Skattegapet skapar orättvisa och hotar det finska välfärdssamhället

I en globaliserad värld kan inte en enskild nation lösa problemet med skattegap.

Det finska skattebortfallet eller skattegapet uppskattas årligen vara 10,7–12,8 miljarder euro.

Skattegapet uppstår beroende på att en grupp individer och företag, via delvis brottsliga, delvis omoraliska metoder, minimerar sin person-, företags- och omsättningsskatt.

Skattebortfallet är tre till fyra gånger större än hela finska statens upplåningsbehov 2018, tre miljarder euro. I stället för att kräva in skattegapet lånar man för att årligen betala pensioner 4,6 miljarder euro. Eller miljö och naturvården som kostar 0,1 miljarder. Och högskoleundervisningen och forskningen, som belastar statsbudgeten med 3,3 miljarder. I jämförelse kostar underhållet av bastrafiklederna 1,3, landsbygdens utveckling 0,4, polisväsendet 0,7, energipolitiken 0,5 och barnbidraget 1,4 miljarder euro.

En effektivare skatteindrivning skulle hjälpa till att lösa många av Finlands ekonomiska problem. Vi kunde minska upplåningen, ge mer pengar åt undervisning, miljövård, för att utveckla landsbygden, för sjukvården, för att integrera våra invandrare eller minska en del skatter

Varför tvingar man inte dessa myglande företag och individer betala de skatter alla andra betalar? Myglet skapar orättvis skattepolitik och undergräver skattebetalningsmoralen.

I Finland vet vi inte hur stort vårt skattegap är. Politikerna och riksdagen tycks undervärdera skattegapets negativa betydelse för medborgarnas välfärd. Man satsar inte tillräckligt mycket på att ta reda på hur stort skattegapet är. Inte heller på att via en förändrad lagstiftning och effektivare skatteindrivning öka statens inkomster och därigenom bevara och utveckla det finska välfärdssamhället. År 2013 uppskattade man att det finska skattegapet var hälften av vad internationell expertis uppskattar det till.

I en globaliserad värld kan inte en enskild nation lösa problemet med skattegap. Finland måste lösa skattegapet i samarbete med EU. Jobba aktivt för att EU och dess medlemsstater tillsammans snarast löser detta problem som hotar den europeiska välfärden. EU-kommissionen uppskattar att det samlade EU-skattegapet är 1 000 miljarder euro, varav Finlands andel är 1 procent. Så skattegapet är ett samlat gigantiskt EU-problem. En stor del av EU:s ekonomiska problem kan lösas bara skattgapet minskas betydligt.

Varför kräver vi inte av Finlands politiska partier, regering och riksdag och av EU att denna orättvisa och detta problem löses snarast?

Varför stöttar och driver inte Finland EU:s ambition gällande samordning av företags- och inkomstbeskattningen med målet minska skattegapet för att göra den rättvis, effektiv och tillväxtvänlig?

Lennart Andersson, Högsåra

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning