Skogen är lösningen, inte problemet, i klimatkampen

Träfibrer och träbaserade produkter kan ersätta användningen av till exempel kol och olja i en lång rad andra produkter.

Mikael Sjövall skriver i sin I dag-kolumn (HBL 10.10) om EU-parlamentets beslut om skogen som kolsänka och om att skogsanvändningen är Finlands heliga ko. Men han presenterar inget alternativ.

Trähus och möbler av trä binder koldioxid för årtionden, kanske århundraden framåt. Klart bättre än alternativen betong och metaller. Träfibrer och träbaserade produkter kan ersätta användningen av till exempel kol och olja i en lång rad andra produkter. Exempelvis är drygt 60 procent av våra kläder tillverkade av olja och 25 procent av bomull. Båda med känd negativ miljöpåverkan. De här går att ersätta med textilier gjorda av trä. I dagens läge endast några procent, men andelen går att öka.

De oljebaserade textilierna medför också vattenförorening. Varje gång vi tvättar till exempel kläder gjorda av fleece åker det ut en massa mikroplaster i vattnet. Inte ens den allra nyaste tekniken som används i reningsverket som byggs i Blombacken i Esbo klarar av att få bort mikroplasterna på ett tillfredsställande sätt.

Skogsindustrins produkter produceras för världsmarknaden. Behovet av och åtgången på produkter bestäms av efterfrågan, inte av utbudet. Ifall Europeiska unionen aktivt minskar avverkningarna i Finland kommer motsvarande virkesvolym att tas från till exempel Norge, Ryssland eller Nordamerika.

Nyttjande av trä gör att skogsägarna sköter sina skogar så att de växer bättre. Virkesförrådet i Finland har sedan början av 1950-talet ökat från cirka 1,5 till dagens 2,5 miljarder kubikmeter. En ansenlig ökad mängd kol finns alltså bundet i våra skogar i dag. Detta trots att vi under samma tid använt 3,5 miljarder kubikmeter virke! Vilken annan mänsklig aktivitet har på samma sätt främjat sysselsättningen och fungerat som kolsänka och varit med om att minska koldioxidandelen i atmosfären?

Skall vi klara befolkningstillväxten och bekämpa klimatförändringen måste vi i högre grad använda förnybara råvaror och satsa på cirkulär ekonomi. Och inte bara använda till exempel betong, aluminium och oljebaserade produkter.

Det är användningen av fossiler som är det planetära problemet. Inte användningen av förnybar råvara på ett hållbart sätt.

Pekka Kauppi professor i miljövård, Helsingfors universitet Anders Portin verksamhetsledare, Finska forstföreningen

SVAR Pekka Kauppi och Anders Portin slår in öppna dörrar. Jag håller nämligen med om det mesta som sägs i insändaren. Vi måste förlita oss på förnybara energikällor såsom trä ifall vi ska kunna ersätta förbränningen av fossila bränslen och motverka klimatförändringen. Likaså känner jag väl till att den årliga tillväxten av biomassa i de finska skogarna för tillfället överträffar uttaget för skogsindustrins behov.

Min kolumn belyste det faktum att våra barrskogar lätt kan förvandlas från kolsänkor till kolkällor ifall vi tar ut för mycket hyggesrester, stubbar och biomassa ur skogen och därmed undergräver skogsmarkens kapacitet att binda kol. Största delen av det kol som är bundet i våra skogar är lagrat i markgrunden. Ifall vi förlitar oss på kalhyggen och inte ser över skogens behov av förmultnande hyggesrester räcker den årliga tillväxten av skog inte till för att kompensera de koldioxidutsläpp som uppstår i markgrunden. Den årliga tillväxten består därtill mest av ungskog medan andelen gammelskog minskar stadigt i Finland. Ungskogen har en begränsad kapacitet att binda kol. Det finns alltså skäl att se över beräkningsgrunderna för hur kolsänkorna beaktas i Finlands klimatpolitiska åtaganden.

Bland andra professor Mikael Hildén och specialforskare Sampo Soimakallio vid Finlands miljöcentral liksom professor Annikki Mäkelä och doktorand Tuomo Kalliokoski vid Helsingfors universitet har varnat för att kolsänkorna i våra skogar inte kan behandlas hur som helst ifall vi vill försäkra oss om att de finska skogarna också i framtiden ska kunna binda kol och därmed bidra till en hållbar finländsk klimatpolitik. Det vore fint om den finska skogsindustrins elit kunde bemöta denna kritik på ett konstruktivt sätt.

Mikael Sjövall I dag-kolumnist

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning