Som Finlands ekonomiska motor har Helsingfors ansvar

Bild: Wilfred Hildonen

Trots att det går bra i ekonomin just nu och arbetslösheten minskar förutspås tillväxten sjunka de kommande åren. Det måste vi svara på

Helsingfors fortsätter växa kraftigt, med uppemot 8 000 människor per år. Det är med andra ord en medelstor finländsk kommun som flyttar in till Helsingfors varje år. Urbaniseringen är ett faktum och följer ett globalt mönster, som vi som stad måste svara på. Vi måste kunna garantera att servicen är tillgänglig och håller hög kvalitet för alla invånare och infrastrukturen i skick.

Nästa år investerar staden hela 774 miljoner euro, varav 132 miljoner i nya fastigheter och 128 miljoner i reparation av gamla. Skolor och daghem är i fokus och speciellt fastigheter med inomhusluftproblem prioriteras. Det finns mycket att jobba på när det gäller kvaliteten i byggandet, det har vi sett många exempel på den senaste tiden. Det behövs tydliga regler och uppföljning samt dialog med byggbolagen.

Helsingfors måste också bli bättre på projektering och tidtabellshantering när det gäller offentligt byggande. Mechelingatan är ett exempel på hur det inte får vara – staden måste ta lärdom från dylika projekt när nytt planeras. Det finns mycket att förbättra så att Helsingfors blir världens smidigaste stad inom denna sektor.

Städernas roll inom klimatpolitiken är central. Helsingfors ska vara en föregångare på detta område – också internationellt. Nya klimatsmarta lösningar, satsningar på kollektivtrafiken, ett mera ekologiskt byggande och en avveckling av de fossila bränslena är nödvändigt. Detta kan också alstra nya tekniska innovationer och skapa ekonomisk tillväxt.

Stadens inkomstskatteintäkter ökar trots att vi kunde sänka skattesatsen förra året. Detta beror på ökade inkomster och bättre sysselsättning. Tack vare den växande finansbranschen och spelindustrin och vårt mångsidiga näringsliv i stort växer också samfundsskatteintäkterna rejält.

Trots att det går bra i ekonomin just nu och arbetslösheten minskar förutspås tillväxten sjunka de kommande åren. Det måste vi svara på. Våra satsningar på företagsamhet, internationalism och på att utveckla Maria-området till ett internationellt center för uppstartsföretag är exempel på viktiga åtgärder.

Helsingfors ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om ett motiverande och inkluderande ledarskap, möjligheten till flexibilitet – men också om löner. Nästa år kan vi höja lönerna för många kvinnodominerade sektorer som är i en lönegrop. Barnträdgårdslärarna får 175 euro till per månad, men också andra grupper, exempelvis barnskötarna, personal inom barnskyddet och det sociala området har förhöjningar att vänta sig. Stadens långsiktiga löneprogram utgår från att denna utveckling och princip fortsätter de kommande åren.

Trots att Helsingfors stad generellt sett mår bra betyder det inte att alla helsingforsare mår bra. De grupper som är speciellt utsatta och där servicen inte fungerar måste få stöd. Stadsstyrelsens majoritet, bestående av de fem största partierna, gjorde tillägg på 22 miljoner euro i budgeten för 2019. SFP var nöjt med förhandlingarna och partiets avtryck syns i prioriteringarna. Den största summan, 13 miljoner, går till social- och hälsovården bland annat för satsningar på barn- och ungas psykiska hälsa, hemservicen för äldre och barnskyddet.

Helsingfors är en växande kulturstad med Amos Rex som det färskaste dragplåstret och Ode som öppnar sina dörrar inom kort. De tilläggsresurser som kultur- och fritidssektorn fick var avgörande för att vi inte skulle tvingas dra ner serviceutbudet och lägga ner exempelvis ungdomsgårdar eller dra ner på bibliotekens öppettider. Vi kunde också öka understöden till kultur- och idrottsorganisationerna.

Det kommer att byggas fler näridrottsplatser, främst i närheten eller i samband med skolorna, och lekparker. Tröskeln att motionera och röra på sig ska vara så låg som möjligt. Satsningar på idrott och motion är ett viktigt förebyggande arbete.

En välskött ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle. Då kan vi ta hand om dem som har det allra sämst, utveckla servicen, skapa framtidstro och investera i framtiden. Den konsekventa och långsiktiga politiken måste fortsätta och budgeten för 2019 som fullmäktige godkänner den 28 november ger en bra bas för det.

Marcus Rantala stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamot (SFP), Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning