Småkryp och frisbeegolfare vinner på miljögärning

Kakslammi naturskyddsområde i Tavastland är en unik satsning där parter med helt olika intressen funnit varandra. Frisbeegolf och hotade insekter gynnas säkert, och kanske också näringslivet.

En uttjänt grustäkt i Hausjärvi norr om Riihimäki har förvandlats till ett värdefullt naturskyddsområde öppet för rekreationsbruk. Sedan betongfirman Rudus lade ner verksamheten i Kakslammi har det 32 hektar stora området restaurerats omsorgsfullt.

I dag är den gamla grustäkten en frisbeegolfbana, men tillika klassad som en sällsynt typ av "solexponerade torra habitat på skogbevuxna åsar", och är därmed en rödlistad, värdefull naturmiljö. Torra solexponerade livsmiljöer finns det ont om i Finland, och följaktligen har den fauna som är beroende av de här miljöerna kommit i kläm.

– I Kakslammi trivs sällsynta och hotade arter av fjärilar, bin och skalbaggar, säger Pertti Nupponen på Vuokon luonnonsuojelusäätiö och nämner kärringstandsvecklare, fältgökbi och svart majbagge som exempel.

Den svarta majbaggen är starkt hotad i Finland, men om terrängen hålls öppen i Kakslammi kan den klara sig där. Arten är beroende av torra åsmiljöer. Bild: Tapio Kujala

Som vuxen trivs den sexfläckiga bastardsvärmaren på tistlar och andra växter men larven är beroende av käringtand som värdväxt. Bild: Seppo Uotila

Om miljön är smått unik kan man lugnt säga detsamma om själva skyddsarrangemanget. Redan under restaureringen beaktade Rudus naturvärdena. Sedan sålde man området till stiftelsen för 1 euro. Stiftelsen har i samarbete med Hausjärvi kommun, Tavastlands NTM-central och idrottsföreningen Ryttylän Kiri kommit överens om att området ska skyddas permanent och att frisbeegolfen kan fortsätta.

– Skyddsbeslutet säkerställer att området skonas från bebyggelse, säger Nupponen.

Stiftelsen tar på sig ansvaret för att sköta området i syfte att bevara och förstärka naturvärdena, vilket betyder att man jobbar för att området inte ska växa igen. Dessutom ska man öka mängden död ved för att berika insektsfaunan.

– Det är ett stort jobb att hålla lupinerna i styr. Främst ska vi se till att de inte sprider sig och så ska vi riva upp dem och klippa ner dem flera gånger om sommaren. Inte heller tallplanteringen får sprida sig för mycket om miljön ska hållas öppen, säger Nupponen.

Det är här frisbeegolfen kommer in. Rekreationsbruket bidrar till att hålla miljön öppen. Slitaget är för ovanlighetens skull en naturfördel.

Alls slags rekreation, inklusive frisbeegolf, bidrar till att hålla landskapet öppet på naturskyddsområdet. Bild: Pertti Nupponen

Affärsmöjligheter

I dag finns det många företag som vill framstå som föregångare i klimatarbetet. Rudus har i stället höjt sin profil uttryckligen inom biologisk mångfald, en mindre utvecklad nisch inom företagens samhällsansvar. Rudus har sedan 2012 tillämpat ett program för miljöansvar, inte minst för att verksamheten i sig inkräktar på naturen.

– I Finland har insatser för den biologiska mångfalden fallit i total skugga för klimatarbete. Vi uppfattar det som en möjlighet att skilja oss från mängden, säger Rudus styrelseordförande Lauri Kivekäs.

Han vet att många retar upp sig när Rudus påbörjar nya grustäkter.

– Det är förståeligt att folk ogillar buller och stora grustag, men när vi återställer områdena blir de ofta finare naturmiljöer än de var förut, säger han.

Lauri Kivekäs säger att Rudus miljöarbete inte bara är ett sätt att slipa varumärket. Företaget ser affärsmöjligheter kopplade till insatser för naturens mångfald. För tre år sedan öppnade Rudus på prov ett "ekosystemhotell" för hotade växter nära Hangövägen i Horsbäck.

I god tid innan vägen ska breddas flyttade Rudus och Finlands miljöcentral växter som skulle ha mejats ner av vägarbetet till ett grustag som fick fungera som växthotell. Nu vet man vilka metoder som fungerar. Efter vägarbetet kan växterna flytta "hem" igen samtidigt som de kan fortsätta att sprida sig vidare på grustaget.

Käringtand är en växt som mår bra i öppna, torra landskap. Bild: Rudus Oy

Om vägarbetesentreprenören åläggs att skona växterna får Rudus ersättning för hotellverksamheten.

– Det kan finnas en affärsmöjlighet i den här typen av miljökompensation, och vi har många grustag som kunde funka som hotell, säger Kivekäs.

I Hausjärvi var samarbetet ännu bredare då myndigheterna, idrottsföreningen och naturskyddsstiftelsen jobbade ihop med Rudus. Projektet i Kakslammi är dessutom kopplat till Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets kampanj "Min naturgåva åt hundraåringen" i anslutning till Finlands självständighetsjubileum.

Pertti Nupponen säger att det sannolikt är första gången ett koncept med så bred bas gynnar naturskydd och rekreation på samma gång.

– I det här fallet vinner alla.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00