Svårt att nå västmetrons utstakade målsättningar

Bild: HBL

Jag har förtroende för att det rent tekniska utförandet i stora drag är helt okej. Smärre barnsjukdomar och inkörningsproblem får vi väl acceptera.

Under beredningsarbetet ställde man upp en ambitiös målsättning för västmetron. Förbindelserna skulle förbättras, transportkapaciteten skulle öka markant, driften skulle bli billigare än bussnätet och bilarna skulle minska på Västerleden. Kostnaderna skulle hållas i schack.

Vi som bor här i södra Esbo har emellertid fått uppleva otympligare förbindelser och kraftigt förlängda restider till Kampen. Metron gagnar inte oss som redan bor här, men nog till synes dem som ska flytta till höghusen vid metrostationerna. Detta har väckt ett befogat ramaskri både från fältet och från förtroendevalda. Vidare vet vi att kapaciteten inte ökar nämnvärt jämfört med busslinjerna eftersom stationerna blev korta och därmed även tågen. Nu visar det sig också att driften av metroupplägget blir klart dyrare än budgeterat. Följaktligen har operatören HRT stora svårigheter att få ett hyfsat nät av matarbussar att rymmas innanför budgetramarna. Och de förfördelade Esbobornas önskemål att få bevara några utvalda direkta busslinjer till Kampen bemöts med kalla handen.

Mycket allvarligt är att metrobyggets kostnader helt har skenat i väg. I begynnelsen skulle Mattbymetron kosta 415 miljoner, sluträkningen sägs nu bli rätt nära 1,2 miljarder euro. Även om priset var indexbundet, och det ställdes lite nya krav under loppets gång, är ett sådant kast oacceptabelt. Ett grovt underbudgeterat projekt blir så klart också försenat. Nyligen fick vi höra att förlängningen till Stensvik ingalunda stannar vid det hittills officiella 800 miljoner, utan stiger till hela 1,16 miljarder euro, och tidtabellen uppskjuts till 2023.

Metron är ju inte en industriell investering som trafiktekniskt förväntas betala sig. Däremot har man argumenterat att den hämtar företag till Esbo, den möjliggör inflyttning av många nya skattebetalare, tomtmarken stiger i pris och byggrätterna blir lukrativare. Man talar om en utvecklingskorridor. Tanken är väl korrekt i sig, men det började föga lovande när Nokia tog sitt pick och pack från Kägeludden. Tieto kom i stället, bra så. Men knappast var metrostationen det stora lockbetet, däremot nog det stora parkeringshuset som finns i komplexet.

I dagens läge finns det fortfarande tomma kontorslokaler ända från Gräsviken. Visst har det uppstått små uppstartsföretag, främst i trakten av Otnäs, samt andra småföretag, närmast butiksrörelser och kaféer som har etablerat sig i de utvidgade köpcentrumen vid metrostationerna. Men den stora efterfrågan på kontorslokaliteter för större industriföretag låter åtminstone ännu vänta på sig. Därutöver visar fjolårets budgeterade intäkter från stadens tomtmarksförsäljning även det ett underskott.

Det efterlystes här i debattspalterna huruvida det alls finns något positivt att säga om metron? Javisst! Jag har förtroende för att det rent tekniska utförandet i stora drag är helt okej. Smärre barnsjukdomar och inkörningsproblem får vi väl acceptera. Driftsäkerheten blir oerhört viktig eftersom hela kollektivtrafiken från södra Esbo står och faller på en och samma anläggning. En annan positiv sak är att metron betjänar klustret i Otnäs. Aalto-universitetet är metrolinjens viktigaste hållplats.

Men vem är då boven i dramat? Det kan förefalla onödigt att i detta skede alls luska fram det, men å andra sidan kan det vara nyttigt att se den samtidshistoriska sanningen i vitögat när man nu resonerar sig fram till hur matarlinjerna rimligen ska dras upp. Men boven stavas nog beredningen som gjordes för tio år sedan! Man vilseledde både allmänheten och de förtroendevalda med orealistiska målsättningar. Man gjorde ingen konsekvensanalys och budgeteringen gjordes direkt nonchalant.

Trots att metron startade den 18 november upplever vi en allt besvärligare trängsel i trafiken på ytan, ett resultat framför allt av minskad arbetslöshet i kombination med Esbos tillväxt på inemot 5 000 invånare i fjol.

Fred Granberg stadsfullmäktigeledamot (SFP), Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning