Splittra inte svenska skolor

Många har flyttat till Esbo för att skolan finns nära hemmet. Ett lyft för de svenska enheterna och servicen behövs!

Nämnden svenska rum och skolbarnens föräldrar får igen ett förslag om stängning av Bemböle skola och splittring av Smedsby skola. I stället för att stänga svenska skolor, borde man utveckla användningen av dem, även som samlingspunkter för invånarna; Arbis, kultur, idrott, ungdomar och olika föreningar. Marknadsför de svenska skolorna till tvåspråkiga familjer och utveckla möjligheterna till en lyckad integrering av invandrarbarn även på svenska.

De svenska skolorna kunde samarbeta med språkbadsdagis i högre grad. En utredning av samarbetet och inrättandet av språkbadsklasser i anslutning till de svenska skolorna kunde utredas.

Närskoleprincipen är avgörande, avståndet till närmaste skola är det viktigaste i barnens skolgång. Det glesa svenska skolnätet bör tryggas. Till exempel Bemböle skola är en närskola och stängningen av den välfungerande enheten skulle innebära en mycket otrygg skolväg för barnen med skolfärd över Åboleden. Även nybygget av Gloms köpcentrum, invid Ikea, Esbo centrum, som skall påbörjas snart gör skolvägen ännu farligare. En skola på tryggt gångavstånd för barnen i Bemböle är i nuläget bra, även för barnens hälsa och motion.

Skolvägen för Smedsby skolas elever till skolan blir mycket lång och otrygg för elever i åk 5-6, som tvingas flytta till andra skolor och placeringen är öppen. Skolgemenskapen splittras och syskonens gemensamma skolresa försvåras. Nu för tiden fungerar tvärtrafiken dåligt och detta försvårar skolfärderna ytterligare.

I Esbo byggs det som aldrig förr. Cirka 4 000 nya bostäder byggs årligen och befolkningen antas öka till 400 000 invånare till 2050. Enligt generalplanen för de norra och mellersta delarna av Esbo, som nu behandlas, ökar invånarantalet i första skedet med 10 000-12 000 invånare och totalt till 60 000 år 2050. Detta gynnar utvecklingen av både Lagstads och Bemböle skolor. En ökning av befolkningen och byggandet inom Smedsbys närliggande områden är också aktuell och bör beaktas. En nedlagd skola fås aldrig tillbaka.

I tjänstemännens beredning beskrivs inte vilka olägenheter förslaget eventuellt medför: längre och otryggare skolvägar, benägenheten för de tvåspråkiga familjerna att sätta barnen i finskspråkig skola som är belägen närmare än den svenska eller benägenheten till flytt till orter med bättre närhet till svensk skola. Många har flyttat till Esbo för att skolan finns nära hemmet. Ett lyft för de svenska enheterna och servicen behövs!

Eva Kivilaakso-Wellmann medlem, Nämnden svenska rum (Saml) Heidi Abrahamsson suppleant, Nämnden svenska rum (Saml)

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22