Skilsmässobarn ska få rätt att träffa viktiga närstående

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) vill stärka skilsmässobarns rätt att träffa sina närstående. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Om drygt två veckor överlåter regeringen ett lagändringsförslag som gäller vårdnaden om barn. På grund av den brådskande vårdreformen, kommer riksdagen att behandla lagförslaget först i höst.

Syftet med lagen är att trygga en vårdnad som bygger på trygga och nära människorelationer, i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. Genom att förnya lagen vill man stärka barnens rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller dem själva. Dessutom ska lagen uppdateras för att motsvara dagens samhälle där det finns en allt större mångfald av olika sorters familjer.

– Det här är ett av regeringens viktigaste, positivaste och mest lyckade projekt. Lagen har inte förnyats sedan 1983 och sedan dess har familjekonstellationerna genomgått radikala förändringar, säger justitieminister Antti Häkkänen (Saml).

Sedan 2016 har lagändringarna varit under beredning. Intressentgrupper och politiker har uttryckt tacksamhet över att ha fått tillräckligt med tid för att uppdatera lagen. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft tidigast i april nästa år.

– Det handlar om avgörande kärnfrågor i finländarnas vardag. Därför är den här reformen viktigare än alla ekonomiska inbesparingsbeslut, säger Häkkänen.

Målet är också att påskynda rättegångarna och förenkla procedurerna när parterna är oense.

Rätt att träffa de närmaste

Regeringen föreslår att barnens umgängesrätt utvidgas till att gälla personer som barnen har ett särskilt starkt band till. Det kan handla om en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll. Enligt lagförslaget kommer barnets mor- och farföräldrar inte att beviljas automatisk umgängesrätt.

För att barnet ska få träffa någon annan än sina föräldrar måste ärendet behandlas i domstol. Senare kan det bli aktuellt att låta socialmyndigheterna ta beslut om umgängesrätt.

Växelvist boende

För tillfället får barn endast ha ett officiellt hem trots att en betydande andel av alla skilda familjer följer den växelvisa modellen. Växelvist boende avser situationer där barnet bor minst 40 procent av kalenderåret hos den andra föräldern.

Enligt regeringens förslag ska barnen få bo turvis hos vardera föräldern utifrån ett avtal mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut. Trots denna förbättring får barnen får fortsättningsvis inte ha fler än en officiell bostadsort.

De föreslagna bestämmelserna kommer inte direkt att påverka rätten att få olika förmåner eller tjänster, såsom bostadsbidrag eller skolskjuts.

Förebyggande av föräldraalienation

Regeringen föreslår flera lagstiftningsåtgärder för att mer effektivt kunna förebygga föräldraalienation, eller andra problem som uppstår då umgängesrätten hindras. Föräldraalienation avser i det här fallet att en förälder beter sig på ett sätt som skadar förhållandet mellan barnet och den andra föräldern.

Regeringen vill införa en bestämmelse om att föräldrarna är skyldiga att se till att umgängesrätten tryggas. Domstolen kommer också att beakta förälderns förmåga att ställa barnets behov i första rummet framför konflikter mellan föräldrarna.

Regeringen anser däremot att det är svårt att identifiera alienation och kommer därför inte att kriminalisera handlingen.

Barnen ska få delta

Regeringen vill också ge barnen rätten att bli hörda och delta i behandlingen av ärenden som gäller dem själva. Lagen ska också kompletteras med detaljerade bestämmelser om hur man möter barn i domstol och hos socialmyndigheterna. Domstolen ska exempelvis kunna anlita ett sakkunnigbiträde som ser till att hörandet försiggår på ett barnvänligt sätt.

En rättegång som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt kan i dagens läge förlängas på grund av att utredningar från socialnämnden dröjer. Det vill regeringen råda bot på och göra processen smidigare och kortare. Eftersom upprepade vårdnadstvister tär på barnet, föreslås en högre tröskel för att ändra ett avtal som redan har ingåtts tidigare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning