Solförmörkelse i regeringen

Bild: Wilfred Hildonen

Med diskriminerande politik kan vilken pensionärsgrupp som helst bli utsatt i någon fråga i framtiden.

När tar den diskrimineringspolitik regeringen Katainen åstadkom slut? En extra skatt som gäller endast vissa pensionstagare indrivs år efter år. Denna godtyckliga straffskatt på nästan 6 procent drabbar endast pensionärer med en pension över en viss nivå. Dylik diskriminerande straffskatt torde inte finnas i någon annan europeisk demokratisk rättsstat. Ett beslut som skulle upphöja Finland till de andra europeiska ländernas nivå är att både arbetstagare och pensionärer betalar skatt på lika grunder.

Straffskatten infördes 2013 av följande orsak. Högerpartierna lyckades få igenom ett beslut om kraftigt nedsatt skatt för företagssektorn med att som en motprestation i regeringens interna kohandel, låta SDP få partipolitiska poäng med en diskriminerande straffskatt. Resultatet blev en extra skatt på egenmäktiga och godtyckliga grunder för över 50 000 pensionärer med pensioner över en viss eurogräns.

Såsom ofta sker i en kohandel kan parternas insats vara av mycket olika nivå. Siffran för straffskatten utgör endast cirka 0,01 procent av statsbudgeten, det vill säga en bråkdel av vad sänkningen av företagsskatten innebär. Lagen förbereddes snabbt och praktiskt taget utan utlåtanden och utan grundlagsenligt förfarande. Det var för en stund solförmörkelse i politiken. Katainens regering lät pensionärerna betala! På finska sade man på finanssektorns centralförbund att "se tuli ihan puun takaa". Regeringen i Finland kallade det solidaritet samtidigt som man var väl medveten om att logiken sviktade. I praktiken var det fråga om diskriminering.

År 2018, fem år (!) efter regeringens beslut, ansåg två tidigare medlemmar i Högsta domstolen, justitieråden Erkki-Juhani Taipale och Mikko Tulokas, att ett effektivt rättsskydd saknades i ett ärende som gällde diskriminering i Finland (av pensionärer)! Situationen var den att två domstolar i Finland hade agerat oförstående beträffande diskrimination. Förvaltningsrätten i Helsingfors hade inte gått med på att arrangera muntligt förfarande och Högsta förvaltningsdomstolen hade inte beviljat besvärstillstånd. Var ärendet politiskt alltför känsligt efter att finansministern (Samlingspartiet) i praktiskt taget varje intervju talat om en rättvis skatt? Nämnda instanser insåg inte att justitierådens påstående om grundlagsstridigt förfarande var relevant. Justitieråden gick vidare till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Det är dags för politiker att för en gångs skull begrunda denna diskriminering. Man får hoppas att någon har mod att anse att något gått fel. Det gäller speciellt de högerpolitiker som var med i regeringen då solförmörkelsen inträffade 2013. Den andra parten i kohandeln (SDP) belastas av ett oetiskt tillvägagångssätt, men av senare val och enkäter att döma blev det en rikoschett för dem. Man får hoppas att pensionärsförbunden överväger vem man kan lita på.

Med diskriminerande politik kan vilken pensionärsgrupp som helst bli utsatt i någon fråga i framtiden. Här krävs aktivitet, inte undfallenhet. Löntagaren i arbetslivet bör också inse att ett stort hål överraskande kan finnas även i hens framtida pensionsbörs så länge godtycklig diskriminering av detta slag tillåts.

Den skada regeringen åstadkom var att man gnagade på förtroendet för arbetspensionen. Lagen hade sedan 1962 baserat sig på arbetstid och lön enligt lika grunder för alla. Men inte längre! År 2013 kunde man med enkla skattelagar (enkel majoritet i riksdagen) påverka pensionens nivå. Den trepartsprincip som i ur och skur hållit pensionssystemet flytande blev liksom "glömd". Trots att en samlad pensionärskår skulle ha över en miljon röster ligger pensionären lägst i det intresse man i Finland får i politikernas spel.

Man vill ju också slippa den skam politikerna, det vill säga lagstiftaren, i vår rättsstat har åsamkat sig själv! Det är skamligt att vissa politiker och jurister i fem år petat i byråkratins paragrafer i stället för att åtgärda ärendet till exempel med ett politiskt beslut om skatt på lika grunder för både arbetstagare och pensionärer. Hur inser inte Samlingspartiet att man inte kan rösta på ett parti som åstadkommer egenmäktig diskrimination?

Lasse Bergström Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning