt nere på listan. Detta visar åtminstone att svenska jurister som valt att söka en sådan plats i allmänhet har lägre poäng än medeltalet. Svenskspråkiga kan också söka till finska platser, om de avlagt stora finska språkprovet, men några statistikuppgifter kring detta har jag ännu inte sett (trots att jag frågat efter sådana).

Min slutledning är att domstolsarbete åtminstone inte attraherar sådana svenska jurister som har ett toppbetyg, men inte innehar fullständiga kunskaper i finska. Det är väl dessa som enligt Stefan och Staffan hellre jobbar på Nordea eller Danske bank än som lagens väktare i en domstol.

När det gäller domstolarnas möjligheter att rekrytera toppjurister kan jag förstå svårigheten att konkurrera med starka advokatbyråer och storföretag, som kan bjuda på sådant som inom rättsväsendet vore både moraliskt och ekonomiskt omöjligt. Många domare upplever fortfarande arbetet som ett kall. Vi upprätthåller en samhällelig funktion, som enligt utredningar är en av grundförutsättningarna för stabilitet och välfärd.

Domararbetet är faktiskt ett av de mest givande jobben en jurist kan tänka sig. Det innebär i allmänhet stor frihet i utformandet av sina anställningsförhållanden, självständighet i beslutsfattandet, hygglig och regelbunden inkomst samt rätt goda karriärmöjligheter. Hur gör man reklam för en sådan karriär? Om inte dessa argument biter på svenskspråkiga jurister kan vi inte göra så mycket. Om dessa fiskas upp redan innan de fått sin examen och binds till privata sektorn är det för sent för offentliga sektorn att påverka valet. Jurister, liksom läkare och andra högutbildade grupper, påverkas mer än andra av den polarisering som nu sker mellan huvudstadsregionen och övriga Finland. Trenden syns tydligt också i antalet ansökningar till domartjänster.

Utan att gå in på detaljer kan jag bara berätta att av cirka 400 sökande till cirka 140 auskultantplatser fanns 278 med på den godkända poänglistan. Av dessa hade sexton sökt till de tio svenskspråkiga platserna. Tre av dessa platser fanns vid Österbottens tingsrätt. Till dessa fanns fyra sökande. Två återtog sin ansökan varför domarutbildningsnämnden nu tvingas att i snabb ordning utannonsera platsen, som skall besättas från den 1 maj. Hoppas vi hittar en som kan komma med så kort varsel.

Daniel Allén lagman, Österbottens tingsrätt

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03