Mångfaldskritiker lobbar i över tusen skolor

Skolornas jämställdhetsarbete får kritik. Bild: Mostphotos

En broschyr som går till attack mot skolornas jämställdhetsarbete har skickats ut till ett stort antal skolor runtom i landet. Det är föreningen Äkta äktenskap rf som står bakom broschyren.– Vi följer med situationen och reagerar vid behov. Överlag får skolorna fler påstötar särskilt om sådant som gäller jämställdhet och religion numera, säger förvaltningsdirektör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen.

I läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen står det bland annat att utbildningen ska öka kunskapen och insikten om mångfalden av kön. I Utbildningsstyrelsens guide för skolornas jämställdhetsarbete står det för sin del att "Var och en har rätten att själv definiera hurdan flicka eller kvinna eller hurdan pojke eller man hen är, eller om hen identifierar sig utanför det som är kvinnligt eller manligt eller upplever sig vara mittemellan könen". Det står också att var och en har rätt att definiera sitt eget kön och att en genusmedveten lärare kan stödja eleven i den här processen.

Formuleringarna om kön och jämställdhet har fått föreningen Äkta äktenskap rf att fatta pennan. I en broschyr som skickats till lärare och rektorer argumenterar föreningen mot bland annat begreppet könets mångfald. Broschyren har skickats till över tusen finsk- och svenskspråkiga skolor. Föreningen är densamma som stod bakom det medborgarinitiativ som strävade efter att återta beslutet om en jämlik äktenskapslag.

– Genom broschyren vill vi stödja lärare och rektorer att hålla sig till en könsuppfattning som bygger på biologi och uppmuntra till att skapa en könsvänlig atmosfär i skolorna där det finns plats för olika flickor och pojkar. Man ska inte förvirra eleverna med påståenden om att man själv kan välja sitt kön eller att det skulle finnas fler än två kön, kommenterar föreningens ordförande Susanna Koivula per e-post.

I broschyren skriver hon också att "Eleverna har rätt att få riktig information och stöd för sin egen utveckling från flickor till kvinnor och från pojkar till män".

Läroplanen gäller

På Utbildningsstyrelsen har man noterat att begreppet könets mångfald väcker känslor.

– Visst, rent juridiskt finns det två kön, det har Utbildningsstyrelsen inte bestridit. Hur många kön det finns har vi inte definierat. Mångfalden av kön är ett begrepp som används flitigt till exempel inom social- och hälsovården och hos jämställdhetsombudsmannen, säger förvaltningsdirektör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen.

Susanna Koivula förklarar i broschyren rent av det ökade antalet unga som upplever könsdysfori, alltså att det biologiska könet inte överensstämmer med det upplevda, med vad hon kallar genderideologi – och professorn i pedagogik Tapio Puolimatka konstaterar att självmordsbenägenheten hos dem som genomgått könskorrigering är mångfaldigt högre än hos resten av befolkningen.

Tuulikki Tepora, lärare och ordförande för Kristdemokraternas Helsingforskrets, uppmanar för sin del lärarna att följa sin egen övertygelse. Jämställdhetsguiden får kritiseras och dess felaktiga könsfostran kan förbises, skriver hon i broschyren.

Visst, säger Lahtinen, guiden är bara ett redskap som stöd för lärarna. Man får föra fram också andra uppfattningar. Med läroplanen är det en annan sak, och i läroplansgrunderna står alltså att grundskolan ska öka kunskapen och insikten om mångfalden av kön.

– Lärarna är bundna av läroplanen under tjänsteansvar, här är det inte lärarens egna uppfattningar som avgör. Det är helt klart att det är en av grundutbildningens uppgifter att främja jämställdhet. Men här finns inget som förpliktar läraren att använda just uttrycket könets mångfald, säger Lahtinen.

Några planer på att reagera på broschyren har Utbildningsstyrelsen inte.

– Men vi följer läget och reagerar vid behov. Om det behövs ger vi råd till skolorna och svarar på frågor.

Fler påverkningsförsök

På Äkta äktenskaps hemsida finns en blankett på svenska och finska som föräldrar kan ladda ned, som är avsedd att ges till barnets skola. Genom blanketten förbjuder föräldrarna barnet att delta i undervisning som bygger på Utbildningsstyrelsens jämställdhetsguide, eller där föreningen för sexuellt likaberättigande, Seta, deltar.

– Visst går det att begära befrielse från undervisningen, men då ska det finnas särskilda skäl. Att undervisningen behandlar ett ämne i enlighet med läroplanen är inte ett sådant skäl och lagen ger inga grunder för att barn kan befrias från undervisning i fall där familjen har en annan uppfattning än skolan om sådant som gäller jämställdhet, säger Lahtinen.

Besök av någon organisation är inte heller ett sådant skäl.

– Det är skolan som beslutar vem som kommer på besök, men det är klart att det alltid är bra att informera och diskutera med familjerna.

Hur mycket lobbas det i skolorna överlag från olika håll?

– Det är nog ganska ovanligt på ett nationellt plan, men påverkningsförsök mot enskilda skolor och lokalt kan förstås förekomma. I Finland uppskattas utbildningen och folk litar i regel på den. Men under de kanske tio senaste åren har det förekommit fler påstötar om att vissa saker kunde plockas bort ur undervisningen, säger Lahtinen.

Vad handlar det om – har vår kunskapssyn förändrats?

– Så är det säkert, det finns inte en sanning utan folk tycker det finns flera. Sådant som hänför sig till religion och jämställdhet är områden där det rört på sig mest under den senaste tiden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03