Stora skillnader i vem som röstar i kommunala val

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Finländarna tycker att de har en okej möjlighet att påverka den kommunala politiken. En ny rapport visar också att invånare med utländsk härkomst som inte är födda i Finland inte röstar lika flitigt som infödda finländare i kommunala val, och att kandidater med utländsk härkomst ofta är högre utbildade än finländska kandidater.

En klar majoritet av finländarna upplever att de kan påverka det kommunala beslutsfattandet, visar rapporten Kommundemokratiindikatorerna 2017. En problematisk punkt, enligt rapporten, är däremot att beslutsfattandet centraliseras allt mera, och att växelverkan mellan beslutsfattarna och kommuninvånarna kunde vara bättre.

När det gäller kommunala val och att ställa upp som kandidat visade undersökningen att invånare med utländsk bakgrund ställer upp betydligt mer sällan med tanke på deras andel av befolkningen. Valdeltagandet är också lägre än hos majoritetsbefolkningen.

Bland de personer med utländsk bakgrund som är födda i Finland var valdeltagandet betydligt högre än bland de personer med utländsk bakgrund som är födda i utlandet. Bland de personer med utländsk bakgrund som är födda i Finland var valdeltagandet nästan lika stort som bland personer med finländsk bakgrund.

Valdeltagandet varierade också betydligt mellan grupper av personer med invandrarbakgrund. Valdeltagandet bland i synnerhet personer med somalisk bakgrund ökade betydligt jämfört med tidigare kommunalval. Det visade sig också att kvinnor med utländsk bakgrund röstar mer aktivt än män med utländsk bakgrund.

De kandidater med utländsk bakgrund som ställde upp i kommunalvalet var i genomsnitt yngre och mer högutbildade än kandidaterna med finländsk bakgrund. De hade i genomsnitt inte heller lika starka band till partierna som kandidaterna med finländsk bakgrund.

Äldre aktiva

Enligt undersökningen deltar kommuninvånarna ganska aktivt i utvecklingen av kommunen. Nästan två av tre har antingen gett respons på kommunens tjänster eller deltagit i kund- eller användarenkäter eller undertecknat olika vädjan eller initiativ.

Man kan se klara skillnader i vem som deltar och äldre åldersgrupper, speciellt personer som fyllt 50, är särskilt aktiva.

I små kommuner är tröskeln för att delta betydligt lägre än i stora kommuner, och det finns så gott som inga skillnader mellan olika yrkesutbildningsgrupper när det gäller deltagandet.

Enligt undersökningen finns det ingen stark koppling mellan deltagande och kommuninvånarens bedömning av hur bra kommundemokratin fungerar.

De analyser i rapporten som gäller kommuninvånarnas deltagande grundar sig på enkätdata från projektet Kommunalvalsundersökningen 2017 i mars - april 2017. Sammanlagt 1 726 röstberättigade personer besvarade enkäten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03