SFP: "Finansministeriets budgetförslag är inte förenligt med regeringsprogrammet"

SFP:s ledarduo Anna-Maja Henriksson och Anders Adlercreutz vill värna om rättsstaten och yrkar på utökade budgetmedel för åklagar- och domstolsväsendet. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Svenska riksdagsgruppen uttrycker besvikelse över det budgetförslag som Finansministeriet har utarbetat. SFP kräver mera pengar till utbildningen och sysselsättningen.

SFP:s sommarmöte i Jakobstad hade en stark lokal förankring med flera företagsbesök inprickade på programmet. På torsdagen stod segelbåtstillverkaren Nautor och sophanteringsbolaget Ekorosk i tur.

– Över hälften av alla företagare här i Österbotten uppger att de inte kan växa eftersom det råder brist på kunnig arbetskraft. I södra Finland är motsvarande siffra en tredjedel, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

SFP medger utan omsvep att den avtagande ekonomiska tillväxten ställer hårda krav på regeringens målsättning att skapa 60 000 nya jobb.

– Vi måste underlätta inflyttningen av kunnig utländsk arbetskraft och luckra upp den nuvarande behovsprövningen. Beslutsprocesserna måste bli smidigare, säger Adlercreutz.

Han får medhåll av partiordförande Anna-Maja Henriksson som därtill vill förnya principerna för utvisningen av asylsökande.

– Det är inte rimligt att asylsökande som har vistats länge i landet, etablerat sig och fått jobb sedan blir utvisade efter att de har fått avslag på sin asylansökan. Det är inte klokt att göra sig av med arbetskraft på det här sättet, säger Henriksson.

Utbildning som trumfkort

Enligt SFP förutsätter en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent kraftfulla satsningar på utbildning.

– Vårt största trumfkort är en välutbildad arbetsstyrka. Det finns skäl att se över Finansministeriets budgetförslag för högskolorna. Budgeten motsvarar inte det som vi kom överens om i Ständerhuset, säger Henriksson.

Hur stora tilläggsanslag yrkar SFP på?

– Det får vi precisera i budgetmanglingen i september, men i det nuvarande budgetförslaget har Finansministeriet minskat de anslag som vi kom överens om i regeringsprogrammet. Det måste rättas till.

SFP vill också påskynda familjeledighetsreformen för att höja sysselsättningsgraden på lång sikt.

– Vi har i dag en situation där kvinnor förväntas stanna hemma när de är mellan 30 och 40. Om vi lyckas främja jämställdheten på arbetsmarknaden så använder samhället sina resurser bättre, vilket gynnar sysselsättningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Putins bortförklaringar irriterade

Rysslands president Vladimir Putins besök till Finland på onsdagen väckte bitska reaktioner i Jakobstad.

– Det är viktigt att de ryska myndigheterna ger rätt information vid rätt tidpunkt. Vi måste få veta vad som har hänt i den radioaktiva explosionen och hur vi påverkas av strålningen i närheten av Archangelsk, säger Henriksson.

Riksdagsledamot Eva Biaudet förundrade sig över det hemlighetsmakeri som omger presidenterna Putins och Niinistös bilaterala överläggningar.

– På Tarja Halonens tid var det en självklarhet att republikens president påtalade kränkningar av mänskliga rättigheter i länder där rättsstatsprinciperna hade hamnat på avvägar. Nu vet vi inte om president Niinistö har tagit upp den ryska människorättssituationen med Putin eller inte, säger Biaudet.

Hon irriteras också över Putins hänvisningar till militär sekretess när han får frågor om den radioaktiva olyckan och testningen av nya kärnvapen.

– Ryssland har förbundit sig att följa de folkrättsliga principer som styr till exempel organisationen CTBTO:s mätstationer. De ryska myndigheterna kan inte på eget bevåg stänga de här mätstationerna, säger Biaudet.

Enligt SFP gäller det att värna om rättstatsprincipen som nu hotas på olika håll i Europa.

– Vi måste jobba för en stark rättsstat. Ett stabilt samhällssystem är också en ekonomisk konkurrensfördel. Vi måste därför satsa mer resurser på åklagar- och domstolsväsendet, säger Henriksson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning