Skolorna öppnar med specialarrangemang – grupper ska inte blandas

Undervisningsminister Li Andersson sade att barnens rätt till undervisning i den nuvarande situationen väger tyngre än de eventuella hälsoriskerna med att öppna skolorna. Infektionsläkare Otto Helve (t.v.) sade att barn varken verkar smittas eller sprida coronaviruset i lika stor utsträckning som vuxna. Bild: Lehtikuva

På torsdag återvänder eleverna till grundskolorna, men med vissa begränsningar. Barninfektionsläkare hänvisar till utländska siffror som visar att barn löper liten risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

När grundskolan öppnar på torsdag är det inte fråga om en återvändo till en normal skolvardag. Skolgången ska ordnas så att undervisningsgrupperna inte blandas, i den utsträckning som det är möjligt. Detta kan till exempel innebära att undervisningen sker i skift eller att grupperna sprids ut i olika byggnader.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) betonade på en presskonferens att skolorna endast kan hållas stängda i enlighet med beredskapslagen om det av kan anses vara nödvändigt för att bromsa spridningen av coronaviruset. Utifrån de senaste expertbedömningarna är det inte längre juridiskt möjligt att hålla skolorna stängda.

Från och med torsdag följer skolundervisningen den normala lagstiftningen och inte beredskapslagen.

Barninfektionsläkare Otto Helve, som också deltog i presskonferensen, sade att siffror från andra länder visar att barn både sprider coronaviruset mindre än vuxna, smittas mindre och har lindrigare sjukdomsbild.

– Barnen verkar inte ha en så stor roll i epidemins framfart och i ljuset av den nuvarande informationen är det inte motiverat att hålla skolorna stängda, sade Helve.

De barn som behövt sjukhusvård har främst varit barn under ett år och barn med svåra grundsjukdomar.

Stanna hemma om du har förkylningssymtom

Finland har ungefär 300 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset hos barn och unga under 16 år. De har inte haft behov av intensivvård.

Helve säger att barn verkar sprida coronaviruset och insjukna i betydligt lägre grad jämfört med influensa.

Men viruset kan ändå spridas i skolor och Helve betonar att det är viktigt att följa direktiven för att garantera en så trygg återgång till skolan som möjligt.

– Ingen ska komma till skolan ens med lindriga förkylningssymtom. Det här är den enskilt viktigaste anvisningen.

För barn med en grundsjukdom gäller direktivet att barnets läkare beslutar om barnet bör fortsätta med distansundervisning eller inte. Individuellt kan man göra en bedömning om syskon också bör stanna hemma.

Undervisningsgrupper ska undvika att blandas.

Gemensamma samlingar och vårfester ordnas inte.

Luncherna bör ordnas så att stora samlingar undviks.

Barn och personal som har förkylningssymtom bör stanna hemma.

God handhygien bör vidtas.

Lärare uppmanas hålla personalmöten på distans.

Normala regler för gruppstorlekar gäller.

Normala regler gäller för elevers frånvaro.

Normala regler för frånvaron

Generaldirektör för Utbildningsstyrelsen Olli-Pekka Heinonen, som också deltog i presskonferensen, betonar att när skolundervisningen övergår till att följa normal lagstiftning gäller också normala regler för frånvaro. En lärare eller rektorn måste godkänna frånvaroansökan och det måste finnas en särskild orsak för att godkänna frånvaron.

– Fortsatt distansundervisning för barn i riskgrupper bör utgå från en läkarbedömning.

Men på en fråga om hur skolorna ska förhålla sig till föräldrar som, utan läkarintyg, redan i det här skedet meddelat att de inte skickar sina barn till skolan på grund av rädsla för coronaviruset, uttryckte sig Heinonen inte lika bestämt.

– I lagen står det att det krävs en speciell orsak för att godkänna en frånvaroanmälan, men det är upp till skolorna hur de tolkar vad detta innebär. Det viktigaste är att kriterierna är samma för alla barn i en skola.

Heinonen säger att en del skolor har tagit en sådan linje att de godkänner föräldrarnas egna avväganden.

Daghemspersonal bör undvika att röra sig mellan enheter

Det är i stor utsträckning kommunerna själva som beslutar om de praktiska åtgärderna för att skolgången ska ske så tryggt som möjligt.

Rekommendationen att hålla barn hemma från daghemmen försvinner också. Också för daghemmens del gäller det att minska de fysiska kontakterna genom att samma personer arbetar med en grupp och så att personalen undviker att gå från en avdelning till en annan.

Regeringen rekommenderar att gymnasier, yrkesskolor, universitet och yrkeshögskolor fortsätter med distansundervisning till vårterminens slut.

– Utbildningsinrättningarna kan till exempel utifrån egen bedömning ordna prov och yrkesprov. Lagen tillåter inte sådant självständigt övervägande för grundskolans del, sade Li Andersson.

Hon lyfte fram att man inte vet hur epidemisituationen ser ut på hösten och att det är troligt att olika specialarrangemang för undervisningen behövs också när skolorna öppnar igen efter sommaren.

Undervisningsministeriet bereder en ny tillfällig lag som skulle möjliggöra att växla mellan distans- och närundervisning vid behov.

Om ett coronavirusfall uppdagas på en skola kan de lokala myndigheterna besluta om att stänga skolan eller en del av skolan.

Artikeln är uppdaterad.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning