Slopa resurskravet i funktionshinderlagen

Hur bidrar man till ökad jämlikhet och delaktighet mellan grupper, om den ena gruppen plötsligt förlorar en rättighet som den andra gruppen otvivelaktigt får behålla?

En reform av funktionshinderlagen torde just nu vara under behandling. Kort sagt skulle den här reformen i praktiken innebära att två lagar blir en: lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) samt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen) skulle bli lagen om funktionshinderservice.

Eftersom jag själv lever med en funktionsnedsättning är ett mer lättförståeligt och bredare begrepp efterlängtat, samtidigt som denna nya formulering också känns mer fördomsfri och tolerant. Det finns redan ett "vi" och ett "de" på så många håll i vårt samhälle, och ju mer av detta vi kan sudda ut, desto bättre. Vi är alla individer med individuella behov, ja, men vi bör ändå stå enade och tillsammans sträva efter ett så jämlikt samhälle som möjligt. Vi bör inte särskilja mellan "de med en fysisk funktionsnedsättning" och "de med en mental funktionsnedsättning" mer än nödvändigt, vilket denna reform förhoppningsvis kan bidra till.

Det finns ett problem, vilket vi inte är de första att uppmärksamma och uttala oss om. I lagförslaget har ett så kallat resurskrav skrivits in, där man föreslår att endast personer som har en "normal" intellektuell förmåga i framtiden skulle ha rätt att få personlig assistans, när det gäller exempelvis fritidsnöjen. Ironiskt nog är motiveringen till detta att det skulle öka känslan av delaktighet för klienterna i fråga, eftersom det då vore upp till dessa att personligen få formulera önskningar och behovet av vård, samt att själva fungera som arbetsgivare till sina assistenter. Detta enligt den så kallade arbetsgivarmodellen. Det här är dock något som personer med nedsatt psykisk förmåga inte anses klara av, och därmed förlorar de rättigheten. Det är alltså här problemet kommer in i bilden.

Var finns logiken i det här? Hur bidrar man till ökad jämlikhet och delaktighet mellan grupper, om den ena gruppen plötsligt förlorar en rättighet som den andra gruppen otvivelaktigt får behålla? Om målet är att uppnå jämlikhet så borde "den ena" och "den andra" inte existera, och alla borde ha tillgång till liknande, om inte samma, servicemöjligheter.

Skulle Finland gå in för detta resurskrav skulle det även strida mot FN:s konvention om funktionshinder. Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott hoppas att den nya regeringen ser över reformen och slopar resurskravet.

Julia Back Svensk Ungdoms Jämställdhetsutskott

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning