Skolorna får nya anvisningar mot sexuella trakasserier

Trettio procent av flickorna och tolv procent av pojkarna i åttan och nian i grundskolan har upplevt sexuella trakasserier.Bild: Mostphotos

Allvarliga trakasserihärvor i skolorna har stigit upp till ytan i efterdyningarna av metoo-rörelsen, trots gott om lagstiftning och bestämmelser. Nu publicerar Utbildningsstyrelsen nya anvisningar för skolorna för att få bukt med trakasserierna och ändra på verksamhetskulturen.

En femtedel av skolorna på andra stadiet har ingen gemensam praxis för att identifiera eller ingripa i sexuella trakasserier. Det visar Institutet för hälsa och välfärd THL:s utredningar. Senaste skolhälsoenkät för sin del visar att hela 7 procent av eleverna i femman och sexan och nästan en tredjedel av flickorna på de högre klasserna och i andra stadiet upplevt sexuella trakasserier. Däremot är det många som aldrig berättar för en vuxen – och 11 procent av eleverna i åttan och nian upplevde att de hade försökt men inte fått hjälp av en vuxen i skolan.

För att råda bot på situationen har Utbildningsstyrelsen på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen nu utarbetat en guide om sexuella trakasserier som inte ska kunna undgå någon rektor eller utbildningsanordnare. Här finns dels information om hur man identifierar sexuella trakasserier och om lagstiftning och andra bestämmelser, dels en konkret handlingsplan som riktar sig till alla de anställda i skolorna, eleverna och deras vårdnadshavare.

Dessutom startar ministeriet i vår ett åtgärdsprogram för att stärka säkerhetskulturen inom hela undervisningsfältet från småbarnspedagogiken till högskolorna. Fem miljoner euro har reserverats för programmet, som bland annat ska innehålla fortbildning för rektorer och lärare.

– Metoo-rörelsen har brutit tystnadens kultur och skammen kring sexuella trakasserier, och det bidrar redan i sig. Men vi måste också se till att läroinrättningarna har tillräcklig beredskap att jobba med de här frågorna, fungerande praxis och en verksamhetskultur där barnen och de unga vågar berätta om sina upplevelser, sade Grahn-Laasonen då de nya anvisningarna presenterades på Utbildningsstyrelsen på tisdagen.

Grahn-Laasonen säger att hon är djupt chockerad av de fall som kommit fram i offentligheten, och inte minst av att man inte alltid tagit barnen och de unga på allvar och ingripit i det som pågått.

– Vår uppgift är nu att se till att skolorna genom de nya anvisningarna har de verktyg som behövs. Lagstiftningen är på den här punkten helt entydig redan nu.

Läroanstalterna ska redan nu ha en plan för hur eleverna ska skyddas mot våld, mobbning och trakasserier. Planen ska bland annat ta upp hur de här sakerna ska förebyggas och hur man ingriper då fall uppdagas, och alla i skolan och vårdnadshavarna ska informeras om hur man gör då något händer.

– Då det gäller mobbning har det fungerat ganska bra. Men det är nog svårare då det gäller sexuella trakasserier, redan med början i hur sexuella trakasserier definieras, konstaterar undervisningsrådet Kristiina Laitinen vid Utbildningsstyrelsen.

De nya anvisningarna samlar information om lagstiftning och strukturer men ska också fungera som ett slags checklista. Och rektorerna ska få en kortare version att ha under näsan som en minneslista över vad som ska uppmärksammas och göras.

– Men det behövs också en attitydförändring och att man lär sig identifiera fenomenet, säger Laitinen.

Här ska de fem miljonerna för att utveckla säkerhetskulturen göra sitt. Det handlar om att skapa en trygg inlärningsmiljö och det ska ske bland annat genom att utbilda personalen, särskilt rektorerna.

– Det handlar om att skapa en sådan verksamhetskultur där man motverkar trakasserier och annat som skapar otrygghet. Och att stärka barn och unga och ge dem en god självkänsla så att de också själva kan trygga sin egen säkerhet och sina gränser, säger Anita Lehikoinen, kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Och risken för att också de nya anvisningarna hamnar på samma hylla som tidigare planer och bestämmelser, då skolorna har fullt upp med stora undervisningsgrupper och nya läroplaner?

– Det behövs klara regler för hur man handlar och en atmosfär där barn och unga vågar berätta. Det är framför allt en ledarskapsfråga. Det gäller att skapa den här atmosfären, och nu har vi verktygen för det, säger Grahn-Laasonen.

Handfasta råd vid trakasserier

En elev som blivit trakasserad eller vittne till trakasserier ska själv:

Uppmana den som trakasserar att sluta, eller om hen inte vill det eller det inte hjälper berätta om saken för läraren, skolkuratorn, rektorn eller någon annan vuxen i skolan.

Anteckna tid och plats och vad som hänt för att underlätta en utredning, och spara eventuella bevis som meddelanden på e-post och sociala medier.

Skolans rektor ska bland annat se till att:

Det finns kontaktuppgifter och en checklista för eleverna om hur man gör då man blivit trakasserad.

Att varje fall utreds och alla inblandade hörs, att eleven får det stöd hen behöver av elevvården och att den som trakasserat får en lämplig påföljd.

Att misstanke om sexualbrott mot en minderårig anmäls till polisen och barnskyddet.

Källa: Utbildningsstyrelsens anvisningar om förebyggande av och ingripande mot sexuella trakasserier

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22