SDP:s målsättning och riktning är klar

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna.

Bo Holmbergs insändare (HBL 6.6) bygger på delvis felaktiga uppgifter och missförstånd. SDP:s målsättning i valet 2011 var inte som Holmberg påstår att höja utkomststödet med 100 euro. Målet var att höja grundtryggheten (arbetsmarknadsstödet och andra minimiförmåner) med 100 euro i månaden för att minska behovet av utkomststöd. Utkomststödet är menat att vara ett tillfälligt stöd i sista hand, men hade för många blivit en permanent del av utkomsten på grund av den låga nivån på grundtryggheten.

SDP drev tillsammans med De gröna och Vänsterförbundet igenom nivåhöjningen av grundtryggheten i regeringsprogrammet 2011. Tillsammans med indexjusteringen innebar det en höjning av grundtryggheten med 120 euro i månaden från den 1 januari 2012. SDP tar sina valmålsättningar på allvar.

Holmberg lyfter fram pensionärernas utkomst. SDP utarbetar för tillfället ett åtgärdsprogram för att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomsttrygghet. Programmet ska förutom nivån på pensionerna även beakta den inverkan beskattning, bostadsbidrag och service har.

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna. Antti Rinne har framfört målsättningen att över tid höja de lägsta pensionerna (under 1 400 euro per månad) med 100 euro i månaden. SDP föreslog redan i sin alternativbudget för 2018 en höjning av garanti- och folkpensionerna med 30 euro i månaden för alla med liten arbetspension.

Ett annat led i att förbättra situationen för de fattigaste pensionärerna är att se över avgifterna inom social- och hälsovården. Vårdkostnaderna är ofta regressiva, de minst bemedlade betalar mer för vården i relation till sina inkomster än rika. Behovet av läkartjänster är dessutom större bland fattiga äldre. Enligt forskning vid Institutet för hälsa och välfärd går mer än var tionde av den fattigaste femtedelen äldre personer inte till läkare av ekonomiska skäl. Regeringen Sipiläs 50 euros årliga initialsjälvrisk för läkemedelsersättningar har försatt många småinkomsttagare och pensionärer i en omöjlig situation. Så ska det inte få vara.

Inom SDP pågår ett gediget programarbete med sikte på 2030, där utgångspunkten är FN:s globala mål för hållbar utveckling. SDP har redan lagt fram flera förslag för ett rättvisare och jämlikare samhälle: Allmäntrygghet – det vill säga enklare och bättre social trygghet – jämlik och flexibel familjeledighet, förlängd läroplikt, subjektiv rätt till småbarnspedagogik och lägre dagvårdsavgifter samt effektiv och rättvis beskattning. Vissa av förslagen kan förverkligas snabbt, medan andra måste genomföras stegvis. Men riktningen och målsättningen är klar.

Hildur Boldt verksamhetsledare, Finlands svenska socialdemokrater

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46