Stöd finns att få för hedersrelaterat våld

Veronica Kalhori (HBL 6.7) anser att människor ofta är omedvetna om hedersrelaterat våld. Det är möjligt att detta stämmer på ett allmänt plan.

Jag är dock av annan åsikt än Kalhori då hon påstår att det inte finns en behörig myndighet som kunde förstå det här problemet – eller till vem de drabbade kunde vända sig vid behov. Jag anser inte heller att man inte vill tala om det – eller att ingenting görs.

Jag vet inte på vad Kalhoris påståenden baserar sig.

Efter att ha arbetat i över 20 års tid inom social- och hälsovård (de senaste 16 åren som skolkurator) så är min erfarenhet den att vi har en mycket god kännedom om hedersrelaterat våld. I mitt arbetar som skolkurator så är nog inte frågor som anknyter till hedersrelaterat våld något som jag kommer i kontakt med dagligen. Det är ett ovanligare fenomen, men det händer då och då att ett elevärende tangerar detta, (vad jag minns så har jag från höstterminen 2016 till vårterminen 2017 haft ungefär 3 elevärenden som tangerat detta fenomen på något sätt). Alla dessa fall som kom till kännedom togs hand om – endera av mig, eller av mig tillsammans med en samarbetspartner från tredje sektorn. Ett fall var så pass akut att barnskyddet genast tog hand om fallet. Om ett barn är i fara eller blivit utsatt för våld, så har alla vi som arbetar inom social- och hälsovård en skyldighet att kontakta barnskyddet och polisen genast.

Vi har alltid diskuterat fenomenet öppet bland kollegor och samarbetspartner. Vi talar även med våra klienter öppet om fenomenet. Om man vågar fråga brukar nog klienterna diskutera fenomenet med oss. Jag har under min tid som skolkurator diskuterat om fenomenet med barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar. Inom social- och hälsovård har vi en stor erfarenhet av att tala öppet kring mycket svårt ämnen. Hedersrelaterat våld är inget undantag.

Min arbetsgivare har ordnat interna utbildningar, eller så har vi haft möjlighet att gå på externa utbildningar som berört hedersrelaterat våld. Jag deltog bland annat själv denna vår i SOPU-projektets utbildning (Kalliolan nuoret). Hösten 2016 fick jag ta del i en fem dagars intern utbildning med fokus på arbete med invandrare.

Som sagt anser jag att det finns goda möjligheter att stödja och hjälpa klienter som utsätts för hedersrelaterat våld eller är hot av det. Barnskyddet har alltid varit en resurs. Om det har gällt fullvuxna så finns det skydd att få tillika. Samarbetspartner har förutom barnskyddet varit: SOPU-projektet, Befolkningsförbundet, Förbundet för mänskliga rättigheter (Kitke-projektet), förbundet Monika-naiset, polisen och så vidare.

Sean Nugent Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning