Skenhelighet utan like

Ökande skogstillgångar ger ökande kolbindning.

I HBL (23.5) ingår en helsidesartikel om skogen och klimatet "Finland försöker urvattna EU:s klimatpolitik". Innehållet är tyvärr både ensidigt och osakligt. Tvärtom försöker Finland införa ett mått av trovärdighet i EU:s klimatpolitik. Ärendet borde drivas ännu hårdare.

Huvudmekanismen är egentligen självklar, och alla inblandade parter torde vara överens om skogens roll som kolsänka. Ökande skogstillgångar ger ökande kolbindning. Finlands skogar växer starkt i volyminnehåll. Däri beaktas även det planerade ökande virkesuttaget. Alltså är Finlands skogsbruk ur klimatsynvinkel en positiv faktor.

För att EU:s klimatpolitik ska ha effekt måste grundfakta erkännas. Även HBL kunde bidra med lite verklighetsbaserad information.

Stefan Thölix ordförande, skogsutskottet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Svar Artikeln belyser miljörörelsens och forskningens skepsis gentemot ett ökande veduttag, och regeringens tilltro till detsamma, alltså den syn SLC anför. Frågan är hur skogens funktion som kolsänka ska beräknas då både veduttag och skogstillväxt ökar. Enligt Finlands klimatpanels senaste rapport (23.5) minskar en ökad avverkning och ökat veduttag skogens funktion som kolsänka åtminstone för årtionden framåt, jämfört med en situation då veduttaget inte ökar.

Peter Buchert journalist, HBL

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03