Chockhöjda fastighetsskatter i skärgården anmäls till JO

Ingen åker här. Förut beskattades skärgårdsfastigheter som gårds- och jordbruksmark, trots att man inte bedrev något jordbruk där. Bild: KSF Media-arkiv

Skatteförvaltningen chockhöjde fastighetsskatterna i ytterskärgården. Nu vill Åbolands skärgårdsstiftelse veta om det hela gick lagenligt till.

Många fastighetsägare i den yttre skärgården satte sannolikt kaffet i vrångstrupen när de fick se skattebeslutet i år. Skatteförvaltningen meddelade att fastighetsskatten skulle höjas med uppemot tusen procent. En av dem var Karl-Erik Sjöberg som bor på Utö i Åbolands skärgård.

Han äger cirka 70 kala kobbar i ytterskärgården plus mark på Utö. Många av kobbarna är så små att man inte ens ids ta i land på dem. Nu tvingas han betala en saftig fastighetsskatt på flera tusen euro för de oanvändbara kobbarna.

– Det är fruktansvärt orättvist. Jag tvingas betala skatt för att andra ska få använda min mark i och med att allemansrätten gäller där. Det är ett parkområde, inget annat.

Sjöbergs släkt har bott i skärgården sedan 1740-talet. Han trodde att han gjorde en kulturgärning genom att hålla fastigheten orörd.

– Om jag skulle ha vetat att skatten skulle höjas hade jag sålt holmarna då staten köpte upp kobbar till Skärgårdens nationalpark. Men jag ville av känsloskäl hålla kvar dem som en helhet.

Åkerplätt eller skatt

För att bli befriad från fastighetsskatt måste man idka skogs- eller jordbruk på fastigheten. Men det är omöjligt på Sjöbergs kobbar.

– Jag får väl ihop ett ämbar hjortron totalt om jag så skulle åka runt till alla holmar. Något annat kan inte växa där. Det är egentligen bara sälar som trivs på dem.

Sjöberg säger att han hartappat tilltron till myndigheter. Han fick nämligen ett beskattningsbeslut för några veckor sedan som var ännu högre än det i våras. Det visade sig bero på en teknisk miss av myndigheten.

– Vad är det som de håller på med? Antingen är tjänstemännen helt blåsta eller så har de dåliga datasystem. Det är dessutom nästan omöjligt att få tag på rätt personer per telefon. Jag blir alltid bollad mellan olika personer.

Han kan tänka sig att sälja kobbarna till naturparken, men det kan bli svårt att sälja dem nu med den höga fastighetsskatten.

JO utreder laglighet

Den plötsliga och dramatiska höjningen innebär ett allvarligt hot mot fast boende i ytterskärgården, anser Åbolands skärgårdsstiftelse, som nu har tagit ärendet till Justitieombudsmannen. Klagan lämnades in i slutet av juli.

Stiftelsen ber JO utreda om Skatteförvaltningen har brutit mot lagen genom sitt förfarande. Främst handlar det om att Skatteförvaltningen schablonmässigt har värderat alla fastigheter enligt samma kvadratmeterpris.

– Vissa av fastigheterna har nu ett högre beskattningsvärde än deras marknadsvärde. Det är enligt oss inte lagligt. Kobbarna är inte värda så mycket som Skatteförvaltningen värderar dem till, säger vicehäradshövding Bertil Zetter, styrelsemedlem i Åbolands skärgårdsstiftelse.

Han ger som exempel att staten betalade några cent per kvadratmeter när den tvångsinlöste kobbar på 1980-talet. Nu vill Skatteförvaltningen beskatta kobbarna med över 5 euro per kvadratmeter. I sin klagan skriver skärgårdsstiftelsen att Skatteförvaltningen inte har beaktat fastställda generalplaner, markens byggrätt eller fastighetstyp.

Åbolands skärgårdsstiftelse vill att JO också ska ta ställning till om förtroendeskyddet har beaktats. Förtroendeskydd innebär att fastighetsskatten ska vara förutsägbar. Det står i lagen.

– Jag har hört ett skräckexempel där fastighetsskatten höjdes med 15 000 procent. Det kan man inte anse vara förutsägbart.

Zetter uppmanar skärgårdsborna att ha is i magen. Det lönar sig inte att sälja sin fastighet i panik, utan i stället att gå igenom hela besvärsprocessen som visserligen i värsta fall kan ta flera år.

– Vi har initierat en ändring av lagen och har en god förhoppning om att politiker försöker ordna så att lagen ändras. Lagen innehåller nämligen vissa bestämmelser som är ologiska.

En del skärgårdsbor har redan fått sina fastighetsskatter sänkta sedan vårens stora höjning, men många är fortfarande missnöjda. Den 30 augusti fastställs fastighetsbeskattningen och efter det har man rätt att begära omprövning av beskattningsbeslutet.

Skattmasen håller inte med

Enligt Skatteförvaltningen handlar höjningen om en rättvisefråga. På Skatteförvaltningen säger man att fastigheter i skärgården ska beskattas med samma principer som på fastlandet oavsett om det går att odla på dem eller inte.

– En väsentlig del av rättvis beskattning är att uträkningen av skatten sker på samma grunder och på samma sätt för alla, säger Jukka Backlund, sakkunnig vid Skatteförvaltningen.

Varför har ni inte beaktat byggrätter, naturområden och fastigheternas karaktär när ni fastställde de nya skattebesluten?

– Vi tar i beaktande alla uppgifter som vi har tillgängliga som påverkar skattens storlek. Värderingen i fastighetsbeskattningen är schablonmässig. En skattskyldig kan dock yrka på att få värdet på sin fastighet nedsatt till det gängse värdet, om beskattningsvärdet överstiger marknadsvärdet.

Enligt honom skulle det inte ha funnits någon laglig grund för en stegvis eller delvis höjning av beskattningsvärdet.

Fakta

Klagan i korthet

Åbolands skärgårdsstiftelse anser att Skatteförvaltningens förfarande strider mot lagen då det gäller värdering av tillgångar vid beskattningen. Skatteförvaltningen har inte beaktat generalplaner, trafikförbindelser, markens byggrätt eller karaktär när de värderat fastigheterna.

Enligt Åbolands skärgårdsstiftelse kände Skatteförvaltningen till att fastighetsvärdena har varit felaktiga.

Skatteförvaltningens förfarande innebär att fastighetsbeskattningen har blivit oförutsebar och avvikande, vilket enligt stiftelsen strider mot rättspraxis.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning