”Skräp” får värde i cirkulär ekonomi

Väntar på ny ägare. Över hundratusen hyresdatorer samlas årligen in hos 3 Step IT i Vanda. De töms på sitt innehåll och görs i ordning för vidareförsäljning till nya användare. Från Vanda går största delen av datorerna utomlands, framför allt till Polen. Bild: Leif Weckström

Både regeringen och EU har som mål att främja så kallad cirkulär ekonomi. Det betyder effektivare användning av naturresurser och mindre avfall. Målet är ökad tillväxt och nya jobb.

Hos företaget 3 Step IT i Vanda ligger tiotusentals datorer på hyllor och lastpallar. Apparaterna har varit uthyrda till företag och nu samlats in för att ges ett nytt liv till nästa användare.

3 Step IT har sedan starten 1997 vuxit till ett stort tjänsteföretag med verksamhet i elva länder och en halv miljard euro i omsättning. Som företagsnamnet antyder är uppdraget tredelat: 3 Step IT hyr ut datorer, pekplattor och smartmobiler till företag och underhåller dem under användningstiden. När hyrestiden är slut hämtas de, töms på sitt innehåll och görs i ordning för vidareförsäljning. De som inte längre duger skickas till ett partnerföretag som tar vara på metaller och andra delar.

Företaget hanterar årligen över 200 000 apparater. Förutom i Vanda har bolaget fyra andra insamlingsplatser på olika håll i världen.

– Efterfrågan på återanvända datorer är stor, framför allt i tillväxtländerna där de ofta används i skolundervisningen. Samtidigt är möjligheterna att investera små. Med en tre år gammal dator kan man göra det mesta och priset för en sådan kan vara en femtedel av nypriset, säger Keijo Vikkula, operativ chef på 3 Step IT.

Tre år betraktar 3 Step IT som en optimal hyrestid för en PC hos ett företag, där kraven är högre än hos privatanvändare. Hos nästa användare kan livstiden vara lika lång.

– Kan vi fördubbla datorns livslängd halverar vi samtidigt koldioxidavtrycket, säger Vikkula.

Råmaterial tas tillvara

3 Step IT:s affärsmodell baserar sig på så kallad cirkulär ekonomi, även kallad kretsloppsekonomi. Begreppet har blivit något av ett modeord, inte minst hos våra politiker, men den exakta innebörden kan vara aningen svår att greppa. Grundtanken är att råmaterial ska utnyttjas effektivare än tidigare och mängden avfall minimeras. I stället för att slänga en produkt när den tjänat ut tas materialen tillvara och återanvänds i nya produkter.

– Det som är avfall för en industri kan vara värdefull råvara för någon annan, säger Pasi Rinne, styrelseordförande för konsultföretaget Gaia, som gjort flera utredningar om cirkulär ekonomi.

Det här väntas leda till en ny marknad för använt råmaterial där dess värde är lika högt som nytt material. Det i sin tur kräver att produkterna designas så att de olika materialen är lätta att skilja åt och återanvända. Samtidigt gäller det att hitta nya former av symbios mellan företag som har nytta av varandras "avfall".

Målet är att cirkulär ekonomi ska ge ökad tillväxt och nya arbetstillfällen, men med mindre belastning på miljön och jordens resurser. Det gamla sambandet mellan tillväxt, råvaruanvändning och klimatutsläpp gäller inte längre.

– Cirkulär ekonomi ger dels befintliga företag möjlighet att spara pengar genom effektivare resursanvändning. Dels uppstår helt ny affärsverksamhet kring möjligheten att återanvända material, säger Rinne.

Utvecklingen mot cirkulär ekonomi får stöd av en ändrad attityd till ägande – det viktiga är inte längre att äga, utan att ha tillgång till en vara eller tjänst. Olika leasing-modeller blir allt vanligare där företagen inte säljer en produkt, utan tillgången till en produkt, som företaget underhåller under hela dess livslängd. Här är 3 Step IT:s datoruthyrning ett bra exempel. Sådana affärsmodeller uppmuntrar till mera långlivade produkter eftersom det finns möjlighet att tjäna pengar på dem under hela deras livstid och inte enbart i försäljningsögonblicket.

– En sådan affärsmodell ger också företagen ett jämnare kassaflöde jämfört med en engångsförsäljning. Digitaliseringen gör utvecklingen möjlig när tillverkarna med hjälp av sensorer och molntjänster kan följa produkternas servicebehov, säger Kari Herlevi på Sitra.

Enligt Herlevi har Finland mycket att vinna på en övergång till cirkulär ekonomi. Han hänvisar till utredningar som gjorts av McKinsey och Gaia, och säger att det finns en årlig värdeökningspotential på 2–3 miljarder euro.

– Det ger finska företag stora affärsmöjligheter.

Finland ska bli föregångsland

Inom regeringen tar man kretsloppsekonomin på allvar och har i regeringsprogrammet satt som mål att Finland ska bli ett föregångsland fram till 2025. Också EU försöker på olika sätt främja övergången till en cirkulär ekonomi. I december antog kommissionen ett ambitiöst paket med syfte att öka materialåtervinning och minska deponering av avfall. Enligt kommissionen kunde olika cirkulärekonomiska åtgärder ge nettobesparingar på 600 miljarder euro, eller 8 procent av årsomsättningen för företagen inom EU, och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser med uppemot 4 procent.

Bland de åtgärder som föreslås finns krav på bättre möjligheter att ta isär, återanvända och materialåtervinna bildskärmar samt att utarbeta ett testprogram för att identifiera så kallat planerat åldrande, det vill säga att produkter avsiktligt görs kortlivade.

För att Finland ska komma vidare i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi behövs enligt Sitras Kari Herlevi olika slag av incentiv från samhället, till exempel i form av skattestyrning. Också inom offentlig upphandling har samhället möjlighet att styra utvecklingen.

– Den här utvecklingen är alltför omfattande för att lämnas enbart till företagen, säger Herlevi.

En verksamhet som inte gynnas av cirkulär ekonomi är anläggningar för avfallsförbränning, eftersom en av grundtankarna är att motverka att avfall över huvud taget uppstår.

– Det finns orsak att ifrågasätta att man producerar energi av material som skulle ha ett högre värde som råvara i produktionen, säger Rinne.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning