Stuk oroat över TVO:s arbetsklimat

Nya tillstånd. Strålsäkerhetscentralen har fäst uppmärksamhet vid TVO:s dåliga arbetsklimat, läget är akut, anser Stuk. Driftstillstånden för de två äldre reaktorerna i Olkiluoto måste förnyas under nästa år. Bild: TVO

Den tredje reaktorn i Olkiluoto går sakta men säkert mot start. Samtidigt ansöker Industrins Kraft (TVO) om förlängt driftstillstånd för de två tidigare reaktorerna, något som fått Strålsäkerhetscentralen Stuk att reagera på att arbetsklimatet inom företaget är dåligt och kan utgöra en säkerhetsrisk.

I en inspektionsrapport från mars i år konstaterar Stuk att två på varandra följande mätningar av arbetsklimatet på TVO gett dåliga resultat. I rapporten kräver centralen åtgärder för att förbättra arbetsklimatet. Det krävs bland annat bättre kunskaper hos TVO:s personal, speciellt hos ledningen, då det gäller att identifiera och tolka organisatoriska faktorer som kan påverka säkerhetskulturen.

– Det här är någonting som måste vara i skick innan vi kan ge vårt utlåtande om TVO:s ansökan om förlängt driftstillstånd för de befintliga reaktorerna, säger Kirsi Alm-Lytz, direktör med ansvar för övervakningen av kärnkraftverk på Stuk.

Hon konstaterar att arbetsklimat och säkerhetsfrågor är viktiga också då det gäller den tredje reaktorn, men att läget är mera akut för de reaktorer som redan är i drift.

Tillstånden går ut

Driftstillstånden för Olkiluoto 1 och 2 går ut i slutet av nästa år. TVO ansökte i januari om att tillstånden för båda reaktorerna förlängs till 2038. Beslutet ska fattas i statsrådet och enligt den ursprungliga tidtabellen var målet en behandling under början av nästa år. Det räcker ändå med ett godkännande när som helst under 2018.

Alm-Lytz säger att Stuks mål varit att ge sitt utlåtande och sin säkerhetsuppskattning i januari nästa år, men att det är möjligt att den tidtabellen förändras.

– Vi vet att när det gäller arbetsklimat så är det svårt att få till stånd snabba förbättringar så vi ser också över vilka förväntningar vi har, säger hon.

Direktör Alm-Lytz understryker att det ännu inte funnits några indikationer på att bristerna i arbetsklimatet påverkat säkerheten vid kärnkraftverket, men möjligheten finns där så länge personalen inte mår bra. Att påverka arbetsklimatet är krävande, konstaterar hon.

Stuks uppgift är att kontrollera att kraftverket drivits och i framtiden drivs så att alla säkerhetskrav uppfylls. Strålsäkerhetscentralen har befogenheter att ingripa så snart tvivel på säkerheten finns.

I sin inspektionsrapport från mars konstaterar Stuk att trots att TVO har fungerande system för att utvärdera arbetsklimat, säkerhetskultur och säkerhet så verkar företagets ledning inte ha en enhetlig bild av de resultat utvärderingen gett. Det här måste omedelbart åtgärdas.

Rapporten påpekar att det finns utmaningar inom organisationen som kan leda till problem då det gäller framtida, krävande årsrevisioner och då det gäller arbetsinsatserna som krävs för att ta den tredje reaktorn i användning på ett sätt som understryker säkerhetsaspekterna.

– Vi följer med läget på TVO hela tiden och under våren verkade läget eskalera, säger Kirsi Alm-Lytz.

Det har dessutom varit en rätt stor omsättning bland personalen.

TVO vidtar åtgärder

På TVO är man väl medveten om problemen och har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem, försäkrar kommunikationschef Pasi Tuohimaa. Enligt honom beror en stor del av problemen med arbetsklimatet på att de anställda har för stora arbetsmängder när det är mycket som ska göras på en gång. Samma organisation som jobbar med stödfunktionerna för det nuvarande kärnkraftverket ska också ta hand om stödfunktionerna för den tredje reaktorn.

En annan orsak ligger enligt Tuohimaa i den organisationsförändring TVO genomförde för ett par år sedan då folk fick nya roller. Men där har man nu lyssnat på personalen och på vissa punkter återgått till tidigare praxis, uppger han. Dessutom har man anpassat organisationen efter tre reaktorer.

– Vi har nu nyanställt ett 30-tal personer och skapat en ny ledningsordning som ska motsvara dagens krav. Vi har också gått igenom de olika positionernas arbetsmängder på nytt, säger Tuohimaa.

Inom företaget har man också satsat på utbildning och på att utveckla den interna kommunikationen, konstaterar han. Målet är att ta hänsyn till de anställdas välbefinnande. Man har också anställt en personaldirektör från att tidigare ha haft en befattning på chefsnivå.

Fakta

Industrins Kraft

Industrins Kraft är ett kärnkraftsbolag som ägs bland annat av Pohjolan Voima, Fortum och Helsingfors Energi.

Bolaget har två reaktorer som producerar el i Olkiluoto i Euraåminne. En tredje reaktor är under byggnad och beräknas vara i kommersiellt bruk nästa år.

Varje reaktor har sin egen aktieserie.

Ägarna får el från kärnkraftverket i relation till sina andelar.

TVO:s och Fortums gemensamma slutförvaringsbolag Posiva bygger också en grotta för slutförvaring av högaktivt kärnavfall i Olkiluoto.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03