Sex sökte litteraturprofessuren vid HU

Sex personer har sökt professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, bland dem Kristina Malmio (övre bilden) och Mia Österlund. Bild: Leif Weckström, Janne Rentola, Robert Seger, Montage HBL

Fyra forskare verksamma i Finland har sökt professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, som även lockat två sökande från Sverige.

Ansökningstiden till professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet gick ut på söndagen. Bland de sex ansökningar som kommit in är fyra sökande verksamma i Finland och har ett starkt element av finlandssvensk litteratur i sin forskning.

Fredrik Hertzberg (f. 1966) är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, skribent och litteraturkritiker. Hertzberg var verksam som redaktör för Biografiskt lexikon för Finland 2003–2012, varefter han skrev en biografi över Gunnar Björling, "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verk (2018).

Kristina Malmio (f. 1962) är docent och universitetslektor i Nordisk litteratur vid finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet. Hennes specialiteter är finlandssvensk litteratur, litteratursociologi, förströelselitteratur, senmodernitet, parodi, ironi och metafiktivitetet.

Julia Tidigs (f. 1979) har vikarierat som universitetslektor vid finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet och är för tillfället forskare vid Svenska litteratursällskapet, specialist på bland annat flerspråkighet i litteraturen samt skriver litteraturkritik för HBL.

Maria (Mia) Österlund (f. 1969) är universitetslärare vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi och docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Barnlitteratur, genus, queerteori, maktkritik och narrativitet är hennes specialområden, och hon skriver litteraturkritik (barn- och ungdomslitteratur) i HBL.

Från Sverige kom två ansökningar.

(Bo) Johan Lundberg (f. 1960), universitetslektor, institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, författare till bland annat Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen (2017) och När postmodernismen kom till Sverige (2020), en kritisk betraktelse över olika postmodernistiska tankefigurers introduktion och genomslag i svenskt kulturliv.

(Per) Daniel Sävborg (f. 1965) är specialist på medeltida nordisk litteratur och isländsk sagadiktning, verksam som professor i skandinaviska studier vid universitetet i Tartu, Estland, sedan 2010.

Tärande sparåtgärder, nya planer

Tidigare i år uppstod stora farhågor beträffande professurens framtid då beskedet kom att Ebba Witt-Brattström, som innehaft professuren, går i pension. De hårda sparkraven som Helsingfors universitet ålades av regeringen Sipilä har lett till att professurer och timlärartjänster blivit obesatta, och många befarade att professuren i nordisk litteratur skulle bli obesatt åtminstone för en längre tid.

Så gick det alltså inte, vilket HBL kunde berätta 30.6.

Humanistiska fakultetens dekanus Pirjo Hiidenmaa har beskrivit alla de sparåtgärder som ålagts universitetet som tärande.

– Vi vänder på varje cent och har skurit ner alla utgifter. Trots det visar den humanistiska fakulteten ett minusresultat. Men professuren i nordisk litteratur har legat högst på listan över professurer som måste besättas. Nästa år hoppas vi kunna lediganslå några andra tjänster som blivit obesatta, konstaterade hon i juni då professuren slutligen ledigförklarades.

Ledigförklarade för närvarande vid humanistiska fakulteten är professurerna i läroämnena latinamerikanska studier, inhemsk litteratur (finsk), samt japanska/kinesiska språket.

En rad obesatta tjänster vid fakulteten har ännu inte ledigförklarats.

– Hur många de är beror på hur vi omorganiserar läroämnena. Just nu arbetar vi med en reform av utbildningsprogrammen och funderar på huruvida ämne A kräver en eller två professurer, om det är möjligt att slå ihop B och C och huruvida vi får tilläggsfinansiering i form av donationer eller profileringspengar av Finlands Akademi, förklarar Hiidenmaa.

– Vi har en lista i prioritetsordning och en plan, men allt beror på de kommande årens ekonomi. Vi förhandlar med rektorn på fredagen och styrelsen bekräftar budgeten i november.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning